Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Sint Anthonis
CiteertitelNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen art. 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2004Nieuwe regeling.

17-02-2004

Peelrandwijzer 10-03-2004

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Sint Anthonis

UITVOERINGSBESLUIT VOOR GRAFBEDEKKINGEN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS.

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS;

gelet op het bepaalde in artikel 19 van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Sint Anthonis;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Sint Anthonis 

Artikel 1.  

De verordening verstaat onder:

 

grafruimte:  

 

de feitelijk uitgegeven ruimte waarin een graf gedolven mag worden grafbedekking: gedenkteken en/of vaste- en winterharde grafbeplanting, alsmede grind en andere bedekkingsmaterialen welke aangebracht worden op de grafruimte;

gedenkteken:  

 

voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

grafbeplanting:  

 

vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of het bestuur op een graf worden aangebracht;

duurzame materialen:  

 

vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weersbestendig zin, onderhoudsvrij zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is.

 

Artikel 2.  

1. Bij de schriftelijke aanvraag om toestemming tot het hebben of vervangen van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

2. Op deze werktekening dienen tenminste vermeld te worden:

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte, dikte- en lengtematen;

b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

c. of de letters e.d. ingehakt of van metaal zijn;

d. de tekst;

e. de handtekening van de rechthebbende

3. De werktekening dient minstens een week voor het plaatsen te worden ingediend bij de administratie. De administratie geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken kan plaatsen. Bij afwijkingen van de in dit besluit genoemde maten en materialen beslist het college van de gemeente Sint Anthonis; de administratie adviseert hierin.

4. Daar waar van gemeentewege een fundering is aangebracht, dient het gedenkteken op deze fundering te worden geplaatst.

5. Gedenktekens op een urnengraf in de urnentuin dienen op het deksel van de urnenkelder te worden bevestigd.

Artikel 3.  

Alvorens de in artikel 2 genoemde toestemming wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene geverifieerd.

Artikel 4.  

1. De grafruimte bij enkele graven en dubbeldiepe graven heeft een breedte van 1,25 meter en een lengte van 2,25 meter.

2. De grafruimte bij dubbele graven heeft een breedte van 2 x 1,25 meter = 2,50 meter en een lengte van 2,25 meter.

3. De grafruimte bij een kindergraf heeft een breedte van 1,00 meter en een lengte van 1,25 meter.

Artikel 5 Grafbedekking

1. Alle grafbedekkingen dienen in het midden van de uitgegeven grafruimte te worden aangebracht.

2. Grafbedekkingen van enkele en dubbeldiepe graven dienen een breedte te hebben van 0,95 meter.

3. Grafbedekkingen van dubbele graven (naast elkaar) dienen een breedte te hebben van 2,20 meter.

4. Grafbedekkingen van kindergraven dienen een breedte te hebben van 0,70 meter.

Artikel 6 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

 • 2.

  Alle gedenktekens dienen in het midden van de uitgegeven grafruimte te worden aangebracht.

 • 3.

  Een gedenkteken kan bestaan uit twee delen: een staand deel dat meestal bestaat uit een voetstuk en een letterstuk en een liggend deel dat meestal een afdekplaat betreft.

 • 4.

  Het staand gedenkteken mag uitsluitend worden aangebracht aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld.

 • 5.

  Voor de diverse soorten graven gelden de volgende maximale afmetingen voor gedenktekens:

   

   

  Hoogte/lengte:

  Breedte:

  Dikte:

  Enkel of dubbeldiep grafvoetstuk letterstukafdekplaat (vloerplaat)inclusief omlijstingsbalkenkruis

  0,08 m. 0,90 m. 1,90 m. 1,00 m.

  0,95 m. 0,95 m. 0,95 m. dwarsarm 0,60 m.

  0,15 m. 0,08 m. 0,10 m. 0,10 m.

  Dubbel graf (naast elkaar) voetstuk letterstukafdekplaat (vloerplaat)inclusief omlijstingsbalkenkruis ( 2 naast elkaar )

  0,08 m. 0,90 m. 1,90 m. 1,00 m.

  2,20 m. 2,20 m. 2,20 m. dwarsarm 0,60 m.

  0,15 m. 0,08 m. 0,10 m. 0,10 m.

  Kindergraf voetstuk letterstukafdekplaatinclusief omlijstingsbalkenkruis

  0,08 m. 0,70 m. 1,00 m. 0,80 m.

  0,70 m. 0,70 m. 0,70 m. dwarsarm 0,50 m.

  0,15 m. 0,08 m. 0,10 m. 0,10 m.

   

 • 6.

  Het direct na een begraving door de gemeente op een graf geplaatste houten kruis wordt gedurende een periode van maximaal 6 maanden gehandhaafd. Na afloop van deze termijn wordt het kruis zonder voorafgaande kennisgeving aan de rechthebbende verwijderd.

Artikel 7.  

Op een urnengraf mag een gedenkteken worden aangebracht ter grootte van de afdekplaat. Het gedenkteken mag niet hoger dan 0,50 meter zijn.

Artikel 8.  

Rechthebbenden hebben de mogelijkheid om een afdekplaat van een urnennis in de urnenmuur te laten graveren. Op het plateautje voor de urnennis kan een bloemetje of ander persoonlijk teken geplaatst worden.

Artikel 9.  

 • 1.

  Het vermelden van een firmanaam of andere reclame-uitingen op een gedenkteken of onderdeel daarvan is alleen toegestaan indien de maximale afmetingen van de reclame-uitingen niet meer bedragen dan 5,5 x 3 cm.

 • 2.

  Reclame-uitingen als bedoeld in lid 1 mogen alleen aangebracht worden aan de zij- of voorkant van de afdekplaat (vloerplaat) danwel aan de zij- of voorkant van de omlijstingsbalk van de grafbedekking.

 • 3.

  Het aanbrengen van reclame-uitingen, anders dan een firmanaam, op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 10.  

Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren bekendgemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Artikel 11.  

Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen moeten van de begraafplaats worden verwijderd. Beschadigingen ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen moeten worden hersteld.

 

Artikel 12 Grafbeplanting en losse bloemen en planten

 • 1.

  Alle beplanting die op graven wordt geplant, mag bij volle wasdom de in artikel 5 aangegeven ruimte voor een grafbedekking niet overschrijden of moet door snoeien binnen deze ruimte kunnen worden gehouden. De hoogte mag niet meer dan 1,00 meter bedragen.

 • 2.

  Op een graf kunnen binnen de in artikel 5 aangegeven ruimte voor een grafbedekking potplanten en bloemen worden geplaatst.

 • 3.

  Vóór urnengraven mogen in de 30 cm. voor het gedenkteken bloemen en planten worden geplaatst die maximaal 0,50 meter hoog worden. De breedte van de beschikbare ruimte is overeenkomstig de breedte van het gedenkteken.

 • 4.

  Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Artikel 13 Onderhoud door de rechthebbende

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht de grafbedekking te onderhouden of te herstellen. Onder dit onderhoud wordt verstaan:

  • 1.

   het rechtzetten, herstellen of vernieuwen van de graftekenen;

  • 2.

   het verven of het vergulden van de opschriften, hekwerken en ornamenten;

  • 3.

   het snoeien van beplantingen en verwijderen van dode beplantingen;

  • 4.

   het aanbrengen en vernieuwen van losse planten en éénjarige gewassen;

  • 5.

   het tijdelijk verwijderen van grafbedekkingen ten behoeve van het eventueel herstellen van bodemverzakkingen door de gemeente.

 • 2.

  Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud dient door een ieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 3.

  Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende twee maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4.

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende per aangetekende brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende niet bekend is, geschiedt de oproeping door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats; bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 5

  Geen inhoud aanwezig van lid

Artikel 14 Onderhoud door de gemeente

Het algemeen onderhoud van de begraafplaats zoals bijvoorbeeld onderhoud aan paden, groenvoorzieningen, banken en nog niet uitgegeven grafvelden alsmede het verwijderen van vuil en afval, geschiedt door of vanwege de gemeente.

Artikel 15 Slotbepalingen

Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de gemeentelijke begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Sint Anthonis in zijn vergadering van 17 februari 2004 onder de bepaling dat deze voorschriften met ingang van 1 april 2004 in werking treden.Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

de secretaris,                                                de burgemeester,

Th.F. Peters                                                   J.M.J. Verbeeten