Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Marktgeldverordening gemeente Sint Anthonis 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktgeldverordening gemeente Sint Anthonis 2000
CiteertitelMarktgeldverordening gemeente Sint Anthonis 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 229, 1e lid, aanhef en onder a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006Wijziging tarievenlijst

15-11-2005

Peelrandwijzer 11-01-2006

Geen.
01-01-200623-04-2014Wijziging van de tarievenlijst

03-04-2000

Peelrandwijzer 19-04-2000

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktgeldverordening gemeente Sint Anthonis 2000

Marktgeldverordening gemeente Sint Anthonis 2000. De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 24 maart 2000;

gehoord de Commissie Bestuurszaken en Financiën van respectievelijk 13 en 15 maart 2000;

gelet op de artikelen 229 eerste lid, aanhef en onder a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende “Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden gemeente Sint Anthonis “.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

- jaar: kalenderjaar;- maand: kalendermaand;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van:

a. het innemen van een standplaats op een markt als bedoeld in de Marktverordening gemeente Sint Anthonis;

b. het aanvragen van een inschrijving en het aanvragen van handhaving op de lijst van gegadigden voor een standplaats op een markt als bedoeld in de Marktverordening gemeente Sint Anthonis;

c. het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van:

a. degene, die gebruik maakt van een standplaats als bedoeld in artikel 2, onderdeel a;

b. degene, die zich wenst in te schrijven op, dan wel degene die zijn inschrijving wenst te handhaven op de lijst van gegadigden als bedoeld in artikel 2, onder b;

c. degene, die gebruik maakt van een door of vanwege de gemeente verstrekte dienst in het kader van de markt.

Artikel 4 Tarieven

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

3. Het totaalbedrag van het recht wordt naar beneden afgerond naar een veelvoud van € 0,05.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Voor zover de rechten per jaar worden geheven is het belastingtijdvak een jaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak; zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten ingeval er wordt geheven naar een jaar-, halfjaar- of kwartaaltarief, verschuldigd voor zoveel kalendermaanden als er na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in het belastingtijdvak overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat, indien er is geheven naar een jaar-, halfjaar- of kwartaaltarief, aanspraak op ontheffing voor zoveel kalendermaanden als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald, ingeval de kennisgeving:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen vier weken na dagtekening van verzending van de kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2000.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening gemeente Sint Anthonis 2000”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 3 april 2000.

De Raad voornoemd,

de secretaris,                                   de voorzitter,

Th.F. Peters                                      J.M.J. Verbeeten

Tarieventabel 1  

 

 

 

- € 3,25 per strekkende meter per maand voor het gebruik van gemeentelijke eigendom   (marktstandplaats) (geen BTW);

- € 11,39 voor het inschrijven en het verlengen van de inschrijving op de lijst van gegadigden  (wachtlijst).