Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregel subsidiëring activiteiten voor kwetsbare burgers gemeente Sint Anthonis 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring activiteiten voor kwetsbare burgers gemeente Sint Anthonis 2018
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring activiteiten voor kwetsbare burgers gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijk Zorg en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2020nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2018-19769

Z-17-23176 INT/021221

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring activiteiten voor kwetsbare burgers gemeente Sint Anthonis 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

 

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot het subsidiëren van vrijwilligersorganisaties of inwoners die activiteiten voor kwetsbare burgers organiseren;

 

gelet op:

 

titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

 

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

 

 

besluit vast te stellen de:

 

 

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN VOOR KWETSBARE BURGERS GEMEENTE SINT ANTHONIS 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014, vermelde begripsomschrijvingen worden geacht deel uit te maken van deze beleidsregel.

 • b.

  Kwetsbare burgers: inwoners van de gemeente Sint Anthonis die niet of niet volledig zelfredzaam zijn en risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken, zoals chronisch zieken, hulp- en zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak- en thuislozen en hierdoor de regie over hun leven deels of geheel zijn kwijtgeraakt.

 • c.

  Zelfredzaamheid: het lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vermogen om voorzieningen te treffen dan wel te laten treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken. Het gaat hier uitsluitend om sociale zelfredzaamheid.

 • d.

  Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die een sociale meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder en die een bijdrage leveren aan de transformatieopgave

 • e.

  Transformatieopgave: de kanteling van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

 • f.

  Vrijwilligersorganisaties: organisaties gevestigd in de gemeente Sint Anthonis die het oogmerk hebben activiteiten voor kwetsbare burgers te organiseren en die gerund worden door vrijwilligers.

 • g.

  Activiteiten: openbare sociaal-recreatieve activiteiten en ontmoetingsactiviteiten die als doel hebben bij kwetsbare burgers:

  • het behoud van regie over het leven te stimuleren, of;

  • sociale vaardigheden te trainen, of;

  • het sociale netwerk sterker te maken, of;

  • maatschappelijke participatie te stimuleren, of;

  • de door hen ondernomen eigen initiatieven te ondersteunen.

 

Artikel 2 Doelstelling

Het realiseren van gemeentelijk beleid ten aanzien van de subsidiëring van activiteiten voor kwetsbare burgers.

Artikel 3 Doelgroep

Vrijwilligersorganisaties of inwoners die het oogmerk hebben activiteiten voor kwetsbare burgers te organiseren.

Artikel 4 Nadere regels

 • 1.

  De deelnemers aan de activiteiten betalen een redelijke eigen bijdrage die gerelateerd is aan de kosten van de activiteit.

 • 2.

  De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot het aantal deelnemers aan de activiteit of activiteiten.

 • 3.

  De activiteiten vinden plaats zonder winstoogmerk.

 • 4.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • jubilea e.d.;

  • consumpties;

  • onvoorziene kosten;

  • activiteiten met een partijpolitiek karakter of gericht op het uitdragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging;

  • activiteiten die reeds op een andere wijze dan ingevolge deze regeling dekkend worden gesubsidieerd;

  • activiteiten die niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

 • 5.

  De activiteit of activiteiten sluiten aan op het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal domein en zijn gericht op:

  • het stimuleren van de zelforganisatie van inwoners;

  • het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk;

  • het voorkomen van sociaal isolement;

  • het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven;

  • maatschappelijke activering naar vrijwilligerswerk;

  • Het versterken van de sociale samenhang binnen een kern en tussen haar inwoners;

  • het bevorderen van de leefbaarheid binnen de kernen;

  • het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers.

Artikel 5 Aanleveren impressie na afloop activiteit

De aanvrager stuurt maximaal 8 weken na de activiteit een korte impressie van de activiteit naar de gemeente Sint Anthonis (postbus@sintanthonis.nl) onder vermelding van impressie beleidsregel subsidiëring activiteiten voor kwetsbare burgers gemeente Sint Anthonis 2018, zodat de gemeente deze op haar website kan plaatsen.

Artikel 6 Aanvraag

De subsidieaanvraag kan worden ingediend door het invullen van het aanvraagformulier subsidie activiteiten voor kwetsbare burgers gemeente Sint Anthonis. Deze is te vinden op de website van de gemeente Sint Anthonis.

Artikel 7 Subsidievorm

De subsidie wordt verleend als incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 1 onder d van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 of als jaarlijkse integratiesubsidie voor maximaal 3 jaar, als bedoeld in artikel 1 onder f van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014.

Artikel 8 Subsidieverlening

De subsidie bestaat uit een bedrag gelijk aan 50 procent van de kosten van de activiteit met een maximum van € 2.500,- per activiteit.

Artikel 9 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  De raad stelt een maximaal jaarlijks te besteden subsidiebedrag van € 25.000,- (subsidieplafond) vast dat in zijn geheel besteed wordt voor subsidiëring van vrijwilligersorganisaties zoals bedoeld in deze regeling.

 • 2.

  De toekenning van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening totdat het voor de subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10 Toepassing Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 is van toepassing op deze beleidsregel.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring activiteiten voor kwetsbare burgers gemeente Sint Anthonis 2018”.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met ingang van 1 januari 2018 in werking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis d.d. 9 januari 2018

De secretaris, de burgemeester,

P. (Piet) W. Wanrooij M. (Marleen) L.P. Sijbers