Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 01-04-1996Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 17-04-1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 95 en art. 96.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-199601-01-1996Nieuwe regeling.

01-04-1996

PeelrandWijzer 17-04-1996

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 6 februari 1996;

gelet op de Gemeentewet; gelezen het advies van de commissie Bestuurszaken d.d.11 maart 1996;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende: "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden".

Artikel 1.  

Deze verordening verstaat onder:

a. de leden van de Raad: de leden van de Raad, die géén lid zijn van het college van burgemeester en wethouders;

b. commissie: een door de Raad, het college van burgemeester en wethouders of burgemeester ingestelde commissie;

c. AMvB: het Koninklijk besluit van 1 november 1993, Stb. 584 tot uitvoering van de artikelen 95 en 96 van de gemeentewet.

Artikel 2.  

1. De leden van de Raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding en tegemoetkoming te bepalen op de maximumbedragen, die door de minister van Binnenlandse Zaken tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 1 november 1993, Stb. 584, zoals nadien gewijzigd, jaarlijks worden vastgesteld.

2. Hij, die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid is geweest, ontvangt de vergoeding en de tegemoetkoming in de kosten, als bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij het lidmaatschap van de Raad heeft bekleed.

Artikel 3.  

Bij overgang van de gemeente naar een lagere klasse, vermeld in de bij de AMvB behorende tabel I, in verband met een vermindering van het aantal inwoners, behouden de zittende leden tot hun aftreden de geldende vergoeding en tegemoetkoming.

Artikel 4.  

De leden van een commissie, die géén raadslid zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding te bepalen op het maximumbedrag, welke door de minister van Binnenlandse Zaken tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 1 november 1993, Stb. 584, zoals nadien gewijzigd, jaarlijks worden vastgesteld.

Artikel 5.  

De leden van de Raad en de leden van een commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfskosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur of een gemeentelijke commissie, welke wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding welke een rijksambtenaar ingevolge de Reisregeling binnenland voor dienstreizen ontvangt.

Artikel 6.  

De in deze verordening bedoelde vergoedingen worden na afloop van elk kalenderkwartaal aan de rechthebbende uitbetaald.

Artikel 7.  

Deze verordening kan worden aangehaald als verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden.

Artikel 8.  

Deze verordening treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot 1 januari 1996.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 1 april 1996.

De Raad voornoemd,

de secretaris,             de voorzitter,

Th.F. Peters                Mr. A.M.G. Gresel