Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregels beoordeling aspect geur afkomstig van intensieve veehouderijen in ruimtelijke plannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels beoordeling aspect geur afkomstig van intensieve veehouderijen in ruimtelijke plannen
CiteertitelBeleidsregels beoordeling aspect geur afkomstig van intensieve veehouderijen in ruimtelijke plannen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2009nieuwe regeling

28-07-2009

Peelrandwijzer 12 augustus 2009

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels beoordeling aspect geur afkomstig van intensieve veehouderijen in ruimtelijke plannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis; Overwegende, dat geurhinder een belangrijk aandachtspunt is bij de beoordeling van ruimtelijke plannen en dat het wenselijk is regels te stellen betreffende de manier van toetsing van het geuraspect van een ruimtelijke plan. Besluiten: 

Artikel 1  

De navolgende beleidsregel “Beoordeling aspect geur afkomstig van intensieve veehouderijen in ruimtelijke plannen'' vast te stellen:

1.Het oprichten van een geurgevoelig object (ggo) toetsen aan:

- a.de achtergrondconcentratie (cumulatie) zoals opgenomen in de beleidsvisie;

- b.de ligging van een ggo ten opzichte van een geurcontour van een veehouderij;

Ligging buiten de geurcontour: de oprichting van een ggo is mogelijk indien voldaan wordt aan lid 1 onder a. Ligging in de geurcontour: oprichting van een ggo is alleen mogelijk indien de geurbelasting lager is dan de wettelijke norm zoals gesteld in de Wvg (Wet geurhinder en veehouderij) EN niet het eerste belemmerde ggo wordt voor de veehouderij, EN voldaan wordt in het gestelde in lid 1 onder a.

1.Vergroting van het agrarisch bouwblok van een intensieve veehouderij toetsen aan:

- a.de ligging van de veehouderij (extensiveringsgebied, verwevingsgebied of landbouwontwikkelingsgebied);

- b.de individuele geurbelasting die het bedrijf veroorzaakt op ggo’s;--c.de cumulatieve geurbelasting op een ggo in de directe omgeving.

Ligging in een extensiveringsgebied: het vergroten van het bouwblok van een intensieve veehouderij is niet mogelijk op basis van het reconstructieplan. Ligging in een verwevingsgebied: het vergroten van een bouwblok van een intensieve veehouderij gelegen in het verwevingsgebied is alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de individuele geurnormen uit de Wvg en uit de geurverordening. Tevens mag de cumulatieve geurbelasting niet hoger zijn dan de normen zoals ogenomen in de gebiedsvisie. Deze toets moet uitgevoerd worden op basis van het duurzaamheidonderzoek uit het reconstructieplan.Ligging in een landbouwontwikkelingsgebied: bouwblokvergroting van een intensieve veehouderij is in het landbouwontwikkelingsgebied mogelijk indien voldaan wordt aan het geurvereiste uit de Wvg en de gemeentelijke geurverordening EN indien de cumulatieve geurbelasting voldoet aan de eisen van een goed woon- en leefklimaat zoals opgenomen in de gebiedsvisie.

Wijzigingen in het bovenstaande besluit naar aanleiding van jurisprudentie wordt gedelegeerd aan de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Peelrandwijzer en treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Sint Anthonis 28 juli 2009

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

de secretaris, a.i. de burgemeester

Mr. J. Schrik J. M.J. Verbeeten