Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-282885

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Sluis

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Samenleving/Middelen van 11 december 2018;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

 

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen gelegen in de kernen Aardenburg, Breskens, Cadzand, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Oostburg, Retranchement, Schoondijke, Sluis, IJzendijke, Waterlandkerkje en Zuidzande; en de begraafplaats in Sint Anna ter Muiden.

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as.

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overleden kinderen beneden het twaalfde levensjaar;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overleden kinderen beneden het twaalfde levensjaar.

   • e.

    algemene urnenruimte: een ruimte (horizontaal of verticaal) bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • f.

    particuliere grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

   • g.

    asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

   • h.

    algemene verstrooiingsplaats: een plaats waarop as van een overledene kan worden verstrooid;

   • i.

    grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, urnengraf, particuliere gedenkplaats of algemene verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld van de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2018”, vastgesteld op 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ”Verordening lijkbezorgingsrechten 2019”.

Sluis, 20 december 2018

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

Mr. P.T.G. Claeijs Mr. M.M.D. Vermue

Bijlage 1. Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf of particulier kindergraf of een particulier urnengraf wordt geheven:

 

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar voor een particulier graf

1.486,25

1.1.2

voor een periode van 20 jaar voor een particulier urnengraf

1.486,25

1.1.3

voor een periode van 30 jaar voor een particulier kindergraf

1.486,25

1.2.1

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 

 

1.2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 5 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 25% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 

 

1.3

Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een algemeen graf of algemene urnenruimte wordt geheven:

 

 

1.3.1

voor een periode van 10 jaar voor een algemeen graf

490,45

1.3.2

Voor een periode van 10 jaar voor een algemene urnenruimte

490,45

1.4.1

 

 

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar wordt een gebruiksrecht geheven gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het gebruiksrecht.

 

 

1.4.2

 

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld in 1.3 met 5 jaar wordt een gebruiksrecht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het gebruiksrecht.

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

1.868,05

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 3 jaar wordt geheven

467,10

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

934,00

2.4

Voor het begraven buiten de gewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd:

 

 

2.4.1

op maandag tot en met zaterdag met een bedrag van

329,10

2.4.2

op zon- en feestdagen met een bedrag van

459,85

2.5

Onder gewone uren wordt verstaan:

op werkdagen van maandag tot en met vrijdag: de uren van 9.00 uur tot 16.00 uur, afgezien van de uren die vallen onder 2.4.2

 

 

2.6

De in 2.4 bedoelde verhoging wordt niet toegepast indien op last van het openbaar gezag buiten de gewone uren wordt begraven.

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of een urn wordt geheven:

 

 

3.1.1

in een algemene urnenruimte, voor de bijzetting van de 1e urn of asbus

1.412,20

3.1.2

in een algemene urnenruimte, voor de bijzetting van de 2e urn of asbus

276,70

3.1.3

in een particulier urnengraf

1.580,80

3.2

Voor het bijzetten buiten de gewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1 verhoogd met:

 

 

3.2.1

op maandag tot en met zaterdag met een bedrag van

86,30

3.2.2

op zon- en feestdagen met een bedrag van

114,90

3.3

Onder gewone uren wordt verstaan:

op werkdagen van maandag tot en met vrijdag: de uren van 9.00 uur tot 16.00 uur, afgezien van de uren die vallen onder 2.4.2

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

 

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 18 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Sluis 2011, wordt geheven:

 

 

4.1.1

voor de aanleg van een particuliere grafkelder

547,50

4.1.2

voor het plaatsen van een enkel gedenkteken en kruis

132,80

4.1.3

voor het plaatsen van een dubbel gedenkteken en kruis

265,55

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van particuliere graven en urnennissen

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

37,60

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

37,60

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien

6.1

Voor het opgraven en overbrengen van een lijk wordt geheven

640,40

6.2

Voor het opgraven en weer begraven in een ander graf wordt geheven

1.029,15

6.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

 

6.3.1

Uit een particulier graf

892,35

6.3.2

Uit een algemene urnenruimte

366,75

6.3.3

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

273,60

6.4

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

 

6.4.1

Op een algemene verstrooiingsplaats

761,30

6.4.2

Op een particulier graf

1.465,75

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2018

 

De griffier van de gemeente Sluis,

Mr. P.T.G. Claeijs