Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Bedrijfsfitness (fiscale verrekening eigen bijdrage)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingBedrijfsfitness (fiscale verrekening eigen bijdrage)
CiteertitelRegeling fiscale verrekening eigen bijdrage bedrijfsfitness
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Momenteel bestaat er een regeling waarbij Stadsgewest Haaglanden een bedrag aan het fitnesscentrum per deelnemende medewerker betaalt voor bedrijfsfitness. De medewerker betaalt een eigen bijdrage die hij fiscaal mag verrekenen met het bruto salaris. De kosten die het Stadsgewest Haaglanden aan het fitnesscentrum betaalt komen ten laste van de vrije ruimte. De medewerker behoud het fiscale voordeel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015art. 1, 6

26-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, 04-12-2014

F15
18-10-201201-01-2015Onbekend

13-06-2012

De Posthoorn d.d. 17-10-2012 e.a.

Tekst van de regeling

Bedrijfsfitness (fiscale verrekening eigen bijdrage)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  deelnemer: de ambtenaar ingevolge artikel 1:1, eerste lid 1, onder a van de CAR, uitgezonderd artikel 2:5 van de CAR;

 • b

  werkgever: Stadsgewest Haaglanden;

 • c

  bedrijfsfitness: Conditiekrachttraining van werknemers welke plaatsvindt onder deskundig toezicht en welke geïnitieerd wordt door de werkgever;

 • d

  bron: de arbeidsvoorwaarde waarmee de eigen kosten voor het abonnement bedrijfsfitness fiscaal verrekend wordt is een aanwending van een deel van het bruto salaris;

 • e

  salaris: salaris zoals omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onder b van de CAR.

 • f

  WKR: werkkostenregeling: als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

 • g

  Werkkosten: door werkgever aangewezen vergoedingen en verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

Artikel 2 Lidmaatschap (aanmelding/opzegging)

De deelnemer kan sporten bij een door de werkgever gecontracteerd fitnesscentrum. De werkgever betaalt op basis van een factuur van het fitnesscentrum het lidmaatschap van de deelnemer en houdt op het salaris van de deelnemer een eigen bijdrage per maand in. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald op basis van het door de deelnemer gekozen lidmaatschap bedrijfsfitness. De soorten lidmaatschap zijn: Gold en Fit for Live.De eigen bijdrage wordt jaarlijks aangepast aan het CBS inflatiecijfer, voor de eerste keer per 1 januari 2009.

De deelnemer meldt zichzelf aan bij de door werkgever gecontracteerd fitnesscentrum middels het door de werkgever beschikbaar gestelde lidmaatschapformulier. De deelnemer kan direct na aanmelding bij het fitnesscentrum gebruik maken van de faciliteiten van het fitnesscentrum.

De deelnemer meldt zichzelf af bij het door de werkgever gecontracteerd fitnesscentrum. Als uit de factuur van het fitnesscentrum blijkt dat er geen sprake meer is van deelname dan wordt de eigen bijdrage voor bedrijfsfitness niet meer ingehouden.

Artikel 3 Fiscale verrekening eigen bijdrage bedrijfsfitness

De door deelnemer verschuldigde eigen bijdrage voor bedrijfsfitness vanwege de werkgever wordt in de maand van inhouding met het salaris fiscaal verrekend.

Artikel 4 Fiscale voorwaarden

Per jaar mag er maximaal 30% van de bezoldiging fiscaal vriendelijk worden ingezet ten behoeve van alle onderdelen van het cafetariamodel met de Uitvoeringsregeling fiscale verrekening eigen bijdrage bedrijfsfitness als onderdeel van dit cafetariamodel.

Artikel 5 Gevolgen inkomensafhankelijke regeling

De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die deze tijdelijke verlaging heeft voor welke inkomensafhankelijke regeling dan ook en de deelnemer verklaart zich akkoord met die uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

Artikel 6 Vervallen fiscale verrekeningsmogelijkheid

Deze fiscale faciliteit komt ten laste van de vrije ruimte en is mogelijk zolang de werkkostenregeling (vrije ruimte) van toepassing kan zijn.

Artikel 7 Ziekte/ontslag

Als de deelnemer door ziekte het fitnesscentrum niet kan bezoeken doet dat de inhouding van de eigen bijdrage voor bedrijfsfitness niet wijzigen. Alleen bij opzegging door de deelnemer bij het fitnesscentrum wordt de eigen bijdrage gestopt.

Indien de deelnemer ontslag wordt verleend is hij verplicht zich voor zijn ontslagdatum bij het door de werkgever gecontracteerde fitnesscentrum af te melden voor bedrijfsfitness.

Bij het lidmaatschap Fit for Live wordt bij ontslag de eigen bijdrage voor bedrijfsfitness vanaf de ontslagmaand tot het einde termijn afgesloten lidmaatschap in één keer bij de eindafrekening op het salaris ingehouden. Deze inhouding ineens is niet fiscaal verrekenbaar in het kader van het cafetariamodel.

Artikel 8 Aansprakelijkheid werkgever

De deelnemer sport op eigen risico bij het fitnesscentrum en kan de werkgever op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor gebeurtenissen op weg naar en binnen het fitnesscentrum.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

Het dagelijks bestuur besluit in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet en volgt daarbij de bepalingen die zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 die uitvoering geeft aan de Wet op de loonbelasting (1964).

Artikel 10 Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als “Regeling fiscale verrekening eigen bijdrage bedrijfsfitness”.

Bijlage bij uitvoeringsregeling fiscale verrekening eigen bijdrage bedrijfsfitness

Het door de werkgever aangewezen fitnesscentrum is Fitness First, Grote Marktstraat 157, 2511 BJ te Den Haag.

 • a

  Gold

 • b

  Fit for Live

Gold€ 36,94
Fit for Live€ 28,73

Ondertekening