Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening Declaratiefonds 2009 gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Declaratiefonds 2009 gemeente Sint Anthonis
CiteertitelVerordening Declaratiefonds 2009 gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 27-08-2009Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 29-06-2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2009Nieuwe regeling

29-06-2009

PeelrandWijzer 15-07-2009

Onbekend.
11-09-2003Nieuwe regeling

07-07-2003

PeelrandWijzer 30-07-2003

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Declaratiefonds 2009 gemeente Sint Anthonis

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 28 april 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de nieuwe "Verordening Declaratiefonds gemeente Sint Anthonis".

Artikel 1 Aard van het fonds

1. Het Declaratiefonds beoogt een tegemoetkoming in de kosten van deelname aan het maatschappelijke verkeer, als omschreven bij lid 2, te verlenen aan personen die in artikel 2 zijn genoemd.

2. Voor declaratie komen in aanmerking: de kosten die zijn gemaakt voor

a. abonnementen, seizoenkaarten en entreegelden voor: musea, sportevenementen, schouwburg, bioscoop, zwembad, bibliotheek, Cultureel Jongerenpaspoort, museumjaarkaart;

b. contributies en bijdragen voor: sportverenigingen, hobbyclubs, ouderverenigingen, ouderenorganisaties, jeugd- en jongerenwerk, amateuristische kunstbeoefening, peuterspeelzaal;

c. cursusgelden voor: "korte cursussen", volwasseneneducatie, emancipatie-activiteiten, muziekschool; 1. schoolactiviteiten: schoolreisjes/-kampen, excursies; 2. bijdrage in kosten schoolreisje of schoolkamp voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

d. materiaal, zonder welke de activiteiten als omschreven bij lid 2 onder b. tot en met d. niet verricht kunnen worden (onder andere sportattributen, cursusboeken, muziekinstrumenten);

Artikel 2 Doelgroep

Voor de tegemoetkoming uit het declaratiefonds kan in aanmerking komen, de meerderjarige inwoner van de gemeente Sint Anthonis, welke niet ten laste komt van zijn ouder(s), met een inkomen op of rond bijstandsniveau, zoals omschreven in artikel 4 lid 1 en 2, die niet beschikt over een vermogen zoals omschreven in artikel 4 lid 3. De meerderjarige inwoner van de gemeente Sint Anthonis welke een beroep doet op een regeling op grond van de Wet Studiefinanciering 2000, wordt geacht ten laste te komen van zijn ouder(s).

Artikel 3 Declaratie

1. Per kalenderjaar kunnen de kosten, genoemd in artikel 1 lid 2, met uitzondering van d2, voor 100% worden gedeclareerd tot maximaal €175,00 per jaar voor een alleenstaande en tot maximaal zoveel keer €.171,00 voor het gezin, als daarvan personen deel uitmaken. Als gezin wordt aangemerkt de gehuwden of de alleenstaande ouder, tezamen met de ten laste komende kinderen tot 21 jaar.

2. De werkelijke kosten, genoemd in artikel 1 lid 2 sub d2, kunnen gedurende de middelbare schoolloopbaan van een leerling worden gedeclareerd tot een maximum van €.256,50.

Artikel 4 Inkomen en vermogen

1. Onder minimuminkomen wordt in deze verordening verstaan het inkomen op datum aanvraag, tot ten hoogste 115% van de voor de aanvrager en zijn gezin geldende bijstandsnorm op grond van de Algemene bijstandwet inclusief toeslag op grond van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand.

2. Niet tot het inkomen worden gerekend de inkomsten die bij de bijstandsverlening werden vrijgelaten ingevolge artikel 31 lid 2 van de Wet werk en bijstand.

3. Onder vermogen wordt in deze verordening verstaan: het vermogen dat uitgaat boven het vermogen, zoals vermeld in artikel34 van de Wet werk en bijstand.

Artikel 5 Aanvraag

1. Een aanvraag in het kader van het Declaratiefonds wordt schriftelijk ingediend, door middel van een daartoe bestemd formulier en dient te zijn gericht aan burgemeester en wethouders.

2. De aanvraag dient te zijn vergezeld van de gevraagde inlichtingen en bescheiden.

3. De aanvrager kan burgemeester en wethouders machtigen om de gevraagde inlichtingen en bescheiden met betrekking tot het inkomen en vermogen deels bij derden in te winnen, of te ontlenen aan de eigen administratie voor andere regelingen. De aanvrager aanvaardt door het afgeven van de machtiging de mogelijkheid van een vertraging in de afhandeling van de aanvraag doordat een uitgebreider onderzoek nodig is.

4. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Beoordeling en uitbetaling vinden plaats op nader door burgemeester en wethouders te bepalen, betaaltijdstippen.

Artikel 6 Terugvordering

Van de aanvrager kan worden teruggevorderd:

a. het bedrag van de tegemoetkoming, verleend op grond van zijnerzijds verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen;

b. het bedrag van de tegemoetkoming, indien en voor zover de aanvrager wist of had behoren te weten, dat hem ten onrechte of een te hoog bedrag aan tegemoetkoming werd verstrekt.

Artikel 7 Indexering

a. Burgemeester ene wethouders wijzigen jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening geldende bedragen aan de hand van de prijsindex voor de gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

b. De berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 0,50.

Artikel 8 Slotbepaling

1. Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen van deze verordening afwijken, voor zover de toepassing van deze verordening in een bijzonder geval aanleiding zou geven tot onbillijkheden van overwegende aard.

2. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een adequate voorlichting over de aanspraken uit het declaratiefonds. Zij bevorderen dat ook niet bijstandsgerechtigde personen die aan de voorwaarden voldoen van het declaratiefonds gebruik maken.

3. Met deze verordening vervalt de “Verordening op het Declaratiefonds gemeente Sint Anthonis".

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Declaratiefonds 2009 gemeente Sint Anthonis" en treedt in werking zes weken na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 29 juni 2009.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr A. Keijzers, J.M.J. Verbeeten

Toelichting 1 Verordening Declaratiefonds 2009 gemeente Sint Anthonis

Algemeen Het declaratiefonds is een onderdeel van het minimabeleid van de gemeente Sint Anthonis. De bedoeling van het fonds is, om de maatschappelijke deelname onder de minima te bevorderen. In tegenstelling tot de bijzondere bijstand, wordt daarbij op de concrete gemaakte kosten geen strikte noodzakelijkheidtoets gehanteerd bij het verlenen van tegemoetkomingen.Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat de tegemoetkomingen verleend kunnen worden op grond van inkomen en vermogen van de aanvrager en het gezin. Ook aanvragers die geen uitkering ontvangen van de gemeente Sint Anthonis kunnen dus in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Vereenvoudiging van de aanvraag De vereenvoudiging van de aanvraag wordt als volgt bewerkstelligd.De mogelijkheid wordt gecreëerd om een aanvraag in te dienen zonder overlegging van bewijsstukken met betrekking tot het inkomen. Voor grote delen van de doelgroep zijn de inkomensgegevens voor de gemeente gemakkelijk te achterhalen. Bijvoorbeeld zal kunnen worden geput uit de gegevens van de bijstandsverlening, en het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen. Ook kan de gemeente navraag doen bij uitkeringsinstanties.

Voorlichting In de voorlichting wordt ook thans ruime aandacht besteed aan het bestaan van voorzieningen voor minima. In de verordening wordt aan burgemeester en wethouders uitdrukkelijk opdracht gegeven om voorlichting te (blijven) geven. Beoogd wordt om de voorlichting te intensiveren en, waar mogelijk, te verduidelijken. Om de doorzichtigheid van de gemeentelijke regelingen te verhogen, zijn verschillen in de gehanteerde inkomensbegrippen verdwenen. Het toetsingsinkomen voor het declaratiefonds wijkt niet meer af van het toetsingsinkomen voor de (categoriale) bijzondere bijstand. Dit bevordert de communicatie met de doelgroep.