Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Reglement presidium gemeenteraad Sint Anthonis 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement presidium gemeenteraad Sint Anthonis 2010
CiteertitelReglement presidium gemeenteraad Sint Anthonis 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Sint Anthonis, art. 6 lid 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201019-12-2017nieuwe regeling

25-10-2010

Peelrandwijzer 03-11-2010

Geen.
04-11-201024-04-2014nieuwe regeling

25-10-2010

Peelrandwijzer 03-11-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement presidium gemeenteraad Sint Anthonis 2010

Reglement Presidium gemeenteraad Sint Anthonis 2010.

 

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van het Presidium van 28 september 2010;

 

gelet op artikel 6, lid 6 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Sint Anthonis 2010;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het volgende reglement voor de werkzaamheden, taken en bevoegdheden van het presidium.

Artikel 1 Frequentie

Het presidium vergadert aan de hand van een jaarlijks vast te stellen vergaderschema.

Artikel 2 Agenda, presentatie en verslaglegging

1. De griffier stelt in overleg met de voorzitter de voorlopige agenda van de vergadering samen en stuurt deze uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering toe aan de leden van het presidium, voor zover mogelijk voorzien van de relevante bijlagen.

2. De griffier houdt de presentatie bij.

3. De griffier verzorgt een verslag van de vergadering in de vorm van een afsprakenlijst, met vermelding van de aanwezige leden. In uitzonderlijke gevallen kan van deze vorm worden afgeweken, zulks in overleg met het presidium.

Artikel 3 Openbaarheid

1. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

2. Raads- en commissieleden en de leden van het college kunnen de vergaderingen van het presidium als toehoorder bijwonen.

3. Overige belangstellenden kunnen op uitnodiging van het presidium een vergadering bijwonen.

Artikel 4 Taken

Het presidium is belast met de volgende procedurele taken:

1. Het vaststellen van de voorlopige agenda’s van de raadscommissies, de raadsvergaderingen en informatie- en discussieavonden (daaronder begrepen de gemeentegesprekken).

2. De vaststelling van de afhandelingsprocedures van de aan de raad gerichte brieven.

3. Het vaststellen van het jaarlijkse vergaderschema.

4. Het functioneren van raad en commissies inclusief de daarbij behorende deskundigheidsbevordering.

5. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de burgemeester.

6. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raadsgriffier.

7. Het toezicht op de uitvoering van de regeling fractieondersteuning.

8. Het doen van aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de raad en van zijn commissies en van de griffie.

9. De verdere ontwikkeling van het dualisme alsmede het periodiek evalueren daarvan.

Artikel 5 Besluitvorming

1. De fractievoorzitters of hun plaatsvervangers zijn stemgerechtigd.

2. Besluiten worden in principe op basis van unanimiteit /consensus genomen.

3. Indien door een van de fractievoorzitters stemming wordt verlangd, heeft elke fractievoorzitter één stem. Het presidium kan geen besluiten nemen indien niet meer dan de helft van zijn leden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

4. Stemming vindt mondeling plaats, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt.

5. De voorzitter en de griffier hebben een adviserende rol.

Artikel 6 Bevoegdheid

Het presidium treedt niet in de (wettelijke) bevoegdheden van de raad.

Artikel 7 Onvoorziene situaties

In situaties waarin dit reglement niet voorziet wordt zoveel mogelijk gehandeld conform het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement presidium gemeenteraad Sint Anthonis 2010”.

2. Het reglement treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 25 oktober 2010 en gewijzigd bij raadsbesluit van 24 oktober 2011.

De Raad voornoemd,

de griffier,                                                de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers                               M.L.P. Sijbers