Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Delegatieverordening 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening 1994
CiteertitelDelegatieverordening 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 28-04-1994

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 04-05-1994.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-1994Toevoeging register (bijlage 1)

28-04-1994

PeelrandWijzer 04-05-1994

Geen.
12-04-1994Nieuwe regeling.

28-04-1994

PeelrandWijzer 04-05-1994

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieverordening 1994

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

 

overwegende dat het wenselijk is ter bevordering van de efficiency van het bestuur van de gemeente en ter vermindering van de belasting van de Raad bepaalde bevoegdheden van de Raad over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Bestuurszaken;

 

 

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening, regelende de delegatie van bevoegdheden van de Raad aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1.  

  • 1.

    De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorend register, worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  • 2.

    Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aan­wijzingen.

Artikel 2.  

Het college van burgemeester en wethouders doet in de eerst volgen­de vergadering van de raad mededeling van de op basis van de gedelegeerde bevoegdheden genomen beslui­ten.

Artikel 3.  

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag van die waarop zij is bekendgemaakt;

Artikel 4.  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Delegatie­verorde­ning 1994".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van28 april 1994.

De Raad voornoemd,

de secretaris,                de voorzitter,

Th.F. Peters                   mr. A.M.G. Gresel

 

Register van gedelegeerde bevoegdheden 1  

Register bij delegatieverordening

1

Het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Raad (10-3-2003)

B&W

Voorgenomen weigeringen tot het verlenen van vrijstelling worden door het college voorgelegd aan de commissie Grondgebied, waarbij de commissie de gelegenheid wordt geboden tot het geven van een zienswijze.

2

Het nemen van een aanhoudingsbesluit van agrarische milieuaanvragen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

- Verordening geurhinder en veehouderij 2007; - Artikel 7 Wgv.

Raad (18-12- 2007)

B&W

 

3

Het geven van richtlijnen inzake de inhoud van een milieueffectrapport, alsmede het verlengen van de termijn tot het geven van richtlijnen als bedoeld in artikel 7:15 Wet milieubeheer.  

Artikel 7:15 Wet milieubeheer 

Raad (30-6-2008)

B&W

De uitoefening moet plaatsvinden met volledige inachtneming van het richtlijnenadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. 

4

Het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro), zoals dit artikel luidt na het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496), de Invoeringswet Wabo en het Besluit omgevingsrecht indien het exploitatieplan betrekking heeft op projectbesluiten onder de vigeur van de Wabo.

Artikel 6.12, lid 3 Wro 

Raad (31-1-2011)

B&W

De uitoefening moet plaatsvinden binnen de door de Raad vastgestelde beleidsuitgangspunten en financiële kaders; -  Het college informeert de raad ieder half jaar over de besluiten die met toepassing van deze gedelegeerde bevoegdheid zijn genomen.  

 

Toelichting 1  

In de considerans zijn twee doelstellingen aangegeven; uiteraard is het mogelijk deze doelstellingen uit te breiden of te wijzigen. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld een vlotte afdoening van verzoeken tot het verstrekken van gemeentegaranties, huur, pacht, grondaankoop e.d. De wettelijke basis voor delegatie is neergelegd in de Gemeentewet.

 

Artikel 1. (register)

Gekozen is voor een limitatieve opsomming van de te delegeren bevoegdheden; een open formule – zoals voor mandaattoepassing kan worden gehanteerd – is echter juridisch wel mogelijk nu de wetgever het stelsel van limitatief opgesomde delegatiemogelijkheden heeft verlaten. Afgezien van het feit dat een duidelijke regeling van delegatie in een open formule nogal wat praktische bezwaren kleven, zal hieraan in de praktijk ook geen behoefte bestaan.

 

In het bij de verordening behorend delegatieregister dienen de gedelegeerde bevoegdheden zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven, voorzien van de voorwaarden en aanwijzingen voor uitoefening van deze bevoegdheden. Afgezien is van het opstellen in de verordening van algemene voorwaarden en aanwijzingen (m.u.v. de mededeling als bedoeld in artikel 2) omdat deze per over te dragen bevoegdheid verschillend zijn.

 

De Raad is niet bevoegd aan het college van burgemeester en wethouders bijzondere aanwijzingen (dit zijn aanwijzingen buiten deze delegatieverordening en –register om) te geven.

 

Artikel 2

Delegatie heeft tot gevolg dat de Raad de bevoegdheid terzake verliest. Door het instellen van een mededelingsplicht blijft de Raad automatisch geïnformeerd over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid. Ook kan ervoor worden gekozen, dat alleen op verzoek door het college van burgemeester en wethouders aan de Raad inlichtingen worden verstrekt over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden. De Raad kan te allen tijde de delegatieverlening beëindigen.

 

Artikel 3

Het delegatiebesluit is, anders dan een besluit tot mandaatverlening, een algemeen verbindend voorschrift, waarop paragraaf 5 van hoofdstuk VIII van de Gemeentewet, inzake bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, van toepassing is. Ingevolge de Awb dient een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid is genomen het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan te vermelden, zodat de burger kan nagaan of de delegataris wel bevoegd is.