Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen (recepte/kado)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingAmbtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen (recepte/kado)
CiteertitelRegeling ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij deze regeling worden vergoedingen en verstrekkingen voor de viering buiten de werkplek aangewezen als werkkosten ten laste van de vrije ruimte. En vergoedingen en verstrekkingen voor vieringen binnen de werkplek als nihil waardering. Geschenken met een waarde van meer dan € 25,00 zijn aangewezen werkkosten ten laste van de vrije ruimte.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015art. 1, 6

26-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, 04-12-2014

F15
18-10-201201-01-2015Onbekend

13-06-2012

De Posthoorn d.d. 17-10-2012 e.a.

Tekst van de regeling

Ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen (recepte/kado)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  medewerker: de ambtenaar ingevolge artikel 1:1, eerste lid, onder a van de CAR, uitgezonderd artikel 2:5, eerste lid, onder b van de CAR;

 • b

  werkgever: het Stadsgewest Haaglanden;

 • c

  ambtsjubileum: het jubileum ten gevolge van de aanstelling als ambtenaar;

 • d

  goed doel: stichting die een niet uitsluitend politieke, religieuze of commerciële doelstelling heeft.

 • e

  WKR: werkkostenregeling: als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

 • f

  Werkkosten: door werkgever aangewezen vergoedingen en verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

 • g

  Nihilwaardering: kosten die vrijgesteld zijn van loonbelasting en niet aangewezen zijn als werkkosten ten van de vrije ruimte als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

Artikel 2

Aangelegenheden die vallen onder deze regeling zijn:

 • a

  25 jarig ambtsjubileum;

 • b

  40 jarig ambtsjubileum;

 • c

  medewerker die de organisatie verlaat wegens de FPU (Flexibel Pensioen Uittreding);

 • d

  medewerker die de organisatie verlaat wegens het bereiken van de AOW leeftijd;

 • e

  medewerker die de organisatie verlaat wegens volledige afkeuring;

 • f

  medewerker die de organisatie verlaat wegens ontslag op eigen verzoek.

Artikel 3

Indien artikel 1 sub a jo artikel 2 lid a t/m e van toepassing is heeft de medewerker recht op een officiële receptie of op een informele viering. Deze keuze wordt door de medewerker zelf gemaakt.

Indien artikel 1 sub a jo artikel 2 lid f van toepassing is, heeft de medewerker recht op een informele viering.

Artikel 4 Wijze van viering

De viering vindt plaats door middel van een officiële receptie of een informele viering.

Een officiële receptie wordt georganiseerd vanuit het Stadsgewest en bij voorkeur vindt deze plaats in het gebouw van het Stadsgewest Haaglanden.

Een informele viering wordt georganiseerd door de medewerker zelf. Te denken valt daarbij aan ‘een etentje’, ‘een borrel’ of ‘een evenement’ (met in ieder geval collega’s en eventueel oud-collega’s). De locatie ligt buiten het gebouw van het Stadsgewest, doch kan niet plaatsvinden op het woonadres van de medewerker zelf of enig ander woonadres. Het is de medewerker niet toegestaan de viering in huiselijke kring te houden.

Artikel 5

De opsomming in de artikelen 2, 3 en 4 is limitatief.

Artikel 6 Financiën

Indien artikel 1 sub a jo artikel 2 lid 1 sub a t/m e van toepassing is, vergoedt de werkgever bij zowel een officiële receptie als bij een informele viering een maximumbedrag per aangelegenheid zoals opgenomen in de bijlage ‘Vergoedingenregeling recepties ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen Stadsgewest Haaglanden’.

Indien artikel 1 sub a jo artikel 2 lid 1 sub f van toepassing is vergoedt de werkgever, voor een informele viering, een maximum bedrag gerelateerd aan het aantal dienstjaren zoals opgenomen in de bijlage ‘Vergoedingenregeling recepties ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen Stadsgewest Haaglanden’ met het minimum van 1 dienstjaar.

Bij deze regeling worden vergoedingen en verstrekkingen voor de viering buiten de werkplek aangewezen als werkkosten ten laste van de vrije ruimte. En vergoedingen en verstrekkingen voor vieringen binnen de werkplek als nihil waardering. Geschenken met een waarde van meer dan € 25,00 zijn aangewezen werkkosten ten laste van de vrije ruimte.

Artikel 7 Samenloop

Indien meerdere gebeurtenissen zoals genoemd in artikel 2, eerste lid vallen binnen een relatief kort tijdsbestek (maximaal één jaar) staat het de medewerker vrij de bedragen die aan deze gebeurtenissen zijn gekoppeld op te sparen en bij één gelegenheid te besteden met een maximum een in de bijlage ‘Vergoedingen recepties ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen Stadsgewest Haaglanden’ vastgesteld bedrag.

Artikel 8 Goede doeleinden

Indien de medewerker afziet van viering van de aangelegenheid staat het hem vrij het in de bijlage ‘Vergoedingen recepties ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen Stadsgewest Haaglanden’ genoemde maximale bedrag met instemming door of namens het dagelijks bestuur voor een goed doel aan te wenden.

Artikel 9 Geschenken bij gebeurtenissen

Aan de gebeurtenissen zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling kent het Stadsgewest een vergoeding toe.

Naast de in het eerste lid bedoelde gebeurtenissen kent het Stadsgewest ook bij een aantal andere gebeurtenissen een geschenk toe.

De maximale bedragen voor de geschenken is weergeven in de bijlage “Vergoeding voor geschenken e.d. bij bijzondere gebeurtenissen”.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

Met instemming door of namens het dagelijks bestuur is het mogelijk van de artikelen 6, 7 en 8 af te wijken.

Artikel 11 Overgangs- en slotbepalingen

Het initiatief tot het uitvoeren van deze regeling ligt bij het management.

Alle eerdere regelingen en richtlijnen op het gebied van recepties en dergelijke komen met deze regeling te vervallen.

De maximum bedragen worden jaarlijks aangepast aan het inflatiecijfer van het CBS.

Artikel 12 Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als “Regeling ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen”.

Vergoedingen recepties ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen (per 1-1-2012)
Gebeurtenis Ingevolge artikel  AangelegenheidMaximale vergoeding in euro’s
25-jarig jubileum artikel 2, sub a  officiële receptie informele viering 1108 832
40-jarig jubileum artikel 2, sub b  officiële receptie informele viering 1108 832
vertrek vanwege FPU artikel 2, sub c  officiële receptie informele viering 1108832
vertrek vanwege bereiken AOW gerechtigde leeftijd artikel 2, sub d  officiële viering informele viering 1132832
vertrek vanwege WIA artikel 2, sub e  officiële viering informele viering 1132832
ontslag op eigen verzoek artikel 2, sub f1 t/m 2 dienstjaren 3 t/m 5 dienstjaren 6 t/m 10 dienstjaren meer dan 10 dienstjaren informele viering informele viering informele viering informele viering 112 554694832
samenloopartikel 7 samenloop  1662
alle gebeurtenissen artikel 8  goed doel 277

Vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten (onderbouwing middels factuur).

Vergoeding voor geschenken e.d. bij bijzondere gebeurtenissen (per 01-01-12)
Huwelijk / Samenlevingsovereenkomst / Registratie partnerschap € 25,00
Huwelijksfeest / samenleven / geregistreerd partnerschap 25 jaar € 25,00
Huwelijksfeest / samenleven / geregistreerd partnerschap 40 jaar € 25,00
Adoptie / geboorte € 25,00
Langdurige ziekte (langer dan 3 weken) € 25,00
Ziekenhuisopname (minimaal 1 week) € 25,00
Overlijden, ten behoeve van bloemen (van DB en sector) 2 x € 105,00
Afscheid na een kortdurend dienstverband € 25,00
Afscheid na meer dan 2 jaar in dienst Stadsgewest € 50,00
Afscheid na meer dan 5 jaar in dienst Stadsgewest € 75,00
Afscheid na meer dan 10 jaar in dienst Stadsgewest € 105,00
Ambtsjubileum 25 jaar € 50,00
Ambtsjubileum 40 jaar € 75,00
Ambtsjubileum 50 jaar € 75,00
Bij een receptie van 25 jaar in dienst van het Stadsgewest of een ambtsjubileum van 25 jaar kan een receptie in het eigen gebouw worden aangeboden. Eventueel voor een vergelijkbaar bedrag een receptie of bijeenkomst elders.  

Ondertekening