Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint Anthonis 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint Anthonis 2010.
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint Anthonis 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2017wijziging van artikel 19, lid 1

09-02-2017

gmb-2018-17743

.
28-12-201009-02-2017schrapping van artikel 2, lid 2 sub b.

21-10-2013

Elektronisch Gemeenteblad

.
28-12-2010.

28-12-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint Anthonis 2010.

De Raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint Anthonis, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 tot wijziging van de verordening;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017 tot wijziging van de verordening;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

BESLUIT:

vast te stellen de volgende “Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint Anthonis 2010 “.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vijf leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  Tot voorzitter, respectievelijk lid van de commissie zijn niet benoembaar: zij die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Sint Anthonis.

 • 4.

  Evenmin tot lid kunnen worden benoemd personen die minder dan vier jaren voorafgaand aan hun voorgenomen benoeming:

 • a.

  lid zijn geweest van een bestuursorgaan als bedoeld in het derde lid;

 • b.

  ambtenaar of medewerker van de gemeente Sint Anthonis zijn geweest.

 • 5.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Instellen kamers

 • 1.

  De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2.

  De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3.

  Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden:

 • a.

  een voorzitter overeenkomstig artikel 7:13 Awb, zijnde de voorzitter of een van de leden van de commissie, uit haar midden aangewezen;

 • b.

  ten minste twee andere leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4.

  De commissie wijst uit haar midden voor elk lid een eerste en een tweede plaatsvervanger aan.

 • 5.

  De kamer kan beslissen dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden.

 • 6.

  Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie en haar kamers is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3.

  De secretaris is in de uitoefening van de functie uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen zeven werkdagen in handen van de commissie gesteld.

Artikel 8 Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 10 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat al het noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het bezwaarschrift genoegzaam voor te bereiden.

 • 2.

  Hij is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 3.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 en 7:17 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 12 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste tien dagen (i.p.v. twee weken) voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 13 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 15 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. De deuren worden in ieder geval gesloten als het gaat om hoorzittingen waarop bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning worden behandeld.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 17 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  De commissie zendt het advies en het verslag van de hoorzitting aan het betrokken bestuursorgaan.

 • 2.

  De verzending, bedoeld in het eerste lid, vindt dermate spoedig plaats, dat het verwerend orgaan redelijkerwijs op het bezwaar kan beslissen binnen de termijn, bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb.

 • 3.

  Indien de commissie niet in staat is om te voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, doet zij hiervan mededeling aan het verwerend orgaan binnen de termijn, bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb en verzoekt het orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 4.

  Het verwerend orgaan zendt een afschrift van het besluit, bedoeld in artikel 7:10, tweede, derde of vierde lid, van de Awb, aan de secretaris.

Artikel 20 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 21 Intrekking oude regeling

De Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2002, zoals vastgesteld door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis op 9 september 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 23 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint Anthonis 2010”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 21 oktober 2013.

De Raad voornoemd,

de griffier,                   de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers    M.L.P. Sijbers