Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregel subsidiëring immaterieel erfgoed gemeente Sint Anthonis 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring immaterieel erfgoed gemeente Sint Anthonis 2018
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring immaterieel erfgoed gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijk zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-201801-01-2018Nieuwe Regeling

09-01-2018

gmb-2018-19768

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring immaterieel erfgoed gemeente Sint Anthonis 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

 

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de subsidiëring van immaterieel erfgoed;

 

gelet op:

 

titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

 

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING IMMATERIEEL ERFGOED GEMEENTE SINT ANTHONIS 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 vermelde begripsomschrijvingen worden geacht onderdeel uit te maken van deze beleidsregel.

 • b.

  Organisatie op het gebied immaterieel erfgoed: immaterieel erfgoed is een selectie van tradities die mensen zo belangrijk vinden dat ze niet willen dat ze verloren gaan. Daarom doen ze er moeite voor om ze door te geven aan volgende generaties. Organisaties op het gebied van immaterieel erfgoed zijn schuttersgilden, Oranjeverenigingen, Sint Nicolaascomité’s, carnavalsverenigingen, heemkundekringen en lokale organisaties voor behoud van molens.

 • c.

  Jeugdlid: inwoner van de gemeente Sint Anthonis tot 18 jaar.

 • d.

  Kind: inwoner van de gemeente Sint Anthonis tot 13 jaar wonende in het dorp waar een organisatie op het gebied van immaterieel erfgoed haar activiteiten uitoefent.

 • e.

  Eigen bijdrage (contributie): Een bedrag van minimaal € 15,-- per jaar.

 • f.

  Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

 

Artikel 2 Doelstelling

Het realiseren van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de subsidiëring van immaterieel erfgoed.

 

Artikel 3 Doelgroep

Organisaties op het gebied van immaterieel erfgoed.

 

Artikel 4 Nadere regels

 • 1.

  Een subsidie kan slechts worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   De organisatie op het gebied van immaterieel erfgoed dient een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid te zijn.

  • b.

   De organisatie op het gebied van immaterieel erfgoed is statutair gevestigd in de gemeente Sint Anthonis.

  • c.

   De organisatie op het gebied van immaterieel erfgoed werkt met vrijwilligers.

 • 2.

  Bij de aanvraag om subsidie dient naast de in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 genoemde bescheiden een opgave van het aantal jeugdleden per 1 januari van het jaar van aanvraag met vermelding van naam en woonplaats overlegd te worden.

 • 3.

  Artikel 4 lid 2 is alleen van toepassing op schuttersgilden.

 

Artikel 5 Subsidievorm

De subsidie wordt verleend als integratiesubsidie, als bedoeld in artikel 1 onder f van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 of als incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 1 onder d van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014.

 

Artikel 6 Subsidieverlening

 • 1.

  Als grondslag voor het bepalen van de integratiesubsidie worden de volgende regels gehanteerd:

  • a.

   Schuttersgilden:

   • Een basisbedrag per gilde van € 450,-- per jaar.

   • Een bedrag per jeugdlid van € 84,-- per jaar.

  • b.

   Oranjeverenigingen:

   • Een basisbedrag per Oranjevereniging van € 90,-- per jaar.

   • Een bedrag per kind van 0,65 per jaar.

  • c.

   Sint Nicolaascomité’s:

   • Een basisbedrag per Sint Nicolaascomité van € 90,-- per jaar.

   • Een bedrag per kind van 0,65 per jaar.

  • d.

   Carnavalsverenigingen:

   • Een basisbedrag per carnavalsvereniging van € 300,-- per jaar.

   • Een bedrag voor de zgn. sleuteloverdracht van € 1.500,-- voor alle carnavalsverenigingen in de gemeente Sint Anthonis tezamen.

  • e.

   Heemkundekringen:

   • Een basisbedrag per heemkundekring van 145,-- per jaar.

  • f.

   Lokale organisaties voor behoud van molens:

   • Een basisbedrag van € 2.860,-- per jaar.

 

Artikel 7 Subsidieplafond

De raad stelt een maximaal te besteden subsidiebedrag (subsidieplafond) vast dat in zijn geheel besteed wordt voor subsidiëring van immaterieel erfgoed.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9 Intrekking

Gelijktijdig met de inwerktreding van deze beleidsregel wordt ingetrokken: ‘Beleidsregel subsidiering immaterieel erfgoed gemeente Sint Anthonis 2014’.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring immaterieel erfgoed gemeente Sint Anthonis 2018”.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis d.d. 9 januari 2018.

De secretaris, de burgemeester,

P. (Piet) W. Wanrooij M. (Marleen) L.P. Sijbers