Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening voor de adviescommissie zelfstandigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de adviescommissie zelfstandigen
CiteertitelVerordening voor de adviescommissie zelfstandigen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 19-12-1995.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 21-02-1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 91

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1996Nieuwe regeling

19-12-1995

PeelrandWijzer 21-02-1996

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de adviescommissie zelfstandigen

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van;

gelet op artikel 91 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening voor de adviescommissie zelfstandigen. Verordening voor de adviescommissie zelfstandigen.

Artikel 1 Instelling.

Er is een adviescommissie zelfstandigen.

Artikel 2 Taak.

De commissie heeft als taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren:

a. wanneer het college dit dienstig acht;

b. bij beslissingen op aanvragen van zelfstandigen of gewezen zelfstandigen ingevolge de Algemene bijstandswet;

c. bij onderwerpen van algemene aard zelfstandigen betreffende.

Artikel 3 Samenstelling.

1. De commissie bestaat uit een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen aantal van minimaal drie en maximaal zeven leden.

2. Het college wijst uit hun midden een lid aan dat tevens voorzitter van de commissie is.

3. De leden worden door het college benoemd voor een termijn van vier jaren, die samenvalt met de zittingsduur van de leden van de Raad.

4. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen.

5. Het college voorziet zo spoedig mogelijk in de door ontslag of andere oorzaken opengevallen plaatsen.

Artikel 4 Secretariaat.

Het secretariaat wordt vervuld door een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Artikel 5 Vergaderingen.

1. De commissie vergadert tenminste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee leden daarom verzoeken.

2. De voorzitter draagt ervoor zorg dat ieder lid - spoedeisende gevallen uitgezonderd- tenminste een week van tevoren schriftelijk wordt opgeroepen, zoveel mogelijk met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

3. Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, stelt zo spoedig mogelijk zijn plaatsvervanger en de secretaris van de commissie daarvan op de hoogte.

4. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 6 Besluitvorming.

1. Voor de besluitvorming is vereist, dat tenminste de helft van het aantal leden dat zitting heeft in de commissie in de vergadering aanwezig is.

2. Ontbreekt in een vergadering het voor besluitvorming vereiste aantal leden, dan wordt een nieuwe vergadering belegd waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten kunnen worden genomen over de in de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen. In de oproeping voor de tweede vergadering wordt daarvan melding gemaakt.

3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van hen die een stem hebben uitgebracht, Ieder lid brengt een stem uit.

4. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 7 Verslag.

1. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de notulen van de vergaderingen waarin de behandelde onderwerpen en het advies van de commissie zijn vermeld.

2. De ontwerp-notulen worden na de vergadering aan de leden en aan het college van burgemeester en wethouders gezonden. Zij worden in de eerstvolgende vergadering aan de commissie ter vaststelling aangeboden en na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Eventuele op- en aanmerkingen welke door de leden van de commissie naar aanleiding van de notulen zijn gemaakt, worden in de notulen van de eerstvolgende vergadering verwerkt.

Artikel 8 Raadpleging.

1. De commissie is bevoegd belanghebbenden te horen. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

2. De leden van de commissie hebben de mogelijkheid op eigen initiatief met de aanvrager danwel met een deskundige contact op te nemen over de te behandelen aanvragen en andere te behandelen onderwerpen.

3. Indien aan het in het eerste en tweede lid gestelde financiële gevolgen verbonden zijn, is van tevoren de instemming van het college van burgemeester en wethouders nodig.

Artikel 9 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening voor de adviescommissie zelfstandigen.

Artikel 10 Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van degemeente Sint Anthonis d.d. 19 december 1995.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

Th.F. Peters, mr. A.M.G. Gresel