Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005
CiteertitelVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 26-09-2005.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 26-10-2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling.

26-09-2005

PeelrandWijzer 26-10-2005

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2005;gelet op de artikelen 147 en 150 van de Gemeentewet; BESLUIT :

a. de op 5 maart 2001 vastgestelde “Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2001 in te trekken;

b. de volgende “Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2005 vast te stellen:

VERORDENING VERLENING VAN INZAMELVERGOEDINGEN AAN NON-PROFITINZAMELAARS VAN OUD PAPIER 2005

Artikel 1 Inzamelvergunning

Een inzamelvergoeding kan slechts worden toegekend aan een inzamelaar welke beschikt over een inzamelvergunning van burgemeester en wethouders op grond van de artikelen 2 en 11 van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel.De inzamelvergunning moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden aangevraagd. Met toepassing van de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming van nadere regels terzake van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, wordt door burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie op de aanvraag om vergunning beslist. Indien dit de inzameling van oud papier ten goede komt, kunnen door het bevoegd gezag nadere en geactualiseerde voorschriften worden opgelegd aan de vergunninghouder. Dit kan betekenen dat het inzamelgebied, de inzamelmethode en / of de inzamelfrequentie wijzigt. Het college van burgemeester en wethouders kan een inzamelvergunning schriftelijk gemotiveerd intrekken.Een inzamelaar die over een inzamelvergunning als bedoeld in de artikelen 2 en 11 van de afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel beschikt en die oud papier heeft afgeleverd bij een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen papierverwerkend bedrijf (eventueel via een aangewezen overslagpunt),ontvangt overeenkomstig de registratie van het bedrijf per kilo geaccepteerd oud papier een inzamelvergoeding.De inzamelvergoeding is gebaseerd op de vergoeding die de gemeente ontvangt van het papierverwerkend bedrijf en wordt berekend door de gewogen marktprijs te verminderen met de inzamelkosten. De inzamelkosten die het aangewezen bedrijf bij het bevoegd gezag in rekening brengt, worden in mindering gebracht op de gewogen marktprijs. De inzamelkosten worden jaarlijks per 1 januari vastgelegd. De wijze waarop de gewogen marktprijs wordt berekend, is vastgelegd in bij deze verordening behorende toelichting.Indien de gewogen marktprijs lager is dan de garantieprijs, zoals beschreven in artikel 3, wordt de garantieprijs verminderd met de inzamelkosten uitgekeerd.

Artikel 2 Garantieprijs

Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening bedraagt de garantieprijs €0.046 per geaccepteerde kilo oud papier. De garantieprijs is tot en met 31 december 2007 vast. Hierna wordt de garantieprijs jaarlijks door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 3 Uitbetaling inzamelvergoeding

De uitbetaling van de in artikel 2 berekende bedrag geschiedt periodiek, tenminste eenmaal per kwartaal, op basis van de door het papierverwerkende bedrijf aangeleverde gegevens.

Artikel 4 Intrekken inzamelvergunning (terugvorderen inzamelvergoeding)

Indien de voorschriften ingevolge deze verordening niet worden nageleefd, kan de inzamelvergunning worden ingetrokken en kunnen uitbetaalde vergoedingen worden teruggevorderd.Titel 2: Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsbepaling

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005".

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2005.Op dat tijdstip wordt de "Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2001" ingetrokken.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Vergunningen voor de inzameling van oud papier toegekend krachtens de "Verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2001" blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend of tot het tijdstip waarop zij worden ingetrokken.

Vergunningen voor de inzameling van oud papier toegekend krachtens de “Verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2001'' blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend of tot het tijdstip waarop zij worden ingetrokken. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 26 september 2005.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers, J.M.J. Verbeeten