Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening regelende de verhuur, ingebruikgeving en het gebruik van buitensportaccommodaties in de gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de verhuur, ingebruikgeving en het gebruik van buitensportaccommodaties in de gemeente Sint Anthonis
CiteertitelVerordening regelende de verhuur, ingebruikgeving en het gebruik van buitensportaccommodaties in de gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpautomatisering en informatisering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 31-01-2000.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 09-02-2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 147
  2. 2.art. 149 Algemene wet bestuursrecht bepaling van titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2000Nieuwe regeling

31-01-2000

PeelrandWijzer 09-02-2000

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de verhuur, ingebruikgeving en het gebruik van buitensportaccommodaties in de gemeente Sint Anthonis

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 14 december 1999;

gehoord de Commissie Financiën en Welzijn van 12 januari 2000;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de volgende "Verordening regelende de verhuur, de ingebruikgeving en het gebruik van buitensportaccommodaties in de gemeente Sint Anthonis";Algemeen

Artikel 1 Definities en begrippen

1. De gemeente: de gemeente Sint Anthonis;

2. De Raad: de gemeenteraad van Sint Anthonis;

3. Burgemeester en wethouders: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

4. De ambtenaar sportzaken: de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar, belast met de voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid;

5. De beheerder: de door burgemeester en wethouders aangewezen persoon, belast met het toezicht op het gebruik en het onderhoud van de sportaccommodatie;

6. Huurster: de vereniging, instelling, organisatie of groep van particulieren die van burgemeester en wethouders toestemming hebben een accommodatie te gebruiken;

7. Accommodatie: een buitensportaccommodatie welke bestemd is voor het uitoefenen van sportactiviteiten;

8. Terrein: een voor het spelen van wedstrijden of het houden van oefeningen en training afgebakend terrein;

9. Kleedaccommodatie: een door of vanwege de gemeente gerealiseerde kleedaccommodatie;

10. Kleedkamer: een voor het verkleden of wassen bestemde lokaliteit binnen de kleedaccommodatie

11. Buitensportaccommodaties zijn:

◦ Sportveld aan de Peter Zuidstraat;

◦ Sportpark "De Laan" te Sint Anthonis;

◦ Sportvelden aan de Stevensbeekseweg;

◦ Sportpark "Het Domein" te Oploo;

◦ Sportpark "D’n Twist" te Westerbeek;

◦ Sportpark "De Kwik" te Wanroij;

◦ Gemeentelijk sportpark te Landhorst;

◦ Tennispark te Landhorst;

◦ Tennispark "De Raam" te Wanroij;

◦ Tennispark te Stevensbeek;

◦ Pony-oefenterrein aan de Stevensstraat te Westerbeek;

◦ Pony-oefenterrein aan de Bosweg te Sint Anthonis;

◦ Ruiteroefenterrein aan de Bosweg te Sint Anthonis;

◦ Evenemententerrein aan de Radioweg te Stevensbeek;

◦ Motorcrosscircuit in de Radiobossen te Stevensbeek;

◦ Motorcrosscircuit bij de Bergen te Wanroij;

◦ Hondensportterrein aan de Lamperen te Wanroij;

◦ Hondensportterrein aan de Stichting te Oploo;

◦ Visvijver aan de Radioplassen te Stevensbeek.

Artikel 2 Regels ten aanzien van ingebruikgeving.

Sportvelden.

1. De verhuurovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor de termijn van één jaar, aanvangende op 1 januari en eindigende op 31 december van het betreffende jaar. Deze termijn wordt telkens geacht met één jaar te zijn verlengd op basis van bestaande voorwaarden, tenzij schriftelijke opzegging door een der partijen heeft plaatsgevonden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. Burgemeester en wethouders of hun gemachtigde zijn bevoegd om, indien weersgesteldheid, herstellingen of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, de terreinen onbespeelbaar te verklaren, zulks na overleg met de consul. Het risico van onbespeelbaarheid en de eventuele schade die hierdoor ontstaat zijn voor rekening van de huurster.

3. Indien als gevolg van weersomstandigheden of de gesteldheid van terreinen, de vastgestelde competitie en/of bekerwedstrijden door de desbetreffende sportbond zijn afgelast, mogen de terreinen op die dag(en) alleen na toestemming van burgemeester en wethouders of hun gemachtigde worden gebruikt voor het spelen van andere wedstrijden of het houden van oefeningen en training.

4. Gedurende de periode, welke door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond of Sportbond telkenjare als gesloten seizoen voor voetbal/korfbal wordt vastgesteld, doch in ieder geval gedurende een aaneengesloten periode van twee maanden in de zomer, zal huurster van de beschikbaar gestelde grassportterreinen geen gebruik mogen maken. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen hiervan ontheffing verlenen.

5. Zonder toestemming van burgemeester en wethouders is het huurster niet toegestaan om de in gebruikgenomen sportaccommodatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor wedstrijden en daarmee rechtstreeks verband houdende oefeningen.

6. Huurster mag de accommodatie verhuren of aan derden in gebruik geven.

7. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor na tijdig over leg met huurster de terreinen aan derden beschikbaar te stellen, behalve op die dagen of uren dat door de desbetreffende sportbond op het terrein wedstrijden zijn vastgesteld, zonder dat zij terzake aan huurster tot enige vergoeding verplicht zijn.

8. Indien burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat derden, zoals bedoeld in het vorige lid, tevens gebruik dienen te maken van de kleedaccommodatie, zal huurster haar medewerking hieraan moeten verlenen tegen een door burgemeester en wethouders vast te stellen vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektriciteit.

9. Huurster zal voor het tijdelijk gemis van genot van de aan haar in gebruik gegeven accommodatie, noch in geval van schade, reeds geleden of nog te lijden, uit welke oorzaak zulks ook moge voortkomen, schadevergoeding van de gemeente vorderen.

10. De vergoeding voor het gebruik van de accommodatie is geregeld in de bij deze verordening behorende tarievenlijst. De door de Raad vastgestelde tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

11. De vergoeding die voor het gebruik is verschuldigd wordt in twee termijnen voldaan na het ontvangen van de nota. Indien de nota niet binnen 30 dagen na dagtekening wordt voldaan, kan ontzetting volgen van het gebruik van de accommodatie.

 

Tennisbanen.

1. Het bepaalde in artikel 2 onder de leden 1, 2, 5, 6 en 11 is ook hier van toepassing.

2. De in gebruik gegeven accommodatie omvat de kleedgebouwen, de tennisbanen en de oefenmuur.

3. De gebruiksperiode is bepaald op 1 april tot 1 oktober. Buiten die periode mag uitsluitend na toestemming van burgemeester en wethouders of hun gemachtigde gebruik worden gemaakt van de accommodatie.

4. Het gehuurde wordt aanvaard in de toestand waarop het zich op de eerste dag van de gebruiksperiode bevindt. Het risico van onbespeelbaarheid wordt door de gemeente niet aanvaard.

5. De vergoeding voor het gebruik van de accommodatie is geregeld in de bij deze verordening behorende tarievenlijst.

6. De door de Raad vastgestelde tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

7. De huurvergoeding die voor het gebruik van de accommodatie is verschuldigd wordt jaarlijks in 2 termijnen voldaan en wel in de maanden mei en september.

 

Ruitersport.

1. Het bepaalde onder artikel 2 leden 1, 2, 5, 6 en 11 is ook hier van toepassing.

2. De ingebruik gegeven accommodatie omvat:◦ het ruiter-oefenterrein aan de Bosweg, groot ongeveer 0.75.00 ha;◦ het ruiter-oefenterrein aan de Bosweg groot ongeveer 0.43.00 ha;◦ het ruiter-oefenterrein aan de Stevensstraat;◦ het evenemententerrein aan de Radioweg.

3. Het gehuurde wordt aanvaard in de toestand, waarop het zich op de eerste dag van de gebruikersperiode bevindt.

4. De vergoeding voor het gebruik van de accommodatie is geregeld in de bij deze verordening behorende tarievenlijst. De tarieven kunnen jaarlijks door de Raad worden aangepast.

5. De vergoeding, die voor het gebruik van de accommodatie is verschuldigd wordt jaarlijks in twee termijnen voldaan.

Artikel 3 Voorwaarden ten aanzien van het gebruik.

Sportvelden

1. De accommodatie dient te worden gebruikt overeenkomstig haar bestemming.

2. Behoudens het bepaalde onder artikel 3 lid 3 zorgt de gemeente voor het cultuurtechnische onderhoud van de terreinen conform de in het Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen aangegeven methoden en werkzaamheden. Ook zorgt de gemeente voor de periodieke renovaties conform de in het Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen aangegeven planning. Het beheer en onderhoud van de kleedaccommodatie komt voor rekening van de gemeente, conform de in het Gebouwenbeheerplan aangegeven methoden en werkzaamheden.

3. Huurster zorgt voor:

◦ het speelklaar maken van terreinen en opstanden;

◦ de goede gang van zaken vòòr, tijdens en na de wedstrijden binnen het complex;

◦ de geringe en dagelijkse reparaties en het klein onderhoud van de opstallen en de terreinen (velden of banen);

◦ het schoonhouden van de kleedaccommodatie;

◦ het trekken van lijnen.

4. Voor wat betreft de op de terreinen aanwezige inrichtingselementen draagt de gemeente uitsluitend zorg voor het beheer, onderhoud en periodieke vervanging van de in het Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen opgenomen elementen, te weten eventuele toegangspoorten en doorlooppoortjes, eventuele hekwerken en afrasteringen, per veld twee doelen zonder netten, per veld twee ballenvangers zonder netten, eventeel aanwezige speelveldafscheiding exclusief de hieraan bevestigde reclameborden. Tevens zorgt de gemeente per accommodatie voor 1 veldverlichting. De tennisbanen hebben allemaal een verlichtingsinstallatie op kosten van de gemeente.

5. Voor rekening van huurster komen:

◦ de kosten van gas, water en elektriciteit;

◦ alle extra werkzaamheden, beheers- en onderhoudskosten alsmede vervangingskosten die niet in enig gemeentelijk beheerplan zijn opgenomen. Hieronder vallen onder andere de netten van de doelen en ballenvangers, de regeninstallatie (uitgezonderd de graveltennisbanen waar de gemeente zorgdraagt voor de regeninstallatie) de buitenverlichting, de kantines, de kassagebouwen, tennisnetten, sleepnetten, scheidsrechtersstoelen, gereedschap, verplaatsbare doeltjes en alle overige sportmaterialen, schoonmaken van sanitair en douchekoppen, vervangen van lampen van de binnenverlichting. de normale gang van zaken, door huurster aangevraagd;

◦ de netten ballenvangers, de doelnetten, de regeninstallatie, de buitenverlichting, de kantines en de kassagebouwen.

6. Eventuele schade aan terreinen, opstallen of aanwezige materialen van de gemeente, veroorzaakt door huurster tijdens de uren dat de terreinen en/of opstallen in gebruik zijn, komt voor rekening van huurster.

7. Huurster is gehouden te gedogen dat door of namens de gemeente herstelwerkzaamheden worden verricht of veranderingen worden aangebracht aan de accommodatie. Hierover en over eventueel daarmee samenhangende verhoging van de huurvergoeding zal vooraf overleg worden gepleegd met huurster.

8. Van het terrein dient na afloop van iedere wedstrijddag of oefening door of vanwege huurster verwijderd te worden al het daarop aanwezige afval, als papier, flesdoppen enz.. Tevens moet al het spelmateriaal na afloop van de wedstrijden of oefeningen worden opgeborgen, uitgezonderd opgebonden doelnetten.

9. Met uitzondering van de in artikel 3 lid 3 aan haar opgedragen onderhoudswerkzaamheden is het gebruikster verboden zonder toestemming van burgemeester en wethouders werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten aan de in gebruik gegeven sportaccommodatie.

10. Het is niet geoorloofd, dat auto’s, motoren, al dan niet voorzien van hulpmotor, wagens enz. zich bevinden binnen de afrastering en tegen of in de beplantingen.

11. Het onnodig betreden of beschadigen van beplantingen is verboden.

12. Honden, niet aan de lijn gehouden, mogen binnen de afrastering niet worden toegelaten.

13. Alle poorten, deuren enz. van opstallen, afrasteringen e.d. moeten na gebruik worden gesloten en, zo niet voor gebruik nodig, gesloten blijven.

14. Het is huurster verboden opstallen, in welke vorm ook, te plaatsen of te doen plaatsen zonder goedkeuring van burgemeester en wethouders. Dit geldt eveneens voor het doen verplaatsen of veranderen van bestaande opstallen.

15. Burgemeester en wethouders dragen geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van materialen en eigendommen van huurster, onverschillig of deze zich op de terreinen dan wel in de opstallen bevinden.

16. Burgemeester en wethouders aanvaarden geen aansprakelijkheid, hoe ook genaamd voor ongevallen die huurster of bezoeker mochten overkomen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid hunnerzijds.

17. Burgemeester en wethouders verlenen toestemming aan huurster tot het maken van reclame door het aanbrengen van borden of anderszins rondom de terreinen.

18. De terreinen en de kleedkamers moeten een half uur na de beëindiging van de wedstrijd of training ontruimd en verlaten zijn.

19. Huurster is gehouden op verzoek van burgemeester en wethouders gegevens te verstrekken met betrekking tot haar vereniging, te weten: de contributie, het aantal leden, gesplitst in categorieën, de bondscontributie per lid, het wedstrijdprogramma en andere gegevens die zij nodig achten.

20. Huurster is gehouden aan de leden van de Raad, burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, alsmede aan de met het onderhoud belaste functionarissen – deze laatsten mits ter uitoefening van hun functie – te allen tijde vrije toegang tot de in gebruik gegeven accommodatie te verlenen.

21. Aanwijzigingen en bevelen, door of vanwege burgemeester en wethouders gegeven in het belang van de openbare orde, zedelijkheid, veiligheid en het juiste gebruik van de opstallen en opstanden, moeten stipt worden opgevolgd.

22. Bij overtreding van voorgaande bepalingen en bij onoordeelkundig of verkeerd gebruik kan huurster de toegang tot de accommodatie door burgemeester en wethouders voor een nader te bepalen tijd worden ontzegd.

23. Huurster dient overigens de eventueel nader door burgemeester en wethouders na overleg met huurster te stellen voorschriften in acht te nemen.

 

Tennisbanen.

1. Het bepaalde onder artikel 3 lid 1 tot en met 23 is ook hier van toepassing.

 

Ruitersport.

1. Het bepaalde onder artikel 3 lid 1, 2, 3 met uitzondering van het bepaalde onder het vierde en vijfde gedachtestreepje, met uitzondering van de zinssnede "met uitzondering van de doelen", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 en 23.

 

Hondensport.

 

1. Het bepaalde onder artikel 3 lid 1, 2, 3 met uitzondering van het bepaalde onder vierde en vijfde gedachtestreepje, met uitzondering van de zinssnede "met uitzondering van de doelen", 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, , 21, 22 en 23.

 

Slotbepalingen.

Artikel 4 Slotbepalingen.

1. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien wordt bij het ontstaan van een geschil, de beslissing daarover overgelaten aan burgemeester en wethouders.

2. Huurster gaat door het enkel gebruik van de accommodatie akkoord met de regels en voorwaarden ten aanzien van de ingebruikgeving en het gebruik.

3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de accommodatie voor sport- en recreatiedoeleinden. In geval van een ander gebruik worden door burgemeester en wethouders nadere voorwaarden gesteld.

4. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en wordt toegepast per 1 januari 2000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 31 januari 2000.

De Raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

Th.F. Peters, J.M.J. Verbeeten