Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 30-06-2008Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 09-07-2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-200801-01-2012Bijlagen toegevoegd

30-06-2008

PeelrandWijzer 09-07-2008

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2008;

gelet op de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en op de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);

 

besluit :

 

tot vaststellen van de “Verordening voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens”:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b. verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

c. GBA: de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

d. Verantwoordelijke: het college van Burgemeester en Wethouders;

e. beheerder: degene die, op grond van de beheerregeling GBA, bedoeld in artikel 14 van de wet, is aangewezen als beheerder;

f. Beveiligingscoördinator: degene die, op grond van de beheerregeling GBA, bedoeld in artikel 14 van de wet, is aangewezen als beveiligingscoördinator

g. bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd

h. ingeschrevene: degene over wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

i. afnemer: Bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de algemene Wet Bestuursrecht (AWB);

j. derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

k. Binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in desbetreffende basisadministratie.

Artikel 2 Verplichtingen van de verantwoordelijke

1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de ver-vulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

2. In Bijlage A bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1. Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

2. Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder g.

3. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

a. (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

b. (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

c. verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijk gestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de wet GBA worden, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens in de in Bijlage A genoemde applicaties c.q. registraties ten dienste van de binnengemeentelijke afnemers, ten behoeve van de hun opgedragen taak, registratie en verificatie, de in bijlage B genoemde gegevens verstrekt. Deze registraties worden beheerd door het hoofd van de desbetreffende afdeling.

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens heeft:

a. de beheerder;

b. de door de beheerder aangewezen medewerkers van het team Bevolking;

c. de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente.

d. met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet, de binnengemeentelijke afnemers, ten behoeve van de hun opgedragen taak, tot de gegevens zoals genoemd in Bijlage B behorende bij deze verordening,

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

1. Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan binnengemeentelijke afnemers, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie, systematisch gegevens verstrekt.

2. Deze binnengemeentelijke afnemers, evenals de te verstrekken gegevens ten behoeve van de hun opgedragen taak zijn vermeld in bijlage C, behorende bij deze verordening.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

1. Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet GBA, aan derden op verzoek gegevens worden verstrekt ten behoeve van verificatie, opsporing en benadering van doelgroepen.

2. Deze derden evenals de te verstrekken gegevens ten behoeve van de hen opgedra¬gen taak zijn vermeld in de NVVB verstrekkingentabel GBA. Zie hiervoor de Bijlage Verstrekkingentabel GBA.

3. In bijzondere gevallen kunnen tevens gegevens als bedoeld in artikel 100, derde lid van de wet worden verstrekt, voor zover de persoonlij¬ke levenssfeer daardoor niet oneven-redig wordt geschaad;

Artikel 8 Terugmeldplicht

1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

2. In Bijlage A worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.

3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

4. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 9 Beveiliging

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis stelt zich ten aanzien van de informatiebeveiliging als doelstelling die beveiligingsmaatregelen te treffen die enerzijds uit de wettelijke verplichtingen voortvloeien en anderzijds de beschikbaarheid, data integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid van de gemeentelijke bedrijfsprocessen zoveel mogelijk garanderen. Deze doelstelling geldt ten aanzien van alle gegevensverwerkende processen waarvoor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis een beveiligingsplan vast- stelt en de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt;

2. De beveiligingscoördinator is verantwoordelijk voor de controle van het beveiligingsplan en ziet erop toe dat eens per jaar de daarin opgenomen procedures worden gecontroleerd;

3. De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 10 Slotbepaling

1. De Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens van 7 juli 2003 wordt ingetrokken;

2. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2008;

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Sint Anthonis 2008;

4. De verordening ligt ter inzage bij de afdeling Inwoners en financiën, team Bevolking;

5. De gemeenteraad mandateert de bevoegdheid om de in de verordening genoemde bijlage A., , B., C. en D. te wijzigen aan het college van burgemeester en wethouders.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint Anthonis in zijn openbare raadsver-gadering van 30 juni 2008.

De raad voornoemd,

De griffier,                                         De voorzitter,

Mr.A.P.J.L. Keijzers                         J.M.J. verbeeten  

1

Verstrekkingen als bedoeld in de artikelen 4 en 5 voor zover van belang voor de hun opgedragen taken hebben de hierna genoemde binnengemeentelijke afnemers rechtstreeks toegang tot de gege-vens in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, geschieden aan: binnengemeentelijke afnemers met gekoppelde en/of rechtstreekse toegang

 

AFDELING Inwoners en financiën

APPLICATIE: ISS, CRIB (rCRIB), Impromptu, Key 2 Financien/IBK/GISVG, GWSall/JVS, testappicaties TEN BEHOEVE VAN:*het bijhouden van de GBA-gegevens, *het bijhouden en verificatie van de diverse admini-straties zoals bijvoorbeeld: burgerlijke stand, reisdo-cumenten, rijbewijzen, naturalisaties en opties, naamswijziging en verkiezingen;

* registratie in geval van rampen (CRIB) op basis van mandaatbesluit aan regionaal CRIB.

*diverse basisregistraties (BAG)

* voeren van debiteurenadministratie en vervolging wanbetalers

* t.b.v. verhaalsacties schade gemeente-eigendommen

* t.b.v. aanslagregelingen en behandeling bezwaarschriften

* verificatie en bijhoudeing cliëntgegevens t.b.v. intake, mutatieverwerking, controle en verhaal t.b.v. uitvoering van de WWI en aanverwante regelingen

* bijhouden van de leerplichtadministratie

* verificatie en bijhouding cliëntgegevens t.b.v. intake, mutatieverwerking, controle en verhaal t.b.v. uitvoering van de WWI en aanverwante regelingen;

* bijhouden van de leerplichtadministratie

* vertificatie en bijhouding cliëntgegevens t.b.v. intake, mutatieverwerking, controle en verhaal t.b.v. uitvoering van de WWI en aanverwante regelingen

 

AFDELING: Ruimte en wonen APPLICATIE: PIV4all, GISVG, GISLvC, Dg dialog BAG, testapplicaties TEN BEHOEVE VAN:

*verificatie van bouwaanvragen en inschrijvingen bouwkavels en pachtgronden

*premieregelingen voor koopwoningen

*eigendomstransacties

*opmaken van verkoopakten en ingebruiknemingen

*verificatie van naam- en adresgegevens van inkomende en uitgaande poststukken

*diverse basisregistraties (BAG)

* milieuwetgeving

*begraafplaatsadministratie

*verificatie van naam- en adresgegevens van inkomende en uitgaande poststukken

*technische uitvoerbaarheid van computerprogrammatuur

*t.b.v. straatnaamgeving en huisnummering 

AFDELING: Stafadeling (I&A) APPLICATIE: DDS(4all), (test)applicaties TEN BEHOEVE VAN:

*koppeling met andere administraties en eenduidig gebruik van gegevens uit de basisadministraties binnen de gemeentelijke organisatie;

* technische uitvoerbaarheid van computerprogram-matruur als systeem- en netwerkbeheer met deels applicatiebeheer  

Raadpleegbare gegevens 2  

Categorie 01 en 51 PersoonAdministratienummerBurgerServiceNummerVoornamenAdellijke titel / predicaatVoorvoegselsGeslachtsnaamGeboortedatumGeboorteplaatsGeboortelandGeslachtAanduiding naamgebruikRegistergemeenteAktenummerGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Categorie 02 en 52 Ouder 1AdministratienummerBurgerServiceNummerVoornamenAdellijke titel / predicaatVoorvoegselsGeslachtsnaamGeboortedatumGeboorteplaatsGeboortelandGeslachtDatum ingang fam. betrekkingenRegistergemeenteAktenummerGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Categorie 03 en 53 Ouder 2AdministratienummerBurgerServiceNummerVoornamenAdellijke titel / predicaatVoorvoegselsGeslachtsnaamGeboortedatumGeboorteplaatsGeboortelandGeslachtDatum ingang fam. betrekkingenRegistergemeenteAktenummerGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Categorie 04 en 54 NationaliteitNationaliteitReden verkr. Ned. NationaliteitReden verl. Ned. NationaliteitAand. bijz. NederlanderschapGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIngangsdatum geldigheidIndicatie onjuist / strijdigDatum van opneming 

Categorie 05 en 55 HuwelijkAdministratienummerBurgerServiceNummerVoornamenAdellijke titel / predicaatVoorvoegselsGeslachtsnaamGeboortedatumGeboorteplaatsGeboortelandDatum huwelijkPlaats huwelijkLand huwelijkDatum huwelijksontbindingPlaats huwelijksontbindingLand huwelijksontbindingReden huwelijksontbindingSoort verbintenisRegistergemeenteAktenummerGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekIndicatie onjuist / strijdigDatum einde onderzoekIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Categorie 06 en 56 OverlijdenDatum overlijdenPlaats overlijdenLand overlijdenRegistergemeenteAktenummerGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIngangsdatum geldigheidIndicatie onjuist / strijdigDatum van opneming 

Categorie 07 InschrijvingDatum ingang blokkeringDatum opschorting bijhoudingReden opschorting bijhoudingDatum eerste inschrijving GBAGemeente persoonskaartIndicatie geheimhoudingPK-kindgegevens geconverteerdVersienummerDatumtijdstempel 

Categorie 08 en 58 VerblijfplaatsGemeente van inschrijvingDatum van inschrijvingFunctie adresGemeentedeelDatum aanvang adreshoudingStraatnaamHuisnummer / HuisletterHuisnummer toevoegingAanduiding bij huisnummerPostcodeLocatiebeschrijvingLand waarnaar vertrokkenDatum vertrek uit NederlandAdresdeel 1 (Straatnaam)Adresdeel 2 (Woonplaats)Adresdeel 3 (Regio)Land vanwaar ingeschrevenDatum vestiging in NederlandOmschrijving aangifte adresh.Indicatie documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Categorie 09 en 59 KindAdministratienummerBurgerServiceNummerVoornamenAdellijke titel / predicaatVoorvoegselsGeslachtsnaamGeboortedatumGeboortelandRegistergemeenteAktenummerGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Cat. 10 en 60 VerblijfstitelAanduiding verblijfstitelDatum einde verblijfstitelDatum ingang verblijfstitelAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Cat 11 en 61 GezagsverhoudingIndicatie gezag minderjarigeIndicatie curatele registerGemeente ontlening documentDatum documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Categorie 12 ReisdocumentSoort Nederlands reisdocumentNummer Nederlands reisdoc. ¬Datum uitgifteAutoriteit van afgifteDatum einde geldigheidDatum inhouding/vermissingAand. inhouding/vermissingLengte houderSignalering verstrekkingAand. buitenlands reisdocumentGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving documentAanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Categorie 13 KiesrechtAand. Europees kiesrechtDatum verzoek Eur. kiesrechtEinddatum uitsl. Eur. kiesrechtAand. uitgesloten kiesrechtEinddatum uitsluiting kiesrechtGemeente ontlening documentDatum ontlening documentBeschrijving document 

Categorie 14 AfnemersindicatieAfnemersindicatieIngangsdatum geldigheid ¬ 

Categorie 21 VerwijzingAdministratienummerBurgerServiceNummerVoornamenAdellijke titel / predicaatVoorvoegselsGeslachtsnaamGeboortedatumGeboorteplaatsGeboortelandGemeente van uitschrijvingDatum van uitschrijvingStraatnaamHuisnummerHuisletterHuisnummer toevoegingAanduiding bij huisnummerPostcodeLocatiebeschrijvingIndicatie geheim verwijsgeg.Aanduiding onderzoekDatum ingang onderzoekDatum einde onderzoekIndicatie onjuist / strijdigIngangsdatum geldigheidDatum van opneming 

Binnengemeentelijke afnemers zonder rechtstreekse toegang 3  

a. De systematische verstrekking als bedoeld in artikel 6, ge¬schiedt zoals aangegeven in onderstaande tabel aan: regio politie Brabant Noord Oost, Basiseenheid Boxmeer (art 96 lid 2 van de wet); regionale leerplichtadministratie; regionaal Centraal Registratie en Informatie Bureau (rCRIB) (op basis van mandaatbesluit); Geografisch Informatie Systeem Land van Cuijk (GIS-LvC0).

b. het betreft hierbij de navolgende gegevens:persoonsgegevens worden verstrekt op dezelfde voet als aan binnengemeentelijke afnemers zoals opgenomen in bijlage B

 

Schema voor de schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA 4  

500px