Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 30-01-1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 52.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-1996Nieuwe regeling.

30-01-1996

.

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

gelet op het bepaalde in de artikelen 52 tot en met 59 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het volgende reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1 Tijd en plaats vergaderingen

1. De vergaderingen vinden in de regel plaats eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip, en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee wethouders dit nodig achten.

2. De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 2 Oproep en agenda

1. De vergaderingen worden zonder schriftelijke oproeping gehouden.

2. Voor elke vergadering wordt, als regel twee maal 24 uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden. De bij de agenda behorende vergaderstukken liggen eveneens in de regel twee maal 24 uur vóór de vergadering ter inzage voor de leden.

Artikel 3.  

1. De voorzitter stelt de agenda vast en regelt de orde van de werkzaamheden tijdens de vergaderingen.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten, op voorstel van een lid van het college, onderwerpen die niet geagendeerd zijn terstond in behandeling te nemen.

Artikel 4 Opening en quorum

1. De voorzitter opent de vergadering, nadat hem is gebleken dat het door de wet vereiste aantal leden aanwezig is.

2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter dag en uur van de nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 56 van de Gemeentewet.

Artikel 5 Besluitenlijst

1. De ontwerp-besluitenlijst van de vergadering ligt in de regel voor de eerstvolgende vergadering voor de leden ter inzage.

2. Bij het begin van de vergadering wordt, zoveel mogelijk, de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

3. De besluitenlijst moet inhouden:

a. de namen van de voorzitter, de secretaris, en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren;

b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

c. een formulering van de door het college genomen besluiten;

d. een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

4. Stemverhoudingen worden alleen vermeld indien een lid van het college daarom vraagt.

5. De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 6 Voorstellen en amendementen

1. Ieder lid heeft het recht aan de vergadering voorstellen te doen en amendementen op gedane voorstellen in te dienen.

2. Het college van burgemeester en wethouders beslist of een voorstel, dat buiten de agenda valt, direct in behandeling wordt genomen of op de agenda van de eerstvolgende vergadering wordt geplaatst.

Artikel 7 Beraadslaging

1. Niet-leden kunnen worden uitgenodigd in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslaging deel te nemen.

2. Op degene die op grond van dit artikel is toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing.

Artikel 8 Stemmingen

1. Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

2. Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd tenzij het derde lid wordt toegepast.

3. a. Indien een lid van het college dat verlangt wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

b. Indien daarbij de stemming is beperkt tot een persoon en de stemmen staken wordt het voorstel door de voorzitter teruggenomen voor hernieuwd beraad in de eerstvolgende vergadering. Staken in deze vergadering de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

c. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen dan heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemming staken beslist het lot.

Artikel 9 Openbare vergaderingen

1. Het college van burgemeester en wethouders kan bij uitzondering besluiten een openbare vergadering te houden.

2. De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

3. De openbare vergadering wordt door aankondiging op de voor bekendmakingen in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht.

4. De aankondiging bevat, naast dag, plaats en tijdstip tevens de agenda van de openbare vergadering.

5. De bij de agenda behorende stukken liggen gedurende tenminste één week voor de vergadering ter inzage.

Artikel 10 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

1. Het college van burgemeester en wethouders brengt in de eerste vergadering na de benoeming van de wethouders door middel van het verdelen van de werkzaamheden (portefeuilles) een taakverdeling aan tussen de leden van het college.

2. Dit besluit wordt medegedeeld aan de Raad en op de voor bekendmakingen in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht.

3. Bij verhindering of ontstentenis van een lid van het college worden de werkzaamheden waargenomen door een of meer van de andere leden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing daarvan, beslist het college van burgemeester en wethouders op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die waarop het is vastgesteld.

2. Op dat tijdstip vervallen de door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeenten Oploo c.a. en Wanroij vastgestelde reglementen van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders.

3. Dit reglement wordt gelijktijdig medegedeeld aan de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis van 30 januari 1996.

de secretaris,                  de burgemeester, 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Algemeen Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het college van burgemeester en wethouders een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. Onder andere werkzaamheden wordt blijkens de Memorie van Toelichting onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen wethouders behoort daartoe. Artikel 54 Gemeentewet bepaalt dat de collegevergaderingen in principe met gesloten deuren worden gehouden. De wetgever acht dit van belang omdat het beraad in het college - waarin in een open sfeer over veelal nog onvoldragen standpunten en voorstellen gesproken moet kunnen worden - zich in het algemeen niet leent voor openbaarheid. In het systeem van artikel 54 kan evenwel het college van burgemeester en wethouders zelf bepalen in welke gevallen er wel en wanneer er geen openbaarheid zal zijn. In het voorliggend reglement wordt er van uitgegaan dat alleen bij uitzondering openbaar zal worden vergaderd. Artikel 9 bevat hiervoor een regeling. Het college stelt dit reglement zelfstandig vast. Hoewel de Raad uiteraard zijn oordeel zal kunnen geven over het reglement is hij echter, gelet op het bepaalde in artikel 54 Gemeentewet, niet bevoegd regels te stellen ten aanzien van bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de collegevergaderingen (zoals de openbaarheid en andere aspecten van vergaderingen). Wel kunnen algemene regels worden gesteld met betrekking tot de overige in het reglement geregelde werkzaamheden van het college. Wanneer de Raad invloed wil uitoefenen op het reglement met betrekking tot de vergaderingen kan het langs de weg van een motie aandringen op een bepaalde regeling. Het is echter aan het college om te bepalen wat het met de motie doet.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 tijd en plaats vergaderingen Met dit artikel wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid Gemeentewet, welk bepaalt dat de burgemeester (met inachtneming van hetgeen het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald) dag en plaats van de vergaderingen van het college en het tijdstip van de opening vaststelt. Gekozen is voor een algemene en flexibele formulering waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken.

Artikel 2 en 3 Oproep en agenda Gekozen is vanwege het veelal informele karakter van de collegevergaderingen voor een zo min mogelijke formele structurering en een zo beknopt mogelijke reglementering van de vergaderingen. De voorbereiding van de vergaderingen van burgemeester en wethouders geschiedt door de voorzitter (burgemeester). De gemeentesecretaris staat de voorzitter ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen.

Artikel 4 Opening en quorum Ingevolge artikel 56 Gemeentewet kan slechts worden beraadslaagd en besloten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de burgemeester onder verwijzing naar artikel 56 opnieuw een vergadering. Voor deze vergadering geldt niet het vergaderquorum, althans niet voor aangelegenheden waarvoor de eerdere vergadering was belegd.

Artikel 5 Besluitenlijst Gekozen is voor een besluitenlijst in plaats van voor notulen. Aan een uitgebreide verslaglegging, zoals voor vergaderingen van de gemeenteraad, bestaat geen behoefte. Wel is voorzien in een beknopte samenvatting van tijdens de vergadering te houden besprekingen met derden. De gemeentesecretaris draagt zorg voor de opmaking van de besluitenlijst.

Artikel 6 Voorstellen en amendementen Deze bepaling bevestigt het recht van elk lid van het college om zonodig zelf een voorstel te doen c.q. een wijzigingsvoorstel in te dienen.

Artikel 7 Beraadslaging Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 57 Gemeentewet geregelde verschoningsrecht. Als de gemeentesecretaris wordt uitgenodigd om aan de beraadslagingen deel te nemen, is deze bepaling ook voor hem van toepassing. Het verschoningsrecht houdt in dat degenen die deelnemen aan een beraadslaging in een vergadering, in rechte niet kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd.