Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregel subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis 2018
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijk Zorg en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

De nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2018-19771

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

 

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de subsidiëring van evenementen;

 

gelet op:

 

titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

 

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING EENMALIGE ACTIVITEITEN GEMEENTE SINT ANTHONIS 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 vermelde begripsomschrijvingen worden geacht onderdeel uit te maken van deze beleidsregel.

 • b.

  Activiteit: een publieke gebeurtenis in de vorm van een evenement of een activiteit, met een lokale of regionale uitstraling, die onderscheidend, of origineel, of vernieuwend, of experimenteel is en die georganiseerd wordt door een rechtspersoon gevestigd in de gemeente Sint Anthonis.

 • c.

  Onderscheidend: het evenement moet zich onderscheiden ten opzichte van andere evenementen.

 • d.

  Origineel: een gebeurtenis die verrassend, creatief of een zelfbedacht concept is.

 • e.

  Vernieuwend: een gebeurtenis die nieuw ontwikkeld is of blijk geeft van vernieuwing.

 • f.

  Experimenteel: een gebeurtenis die onconventioneel en baanbrekend is, gericht op het behalen van een bepaald doel, zonder dat vooraf duidelijk is wat het effect is. Dit moet proefondervindelijk blijken.

 • g.

  Lokale of regionale uitstraling: het evenement of de activiteit heeft voor de burgers van de gemeente Sint Anthonis of burgers van de gemeenten daaromheen een bijzondere betekenis.

 

Artikel 2 Doelstelling

Het realiseren van beleid ten aanzien van de subsidiëring van activiteiten in de gemeente Sint Anthonis.

 

Artikel 3 Doelgroep

Organisaties gevestigd in de gemeente Sint Anthonis die activiteiten organiseren.

 

Artikel 4 Nadere regels

 • 1.

  Een subsidie kan slechts worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • de activiteit moet naar het oordeel van het college van sociaal maatschappelijk nut zijn en aansluiten bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen;

  • de activiteit moet zonder winstoogmerk plaatsvinden;

  • de activiteit moet zich onderscheiden van andere activiteiten in die zin dat ze onderscheidend of origineel of vernieuwend of experimenteel moet zijn;

  • de activiteit moet een lokale of regionale uitstraling hebben;

  • de activiteit moet de leefbaarheid bevorderen.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • jubilea e.d.;

  • consumpties;

  • onvoorziene kosten;

  • activiteiten met een partijpolitiek karakter of gericht op het uitdragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging;

  • activiteiten die reeds op andere wijze dan ingevolge deze regeling dekkend worden gesubsidieerd;

  • activiteiten die niet realistisch haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

 

Artikel 5 Aanleveren impressie na afloop activiteit

De aanvrager stuurt maximaal 8 weken na de activiteit een korte impressie van de activiteit naar de gemeente Sint Anthonis (postbus@sintanthonis.nl) onder vermelding van impressie beleidsregel subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis 2018, zodat de gemeente deze op haar website kan plaatsen.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan worden ingediend door het invullen van het aanvraagformulier subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis. Deze is te vinden op de website van de gemeente Sint Anthonis.

 • 2.

  De aanvraag voor het verkrijgen van een subsidie gaat vergezeld van een beschrijving van de activiteit en een begroting van de baten en lasten van de activiteit.

 

Artikel 7 Subsidievorm

De subsidie wordt verleend als incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 1 onder d van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014.

 

Artikel 8 Subsidieverlening

De subsidie bestaat uit een bedrag gelijk aan 50 procent van de kosten van het evenement met een maximum van € 500,- per evenement.

 

Artikel 9 Subsidieplafond

Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond). Voor deze regeling is het subsidieplafond vastgesteld op een totaalbedrag van € 5.000,-.

Artikel 10 Toepassing Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 is van toepassing op deze beleidsregel.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis 2018”.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met ingang van 1 januari 2018 in werking. Met ingang van die datum vervalt de “Beleidsregel subsidiëring eenmalige activiteiten gemeente Sint Anthonis 2014”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis d.d. 9 januari 2018

De secretaris, de burgemeester,

P. (Piet) W. Wanrooij M. (Marleen) L.P. Sijbers