Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2000
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van heffing is 1 mei 2000.Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 03-04-2000Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 10-05-2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2000Nieuwe regeling.

03-04-2000

PeelrandWijzer 10-05-2000

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2000

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders;

gehoord de Commissie Financiën en Welzijn van 15 maart 2000; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende "Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2000 " (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2000).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

a. onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

b. onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

c. onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige hemelwater-droogweer- of gemengd afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, er toe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

1. Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt het voorafgaand aan de dienstverlening aan de aanvrager meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2. Als de begroting bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil op aanvraag teruggaaf verleend.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

2. In gevallen bedoeld in het eerste lid geldt in afwijking in zoverre van het aldaar bepaalde, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zeven gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rioolaansluitrechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2000.

3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2000".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 3 april 2000.

De Raad voornoemd,

de secretaris,             de voorzitter,

Th.F. Peters                J.M.J. Verbeeten