Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Regeling gemeentelijke belastingen gemeente Sint Anthonis 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke belastingen gemeente Sint Anthonis 1998
CiteertitelRegeling gemeentelijke belastingen gemeente Sint Anthonis 1998
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2007Nieuwe regeling.

31-03-1998

.

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke belastingen gemeente Sint Anthonis 1998

Regeling gemeentelijke belastingen (i.v.m. overgang bevoegdheden van raad naar college van burgemeester en wethouders)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

gelet op de artikelen 6, derde lid, 13, eerste lid en 14, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de belastingverordeningen;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling

De in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen op grond van de onderscheiden belastingverordeningen voorzover deze regels in artikel 5 voor de betreffende gemeentelijke belasting van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Aangifte

De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na afloop van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar of het kalenderjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd of kan van de belastingplichtige een voorlopig bedrag worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag of het gevorderde bedrag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 4 Rente

1. Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 van het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

2. Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstig toepassing.

3. In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van f. 50,-- niet te boven gaat.

Artikel 5 Gelding voor gemeentelijke belastingen

Met betrekking tot:

a. de onroerende-zaakbelastingen vindt artikel 4 toepassing;

b. de reinigingsheffingen vindt artikel 4 toepassing;

c. de rioolrechten vinden de artikelen 2, 3 en 4 toepassing;

d. de leges vindt artikel 4 toepassing;

e. de toeristenbelasting vinden de artikelen 2, 3 en 4 toepassing;

f. de baatbelasting aardgasvoorziening buitengebied vindt artikel 4 toepassing;

g. de graf- en begrafenisrechten algemene begraafplaats Sint Anthonis vindt artikel 4 toepassing;

h. de graf- en begrafenisrechten algemene begraafplaats Wanroij vindt artikel 4 toepassing;

i. de brandweerrechten vindt artikel 4 toepassing;

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 2 april 1998. Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling gemeentelijke belastingen gemeente Sint Anthonis 1998".

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis; gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 162 van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Sint Anthonis geldende belastingverordeningen, waarin aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen; BESLUIT Vast te stellen de: eerste wijziging van de "Regeling gemeentelijke belastingen gemeente Sint Anthonis 1998".

a. Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, genoemd lid j en ais volgt gelezen:a.de Baatbelasting Van Steenhuijsstraat Oploo 2001 vindt artikel 4 toepassing

b. Deze regeling treedt in werking, met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2001.

 

De secretaris, De burgemeester,

 

Th.F. Peters J.M.J. Verbeeten