Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
CiteertitelVerordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 60b van de Participatiewet
  2. Artikel 8, eerste lid, onderdeel d én artikel 60b van de Participatiewet zijn per 1 januari 2017 vervallen. Hierdoor vervalt per gelijke datum van rechtswege ook de daarop gebaseerde verordening.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201701-01-2017Wetswijziging

09-02-2017

Elektronisch Gemeenteblad

I-SZ/2016/3244

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 13 december 2016;

gelet op de Gemeentewet en de Participatiewet;

overwegende dat het voor de duidelijkheid gewenst is regels vast te stellen voor het intrekken van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

 

BESLUIT:

 

tot vaststelling van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte;

Verordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

 

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 2 Intrekking oude regeling

De ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015’, vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2015, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in artikel 4.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015’.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de

Raad van de gemeente Sint Anthonis van

9 februari 2017

 

De Raad voornoemd,

 

De griffier, de voorzitter

 

 

mr. A.P.J.L. Keijzers, M.L.P. Sijbers

Toelichting

Artikel 60b van de Participatiewet komt te vervallen (middels de Wet tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete). Artikel 60b gaat over de verrekening van een recidiveboete.

Ook artikel 8, tweede lid, onder d van de Participatiewet komt te vervallen (middels de Verzamelwet SZW 2017). Dit artikel betreft de grondslag voor de verordening waarin gemeenten verplicht zijn nadere regels te stellen over de bevoegdheid om de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete.

Door het vervallen van beide artikelen, vervalt van rechtswege ook de daarop gebaseerde verordening.