Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis 2010
CiteertitelVerordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet en Controleverordening gemeente Sint Anthonis

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2010herziening

28-12-2010

Elektronisch gemeenteblad

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis 2010

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;gelezen het voorstel van het Presidium van 1 december 2010;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Controleverordening gemeente Sint Anthonis;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Verordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis 2010.

Artikel 1 Instelling en begripsbepalingen

1. Er is een auditcommissie

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de commissie: de auditcommissie;

b. de raad: de gemeenteraad;

c. het college: het college van burgemeester en wethouders;

d. de accountant: de in de Controleverordening gemeente Sint Anthonis bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

e. de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

f. het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2 Doel

1. De commissie heeft als doel afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Controleverordening gemeente Sint Anthonis en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in artikel 3.

2. De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3 Taken en bevoegdheid

1. De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

2. Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden in ieder geval begrepen:

a. de aansturing van de accountant vanuit de raad;

b. het voeren van periodiek overleg met de accountant over het dienstverleningsplan, de opdrachtbevestiging, het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole, de reikwijdte van de accountantscontrole, de aard en periodiciteit van de rapportages en de controlebevindingen;

c. de jaarlijkse evaluatie met de accountant van de controle-uitvoering in relatie tot de controleovereenkomst;

d. de afstemming van de controle en onderzoeksactiviteiten die binnen de organisatie van de gemeente worden uitgevoerd;

e. het houden van toezicht op het proces van planning en controle, met onder andere de financiële verordening als toetsingskader;

f. het adviseren over en toezicht houden op een transparante verslaglegging over de betrouwbaarheid en relevantie van de informatievoorziening, het systeem van risicobeheersing en de opzet en werking van het auditinstrumentarium;

g. het adviseren aan de raad over de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening met inachtneming van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant.

3. De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

1. De commissie bestaat uit raadsleden, waarvan één voorzitter van de commissie is. Per fractie kan één raadslid benoemd worden in de commissie. Overige raadsleden hebben te allen tijde de mogelijkheid om de vergaderingen van de auditcommissie als toehoorder bij te wonen.

2. De commissie heeft de accountant als vaste adviseur. De commissie kan andere externe adviseurs alsmede een vertegenwoordiging van de rekenkamercommissie verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

3. De commissie wordt bijgestaan door informanten uit het college en management welke op uitnodiging de vergadering bijwonen.

4. De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

5. De raad benoemt de leden van de commissie en hun plaatsvervangers.

Artikel 5 Zittingsduur

1. De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

2. De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

3. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 6 Voorzitter

1. De commissie kiest uit haar leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

2. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging

1. De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

2. De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

3. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

4. De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

5. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

6. Het vastgestelde verslag van niet openbare vergaderingen wordt vertrouwelijk ter kennis gebracht aan het college en de raadsleden.

Artikel 8 Informeren raad

De commissie informeert de raad en het college over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

2. Op dat tijdstip vervalt de Verordening op de commissie Controle en Onderzoek 2008, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2007.

Artikel 10 Citeertitel                

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis 2010”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 13 december 2010.

De Raad voornoemd,

de griffier,                         de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers         M.L.P.. Sijbers