Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregel subsidiëring project slachtofferhulp gemeente Sint Anthonis 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring project slachtofferhulp gemeente Sint Anthonis 2017
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring project slachtofferhulp gemeente Sint Anthonis 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014
  3. artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201701-01-2017Nieuwe Regeling

02-05-2017

Elektronisch gemeenteblad

Z-17-22819 INT/019395

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring project slachtofferhulp gemeente Sint Anthonis 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

 

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de subsidiëring van slachtofferhulp;

gelet op:

 

titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

 

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING PROJECT SLACHTOFFERHULP GEMEENTE SINT ANTHONIS 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

  • a.

    De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 vermelde begripsomschrijvingen worden geacht onderdeel uit te maken van deze beleidsregel.

  • b.

    Project slachtofferhulp: project in het Land van Cuijk dat slachtoffers, getuigen of nabestaanden ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel gebied biedt na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Een en ander onder de verantwoordelijkheid van Slachtofferhulp Nederland.

Artikel 2 Doelstelling

Het realiseren van gemeentelijk beleid ten aanzien van de subsidiëring van het project slachtofferhulp.

Artikel 3 Doelgroep

Slachtofferhulp Nederland.

Artikel 4 Subsidievorm

De subsidie wordt verleend als integratiesubsidie, als bedoeld in artikel 1 onder e van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014.

Artikel 5 Subsidieverlening

Als grondslag voor het bepalen van de integratiesubsidie wordt gehanteerd: de totale kosten (dit betreft de organisatiekosten van de werkgebieden en een deel van de hulpverleningskosten) die worden toegedeeld aan de gemeenten in Nederland gedeeld door het aantal inwoners van Nederland op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, zoals jaarlijks vastgesteld door het CBS. Deze kosten worden vervolgens vermenigvuldigd met het aantal inwoners van de gemeente Sint Anthonis op 1 januari, voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6 Subsidieplafond

De raad kan een maximaal te besteden subsidiebedrag (subsidieplafond) vastleggen dat in zijn geheel besteed kan worden voor subsidiëring van het project slachtofferhulp.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring project slachtofferhulp gemeente Sint Anthonis 2017”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Op hetzelfde tijdstip wordt de “Beleidsregel subsidiëring project slachtofferhulp gemeente Sint Anthonis 2014” ingetrokken

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis d.d. 02-05-2017

De secretaris, de burgemeester,

P.(Piet) W. Wanrooij, M. (Marleen) L.P. Sijbers.