Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012
CiteertitelTelecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.b.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

10-11-2011

Trompetter,23 nov. 2011

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012

Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012

 

Verordening gemeente Sittard-Geleen inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

aanbieder:

degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt als bedoeld in artikel 1.1, onder i van de wet en degene bedoeld in artikel 5.1 van de wet;

b.

beheerkosten:

administratieve en coördinatiekosten van de gemeente, na afgifte van het instemmings, besluit die samenhangen met de (herstel)werkzaamheden van de telecommunicatiebedrijven;

c.

bevestiging:

een schriftelijke toestemming van het college om werkzaamheden van niet ingrijpende aard te mogen uitvoeren;

d.

college:

college van burgemeester en wethouders;

e.

degeneratievergoeding:

een vergoeding voor de versnelde reductie van kwaliteit en levensduur van het verhardingsoppervlak als gevolg van graafwerkzaamheden;

f.

grondroerder:

iemand die bedrijfsmatig mechanische graafwerkzaamheden uitvoert;

g.

gedoogplichtige:

degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

h.

huisaansluiting:

het gedeelte van een kabel in openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet;

i.

instemmingsbesluit:

besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, onder b, van de wet;

j.

kabels:

kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de wet;

k.

legeskosten:

de kosten die de gemeente maakt vanaf het in behandeling nemen van een melding van het telecombedrijf tot en met het afgeven van het instemmingsbesluit of tot en met het afgeven van een bevestiging;

l.

melding:

melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet;

m.

openbaar elektronisch communicatienetwerk:

communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder h, van de wet;

 

 

 

n.

openbare gronden:

openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder aa, van de wet;

o.

uitvoeringsregels:

door het college vastgestelde of nader vast te stellen regels betreffende ontwerp, aanleg, exploitatie, onderhoud en verwijdering van kabels en leidingen;

p.

voorzieningen:

ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en kabels;

q.

werkzaamheden:

werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

r.

werkzaamheden van ingrijpende aard:

alle overige werkzaamheden die niet onder s vallen incl. wegboringen en –persingen en bovengrondse objecten (zoals bv. kabelver-deelkasten);

s.

werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

- het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen;

 

 

- reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van minder dan 25 m1 en niet vallend onder artikel 3 eerste lid van deze verordening;

 

 

- het maken van huisaansluitingen met een totale lengte van minder dan 25m1;

 

 

- werken minder dan 25m1;

t.

wet:

Telecommunicatiewet;

Artikel 2: Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, die van ingrijpende aard zijn, meldt dit voornemen ten minste acht of twaalf weken voor de aanvang aan het college met een door het college vastgesteld formulier (zie bijlage).

 • 2.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal drie werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden op een door het college nader te bepalen wijze. Na het ontvangen van de bevestiging kunnen de werkzaamheden met inachtneming van de nadere regels worden uitgevoerd.

 • 5.

  Ingeval de openbare orde of gevaar dan wel de vrees voor het ontstaan van gevaar zich verzet tegen de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden zoals benoemd in het vierde lid, kan de burgemeester besluiten dat de werkzaamheden op een ander dan het in de melding aangegeven tijdstip plaatsvinden.

Artikel 3: Ernstige belemmeringen en storingen

 • 1.

  Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet volstaat de aanbieder met een melding (zowel schriftelijk via fax of mail). Deze melding dient plaats te vinden:

  • a.

   binnen reguliere werktijden: voorafgaand aan de werkzaamheden,;

  • b.

   buiten de reguliere werktijden: indien uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is, binnen 48 uur na aanvang van de werkzaamheden.

  De aanbieder maakt hierbij gebruik van een door het college vast te stellen formulier.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op werkzaamheden welke plaats dienen te vinden in rijbanen of onder fietspaden waarbij verkeershinder wordt veroorzaakt. In dat geval dient altijd vooraf contact te worden opgenomen (zowel schriftelijk via fax of mail) met de daartoe door het college van B&W aangewezen ambtenaar.

Artikel 4: Gegevensverstrekking

 • 1.

  Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid en vierde lid, of artikel 3, eerste lid, van deze verordening verstrekt de aanbieder in ieder geval, voor zover van toepassing, de volgende gegevens:

  • a.

   naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert.

  • b.

   een opgave van het aantal en soort kabels en/of buizen dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;

  • c.

   een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • d.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • 1e

    een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) tekeningen en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;

   • 2e

    een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan;

   • 3e

    een omschrijving van de opbrekingen van de verharding (verhardingstype, lengte en breedte sleuf);

   • 4e

    Het aantal aan te leggen dan wel te verwijderen, kabel(s) en buizen, inclusief de doorsnede(s) hiervan, en indien van toepassing de kabelgoot

   • 5e

    de opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten, alsmede de situering, materiaal, kleurstelling en afmetingen/vormgeving daarvan;

   • 6e

    naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;

   • 7e

    de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

   • 8e

    de maatregelen die de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden waarborgen, waaronder begrepen een verkeersplan op basis van de CROW 96a en 96b;

   • 10e

    het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de (graaf)werkzaamheden.

   • 11e

    alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4 leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen;

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen aan de gegevens die bij de melding worden verstrekt als ook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 5: Beslistermijn en aanhouding

 • 1.

  Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Voor werkzaamheden in de diverse centra alsmede bij meerdere betrokken gedoogplichtigen geldt een periode van twaalf weken.

 • 2.

  Op een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet milieubeheer of een kapvergunning is vereist.

Artikel 6: Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Het instemmingsbesluit of bevestiging heeft een maximale werkingsduur van 6 maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit of bevestiging anders is bepaald.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, als ook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • 3.

  Indien binnen 3 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college bijzondere voorwaarden aan het herstel in oude staat. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 4.

  Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, verlangt het college specifiek schadeherstel.

 • 5.

  De gemeente heeft het primaat van herbestrating. In dit kader kan het college zelf gebieden aanwijzen waar de herbestratingswerkzaamheden door een gemeentelijke aannemer worden verricht

Artikel 7: (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

 • 1.

  Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2.

  Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, derde lid, dan wel een door het college georganiseerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4.

  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12, van de wet.

Artikel 8: Melding wijziging voorzieningen

De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 9: Intrekking oude verordening

De Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 10: Overgangsrecht

 • 1.

  De verordening genoemd in artikel 9 blijft van kracht op meldingen waarop reeds krachtens diezelfde Verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond van de verordening genoemd in artikel 9 maar waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 12: Citeerartikel

Deze Verordening wordt aangehaald als: “Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.