Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregels mbt het aanwijzen v.e. WOZ-belastingsplichtige

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels mbt het aanwijzen v.e. WOZ-belastingsplichtige
CiteertitelBeleidsregels mbt het aanwijzen v.e. WOZ-belastingsplichtige
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. 1.Verordening onroerende-zaakbelastingen Sint Anthonis 2002, art. 1
  2. 2.Verordening rioolrechten Sint Anthonis 2002, art. 2
  3. 3.Verordening reinigingsheffing 1996, art. 4
  4. 4.Verordening Baatbelasting Van Steenhuijsstraat Oploo 2001, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2002Nieuw beleid.

28-05-2002

.

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels mbt het aanwijzen v.e. WOZ-belastingsplichtige

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis: Gelet op het bepaalde in:

1. artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Sint Anthonis 2002;

2. artikel 2 van de Verordening rioolrechten Sint Anthonis 2002;

3. artikel 4 van de Verordening reinigingsheffing 1996;

4. artikel 3 van de Verordening Baatbelasting Van Steenhuijsstraat Oploo 2001.

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

BELEIDSREGELS VOOR HET AANWIJZEN VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE IN EEN KEUZESITUATIE.

Hoofdstuk 1 Algemeen

In sommige gevallen brengen wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, roerende woon- of bedrijfsruimte of perceel). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Sint Anthonis een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen. Deze beleidsregels zijn overigens afgestemd met de VNG en sluiten aan bij de beleidsregels van de waterschappen. Voorkeursvolgorde.  

 

1

    

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:  

1.1

 

de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:  

1.1.1

 

de vruchtgebruiker c.q. de gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;  

1.1.2

 

de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;  

1.1.3

 

de erfpachter dan wel de beklemde meier;  

1.2

 

de eigenaar of de appartementsgerechtigde;  

1.3

 

degene die op de andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.  

2

 

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:  

2.1

 

indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Sint Anthonis wonen of gevestigd zijn:  

2.1.1

 

degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;  

2.1.2

 

degene die in de gemeente woont of is gevestigd;  

2.3

 

degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;  

2.1.4

 

een natuurlijke persoon boven een niet-natuurlijk persoon;  

2.1.5

 

de man bij gelijke aandelen tussen man en vrouw;  

2.1.6

 

bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;  

2.1.7

 

de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;  

2.2

 

indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Sint Anthonis wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:  

2.2.1

 

degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;  

2.2.2

 

een natuurlijke persoon boven een niet-natuurlijk persoon;  

2.2.3

 

de man bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;  

2.2.4

 

degene die bij de gemeente Sint Anthonis als genothebbende of gebruiker bekend is;  

2.2.5

 

de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;  

2.3

 

indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:  

2.3.1

 

degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;  

2.3.2

 

degene die bij de gemeente Sint Anthonis als genothebbende of gebruiker bekend is;  

2.3.3

 

de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden  

3

 

Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers, wordt de aanslag in volgorde gesteld ten name van:  

3.1

 

degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;  

3.2

 

degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;  

3.3

 

de man bij gelijke aandelen tussen man en vrouw;  

3.4

 

de oudste in leeftijd;  

3.5

 

degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.  

4

 

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:  

4.1

 

degene die de nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;  

4.2

 

degene die de huur van het gehele belastingobject betaalt aan een elders wonende verhuurder;  

4.3

 

degene die het grootste deel van het belastingobject gebruikt;  

4.4

 

de man bij gelijke aandelen tussen man en vrouw;  

4.5

 

degene die het langst in het belastingobject woont;  

4.6

 

degene die het belastingobject het langst gebruikt;  

4.7

 

de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging in het belastingobject;  

4.8

 

degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.  

5

 

Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:  

5.1

 

ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;  

5.2

 

ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;  

5.3

 

ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.  

6

 

De onderdelen 1 tot met 5 vinden geen toepassing indien:  

6.1

 

de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is:  

6.2

 

bij de belastingambtenaar bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.  

7

 

Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.  

8

 

Aangezien de voorkeursvolgorde erop gericht is de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.  

9

 

Wijzigingen kunnen – indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd – pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.  

10

 

Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (Beroep bij de rechter is mogelijk).  

 

Sint Anthonis, 28 mei 2002.Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, de secretaris,                                                  de burgemeester,

Th.F. Peters                                                     J.M.J. Verbeeten