Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Verordening marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-282890

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2019

De raad van de gemeente Sluis

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Samenleving/Middelen van 11 december 2018;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019

 

(Verordening marktgelden 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • 2.

  kwartaal: een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden onder de naam marktgelden rechten geheven voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tot standplaats op de weekmarkten gedurende de daarvoor aangewezen dagen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Heffingstijdvak

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per kwartaal worden geheven, is het heffingstijdvak gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontheffing

Indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderkwartaal en de belastingplicht eindigt in de loop van het heffingstijdvak blijvend door bijzondere omstandigheden, bestaat aanspraak op ontheffing voor een evenredig gedeelte van het tarief per kwartaal.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het recht, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het recht, als bedoeld in de hoofdstukken 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moet worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de in deze verordening genoemde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2018’, vastgesteld op 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden 2019”.

 

Sluis, 20 december 2018

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

Mr. P.T.G. Claeijs Mr. M.M.D. Vermue

TARIEVENTABEL,

behorende bij de Verordening marktgelden 2019

Hoofdstuk 1 tarieven dagplaatsen en standwerkerplaatsen als bedoeld in artikel 3, lid 3 en 4 van de Marktverordening gemeente Sluis

1.

Voor het hebben van een standplaats op de wekelijkse markt, welke gehouden wordt :

 

 

1.1

in Oostburg op woensdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

7,70

1.2

 

gedurende de maanden juni tot en met augustus te Cadzand-bad op maandag van 13.00 uur tot 19.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

10,00

1.3

in Aardenburg op dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur

in Breskens op maandag van 08.00 tot 12.00 uur en

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

2,95

1.4

in IJzendijke op zaterdag van 08.00 uur tot 12.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

3,40

1.5

in Sluis op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

4,50

Hoofdstuk 2 tarieven vaste standplaatsen als bedoeld in artikel 3, lid 2 van de Marktverordening gemeente Sluis

2.

Voor het hebben van een vaste standplaats op de wekelijkse markt, welke gehouden wordt :

 

 

2.1

in Aardenburg op dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

1,75

2.2

In Sluis op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

2,75

2.3

in Oostburg op woensdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

4,15

2.4

 

gedurende de maanden juni tot en met augustus te Cadzand-bad op maandag van 13.00 uur tot 19.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per seizoen

6,75

2.5

in Breskens op maandag van 08.00 tot 12.00 uur

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

1,75

2.6

in IJzendijke op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

2,15

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2018

 

De griffier van de gemeente Sluis

mr. P.T.G. Claeijs