Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis
CiteertitelBeleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpZorg en gezondheid
Externe bijlageToelichting Beleidsregels Adviesraad SociaalDomein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 150 van de Gemeentewet
 2. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 47 van de Participatiewet
 4. artikel 2.10 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-282314

Z/19/685841 - D/19/794414

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis

Grondslag

Artikel 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 47 Participatiewet en artikel 2.10 Jeugdwet.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het College van burgemeester en wethouders;

  • b.

   Sociaal Domein: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet;

  • c.

   Adviesraad Sociaal Domein: een onafhankelijk adviesorgaan, in het kader van de cliënt- en burgerparticipatie binnen het Sociaal Domein, zoals bedoeld in de wet en ingesteld door de gemeenteraad.

Artikel 2. Doelstelling

Het College en de Adviesraad Sociaal Domein hebben als gezamenlijk doel het bevorderen en realiseren van een samenhangend pakket van beleid, verordeningen en evaluaties over het Sociaal Domein. Dit samenhangende pakket draagt vervolgens bij aan een effectieve uitvoering van genoemde beleidsvelden met draagvlak binnen de gemeenschap. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de wettelijke cliëntparticipatie.

Artikel 3. Taken van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming van nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van het Sociaal Domein betreffen.

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de samenleving waar het de uitvoering van het Sociaal Domein betreft. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente hieromtrent.

 • 2.

  Op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen in een werkgroep met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

Artikel 4. Bevoegdheden van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  Initiatiefrecht

  De Adviesraad Sociaal Domein kan alles wat te maken heeft met het beleid van het Sociaal Domein aan de orde stellen.

 • 2.

  Informatierecht

  Het College informeert de Adviesraad Sociaal Domein over zaken die zij voor de uitoefening van haar taken nodig heeft.

 • 3.

  Adviesrecht

  Het College vraagt de Adviesraad Sociaal Domein om advies in de volgende fases:

  • a.

   Visievorming;

  • b.

   Beleidsontwikkeling;

  • c.

   Verordeningen;

  • d.

   Evaluatie beleid en cliëntervaringsonderzoeken.

Artikel 5. Advisering

 • 1.

  Het College legt onderwerpen als bedoeld in artikel 4 lid 3 middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Adviesraad Sociaal Domein. In de aanvraag wordt expliciet vermeld op welke punten advies wordt gevraagd.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein:

  • a.

   brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het College.

  • b.

   meldt in het advies indien er sprake is van een minderheidsstandpunt.

 • 3.

  Door het College wordt op elk advies, gevraagd of ongevraagd, een schriftelijke reactie gegeven. Indien het College een advies niet of niet geheel overneemt wordt daarvoor een argumentatie gegeven.

Artikel 6. Overleg

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein vergadert zo vaak als nodig is voor de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Indien nodig vindt overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder en/of de coördinerend ambtenaar.

Artikel 7. Budget en faciliteiten

 • 1.

  Het College faciliteert de Adviesraad Sociaal Domein door een, in de gemeentebegroting, vastgesteld budget.

 • 2.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben recht op een onkostenvergoeding.

Artikel 8. Overige bepalingen

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen zaken die op individuen betrekking hebben.

 • 2.

  Als het College de Adviesraad Sociaal Domein informatie verstrekt die vertrouwelijk is, dan zal het College dat expliciet vermelden.

 • 3.

  De gemeente kan geheimhouding opleggen als het privacy-, informatieveiligheid-, inkoop- of financieel gevoelige informatie betreft.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis

De secretaris, De burgemeester,

J. (Jeanine) W. Vonk-van Meteren, M. (Marleen) L.P. Sijbers