Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Sint Anthonis
CiteertitelVerordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Sint Anthonis 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 12-12-2005.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 28-12-2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006Nieuwe regeling.

12-12-2005

PeelrandWijzer 28-12-2005

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Sint Anthonis

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2005; gehoord de Commissie Middelen en Burgerzaken van 21 november 2005; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; BESLUIT :Vast te stellen de Verordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Sint Anthonis 2006.

Artikel 1 Taak

De adviescommissie heeft tot taak:

1. Het adviseren en doen van voorstellen aan het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot een nadere ontwikkeling van het gemeentelijke beeldend kunstbeleid;

2. het doen van voorstellen met betrekking tot het beheer van het Fonds Beeldende Kunst en Vormgeving;

3. het doen van voorstellen met betrekking tot de volgende aspecten bij het verstrekken van een opdracht om een kunstwerk te vervaardigen:a.adviseren over een mogelijke kunstena(a)r(es) en mogelijke objecten welke in aanmerking komen voor een opdracht;b.adviseren over stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het te vervaardigen kunstwerk;c.advisering over mogelijke locaties voor de plaatsing van het kunstwerk;

4. het doen van voorstellen met betrekking tot de volgende aspecten bij de aankoop van kunstwerken:a.adviseren over stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het aan te kopen kunstwerk;b.adviseren over mogelijke locaties voor de plaatsing van het aan te kopen kunstwerk;

5. met betrekking tot aangeboden kunstwerken:

a. adviseren over de stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het aangeboden kunstwerk;

b.indien de commissie van mening is dat het aangeboden kunstwerk als waardevol kan worden aangemerkt, het college van advies dienen over de mogelijke locaties voor de plaatsing van het aangeboden kunstwerk;

c.adviseren over de hoogte van de kosten die betrekking hebben op voornoemde plaatsing;

6. het voorlichten van derden, die de gemeente in de toekomst een kunstobject willen aanbieden, met betrekking tot stijl, originaliteit, kwaliteit e.d. van het object;

7. met betrekking tot de bevordering van belangstelling voor beeldende kunst:

a.het bevorderen en stimuleren van de organisatie van exposities en tentoonstellingen;

b.advisering over de subsidietoewijzing voor aangeboden (reizende) tentoonstellingen;

c.adviseren over initiatieven van derden naar aanleiding van subsidieverzoeken.

Artikel 2 Samenstelling

1. De commissie bestaat uit een voorzitter, zijnde de verantwoordelijk portefeuillehouder, en tenminste 3 en maximaal 5 overige leden, niet zijnde een raadslid of een burgerraadslid. De voorzitter heeft geen stemrecht.

2. De leden worden door de Raad benoemd, geschorst dan wel ontslagen.

3. Externe deskundigen die te maken hebben met de openbare ruimte (stedenbouw, stadsbeheer, vormgeving, monumentenzorg, ruimtelijke ordening en (landschaps)architectuur) kunnen op verzoek van de commissie uitgenodigd worden om betrokken te worden bij de advisering. Zij hebben alsdan geen stemrecht.

4. Ambtenaren van andere afdelingen van het gemeentelijke apparaat worden qualitate qua toegevoegd aan de commissie indien hun specifieke deskundigheid wenselijk geacht wordt. Zij hebben geen stemrecht.

5. Waar mogelijk wordt een afvaardiging van gebruikers/omwonenden betrokken bij de advisering voor een nieuwe kunstopdracht voor de openbare ruimte, waarbij de vertegenwoordigers van de gebruikers/omwonenden lid zijn van de commissie, inclusief stemrecht. De afvaardiging van gebruikers/omwonenden bestaat uit maximaal 2 personen waarbij deze woonachtig moeten zijn in het dorp waar het te plaatsen kunstwerk geplaatst zal worden, dan wel moeten zij, naar de mening van de overige leden van de commissie, een duidelijke binding hebben met de lokatie waar het kunstwerk geplaatst zal worden. Hun lidmaatschap van de commissie strekt zich alleen uit tot het specifieke onderwerp waarvoor zij zijn aangezocht om zitting te nemen in de commissie.

Artikel 3 Secretaris

a. Het college benoemt ter ondersteuning van de commissie een ambtelijk medewerker als secretaris.

b. De secretaris is iedere vergadering van de commissie aanwezig.

c. Het college wijst één of meerdere plaatsvervangers aan.

Artikel 4 Zittingsduur

1. De leden worden benoemd voor een periode van 2 jaar waarbij deze periode 2 maal verlengd mag worden met telkens 2 jaar.

2. Personen, welke op grond van artikel 2, lid 5 zitting hebben genomen in de commissie als zijnde afgevaardigden namens de gebruikers/omwonenden, blijven lid van de commissie tot het moment dat het onderwerp waarvoor zij zijn benoemd is afgehandeld, met een maximum duur van 2 jaar waarbij deze termijn 1 maal verlengd kan worden met een periode van 2 jaar.

Artikel 5 Werkwijze

1. De commissie vergadert tenminste 2 maal per jaar of zo dikwijls de voorzitter dit noodzakelijk acht of als ten minste de helft van het aantal leden hun wens hiertoe met opgave van redenen aan de voorzitter mededeelt, in welk geval de vergadering wordt gehouden binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling.

2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. Hij zorgt ervoor, dat elk lid tijdig, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, schriftelijk wordt opgeroepen. De oproep voor de vergadering vermeldt de agenda, alsmede de volgorde van de te behandelen onderwerpen en wordt voor zover mogelijk vergezeld van de stukken die betrekking hebben op deze onderwerpen.

Artikel 6 Besluitvorming

1. De commissie kan slechts voorstellen doen dan wel adviezen uitbrengen indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

2. Voorstellen of adviezen worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

3. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke afroep gestemd.

4. Indien bij een voorstel of advies over een zaak door geen van de leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel of advies geacht te zijn aangenomen.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

1. De commissie kan over het in een vergadering besprokene geheimhouding opleggen. De geheimhouding geldt zowel voor de leden, de secretaris als voor andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

2. De geheimhouding als bedoeld in lid 1, geldt totdat de commissie die opheft.

3. Het college van Burgemeester en Wethouders kunnen omtrent de inhoud van de aan de commissie overlegde stukken aan de leden van de commissie geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt ook voor de andere in lid 1 bedoelde personen, indien zij van de inhoud van die stukken kennis nemen.

4. De in lid 3 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt totdat het College van Burgemeester en Wethouders die opheft.

Artikel 8 Verslag

1. Van het verhandelde in een vergadering van een commissie wordt door de secretaris zo spoedig mogelijk een verslag gemaakt dat de zakelijke inhoud van het besprokene bevat.

2. Het conceptverslag moet uiterlijk binnen 14 dagen na de vergadering, na goedkeuring door de voorzitter, worden toegezonden aan het college.

3. Gevraagde en ongevraagde adviezen worden in het conceptverslag opgenomen.

4. Het conceptverslag wordt de eerstvolgende commissievergadering ter vaststelling aangeboden.

Artikel 9 Honorering

De honorering van vaste leden van commissie geschiedt volgens de regelingen zoals deze zijn opgenomen in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. (Qualitate qua lidmaatschappen worden niet gehonoreerd.) Voor externe deskundigen, die op verzoek van de commissie deelnemen aan de beraadslagingen, wordt een vergoeding verstrekt volgens de regelingen die van toepassing zijn voor de vaste leden van de commissie. Aan de leden die op grond van artikel 2 lid 5 ad hoc benoemd zijn als zijnde vertegenwoordigers van omwonenden/gebruikers wordt geen vergoeding verstrekt.

Artikel 10 Horen van adviseurs, belanghebbenden en deskundigen

1. De voorzitter van de commissie bepaalt welke ambtenaren, met uitzondering van de secretaris, en externe deskundigen de vergadering van de commissie zullen bijwonen.

2. Indien de voorzitter het initiatief heeft genomen tot het door de commissie doen horen van belanghebbenden, geeft hij daarvan tijdig tevoren kennis aan de leden van de commissie.

3. De commissie kan besluiten een of meer adviseurs, belanghebbenden of deskundigen te horen. In zo'n geval treft de voorzitter van de commissie de nodige maatregelen.

Artikel 11 Spreekrecht burgers

1. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en over andere onderwerpen die de betreffende commissie aangaat.

2. Het woord kan niet gevoerd worden over:

a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

3. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 5 minuten vóór de aanvang van de vergadering aan de secretaris. Hij vermeldt daarbij het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.

4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

5. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 12.  

In de gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Sint Anthonis 2006".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 12 december 2005.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers, J.M.J. Verbeeten