Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening brandweerrechten Sint Anthonis 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandweerrechten Sint Anthonis 1997
CiteertitelVerordening brandweerrechten Sint Anthonis 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van heffing is 1 augustus 1997.Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 07-07-1997Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 16-07-1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en sub a en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-199701-01-2021Nieuwe regeling.

07-07-1997

PeelrandWijzer 16-07-1997

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerrechten Sint Anthonis 1997

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 1997;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de: "Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 1997".

Artikel 1 Belastbaar feit

1. Onder de naam brandweerrechten worden geheven:

a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

b. rechten voor het genot van door of vanwege de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

2. Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

b. het beperken van brandgevaar;

c. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

d. al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

e. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

f. de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb. 1985, 88).

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

1. degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

2. degene die een dienst aanvraagt dan wel degene wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven als hierna vermeld onder de leden 2, 3 en 4 van dit artikel.

2. Het tarief per ingezet lid van de brandweer bedraagt ƒ 50,00 () per uur. Bij iedere inzet wordt minimaal een uur per ingezet lid van de brandweer in rekening gebracht. Voor inzet, die langer duurt dan een uur geldt vervolgens per ingezet lid van de brandweer een tarief van ƒ 25,00 (€) per half uur of een gedeelte daarvan.

3. Het tarief voor het gebruik van een brandweerauto bedraagt ƒ 150,00 () per half of een gedeelte daarvan.

4. Het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de kostprijs van de bij de dienstverlening geleverde en/of verwerkte materialen en/of goederen.

Artikel 4 Ontstaan belastingplicht

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, waarbij onder dienstverlening wordt verstaan zowel daadwerkelijke dienstverlening als het ter beschikking stellen van materiaal.

Artikel 5 Wijze van heffing

1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

2. Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten terzake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

1. De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving.

2. Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders kan een of meer gemeente-ambtenaren aanwijzen die in zijn plaats treden met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijke bepalingen betreffende de heffing en invordering van de brandweerrechten.

Artikel 8 Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221), dan wel bedoeld of van toepassing verklaard bij algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 9 Rente

1. Het bepaalde in Hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van deze rechten.

2. De ministeriële regeling genoemd in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkomstige toepassing.

3. 0In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van ƒ 50,00 () niet te boven gaat.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 1997.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening brandweerrechten Sint Anthonis 1997".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 7 juli 1997. De Raad voornoemd,

de secretaris,             de voorzitter,

Th.F. Peters                J.M.J. Verbeeten 

1  

De Raad van de gemeente Sint Anthonis gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de: Eerste wijziging van de "Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 1997, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juli 1997. Artikel 8 wordt vervangen door: Artikel 8 Nakoming van verplichtingen De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762), gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen. II Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat het tijdstip van ingang van heffing krachtens deze verordening 1 januari 1998 is.Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 10 november 1997.

De Raad voornoemd,

de secretaris,           de voorzitter,