Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Gedragscode

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingGedragscode
CiteertitelRegels Gedragscode ambtelijke integriteit
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, artikel 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2012Onbekend

13-06-2012

De Posthoorn d.d. 17-10-2012 e.a.

Tekst van de regeling

Gedragscode

Artikel 1 Algemene bepalingen

Onder ambtenaar wordt verstaan: hij die door of vanwege het Stadsgewest is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan (artikel 1:1, lid 1, onder a van de CAR/UWO);

Deze gedragscode geldt voor alle ambtenaren van het Stadsgewest en wordt naar analogie toegepast op stagiairs en ingehuurd personeel op basis van een overeenkomst tot opdracht.

In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het dagelijks bestuur.

De gedragscode is openbaar.

De ambtenaar wordt bij de werving en selectie gewezen op deze gedragscode en ontvangt bij zijn indiensttreding bij het Stadsgewest een exemplaar van de gedragscode. Degene die anderszins voor het Stadsgewest (tijdelijk) werkzaamheden verricht ontvangt een exemplaar van de gedragscode bij de aanvang van zijn werkzaamheden.

Artikel 2 Goed ambtenaarschap

Een ambtenaar dient het algemeen belang en probeert met zijn handelen het vertrouwen in de overheid te versterken. Hij werkt vanuit de volgende basiswaarden: gerechtigheid, betrouwbaarheid en democratie (openheid en transparantie).

Een ambtenaar houdt zich aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. Hij treedt correct op tegen burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Hij discrimineert niet en verleent geen voorkeursbehandeling.

Een ambtenaar is professioneel en voert het vastgestelde beleid loyaal uit. Hij geeft de ambtelijke leiding en het bestuur de juiste, relevante en volledige informatie. Situaties waarin hij niet volgens de professionele normen kan werken, stelt hij intern aan de orde.

Een ambtenaar gaat respectvol met zijn college's en bestuurders om. Hij houdt er rekening mee dat normen en waarden onderling kunnen verschillen. Hij is aanspreekbaar op zijn gedrag.

Een ambtenaar gaat verantwoord om met middelen van het Stadsgewest. Hij vermijdt het maken van onnodige kosten.

Een ambtenaar draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen. Hij kan de keuzes die hij binnen zijn werk maakt verantwoorden.

Het afleggen van de ambtseed/belofte is verplicht voor alle ambtenaren en andere medewerkers, stagiairs en ingehuurd personeel, die langer dan zes maanden werkzaam zijn bij het Stadsgewest. De instructie hiervoor is opgenomen in bijlage I.

Artikel 3 Aannemen van geschenken

Geschenken die een ambtenaar uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden altijd bij de leidinggevende gemeld en geregistreerd. Als een geschenk niet wordt geaccepteerd, wordt deze door de leidinggevende onder verwijzing naar de gedragscode teruggestuurd naar de afzender.

Geschenken met een waarde van meer dan € 51,30 worden niet geaccepteerd. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het inflatiecijfer van het CBS.

Geschenken waarvan het vermoeden bestaat dat een tegenprestatie wordt verwacht of de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de ambtenaar anderszins in het geding is, worden niet geaccepteerd.

Aanbiedingen voor privewerkzaamheden, kortingen op privegoederen en andere gunsten worden niet geaccepteerd.

Het is verboden geld of een geschenk in de vorm van geldswaardige papieren, zoals cheques of tegoedbonnen aan te nemen.

Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen. Indien een geschenk toch op het huisadres wordt afgeleverd, wordt dit niet geaccepteerd. Indien het geschenk op het huisadres is toegestuurd, wordt het teruggestuurd.

Kerstgeschenken met een waarde van € 51,30 of minder die door derden worden aangeboden worden in handen gesteld van P&O. Kerstgeschenken met een waarde van meer dan € 51,30 worden teruggestuurd.

Het totaal aan geaccepteerde kerstgeschenken wordt op een door de secretaris vast te stellen datum en door de secretaris vast te stellen spelregels verdeeld onder alle personeelsleden van het Stadsgewest, dan wel in handen gesteld van een goed doel.

Artikel 4 Uitnodigingen voor reizen, bijeenkomsten, evenementen, diners e.d.

Een ambtenaar vraagt toestemming aan zijn leidinggevende om op Uitnodigingen voor reizen, bijeenkomsten, evenementen, diners en dergelijke in te gaan. Heeft de uitnodiging van de ambtenaar een functionele betekenis voor het Stadsgewest, dan kan de uitnodiging worden aangenomen.

Een ambtenaar reist niet op kosten van derden. Als deelname aan een reis functioneel is, dan is er sprake van een dienstreis en gelden de regels dienaangaande. In het geval van een binnenlandse dienstreis geldt de Uitvoeringsregeling Vergoeding Dienstreizen binnen Nederland. In het geval van een buitenlandse dienstreis is vooraf toestemming nodig van de secretaris, of van het dagelijks bestuur als het de secretaris aangaat, en wordt de regeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangehouden.

Artikel 5 Omgaan met informatie

Een ambtenaar gaat binnen en buiten zijn werk zorgvuldig en correct om met informatie waaruit hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij respecteert de privacy van cliënten, zakelijke relaties en collega’s. Hij respecteert het zakelijke en politiek-bestuurlijke belang van het Stadsgewest.

Een ambtenaar houdt geen informatie achter, tenzij deze vertrouwelijk dan wel op grond van een wettelijke bepaling en/of een besluit van het dagelijks bestuur onder geheimhouding is verstrekt.

Een ambtenaar maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke of andere betrekkingen gebruik van de in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.

Een ambtenaar verstrekt derden niet vroegtijdig informatie indien dit als onzorgvuldig en incorrect kan worden gezien.

Een ambtenaar zorgt er voor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig zijn opgeborgen als hij zijn werkplek verlaat en dat zijn computer is afgesloten.

Een ambtenaar verstrekt geen informatie aan de media zonder overleg met zijn leidinggevende en met de sector Communicatie.

Artikel 6 Gebruik van voorzieningen van het Stadsgewest

Een ambtenaar maakt verantwoord gebruik van de voorzieningen van het Stadsgewest.

Het gebruik van stadsgewestelijke roerende zaken voor privédoeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van de leidinggevende.

Een ambtenaar leeft de gedragsregels voor het gebruik van e-mail en internet na.

Artikel 7 Nevenwerkzaamheden

Een ambtenaar maakt bij het dagelijks bestuur schriftelijk melding van zijn (voorgenomen) nevenactiviteiten, en wijzigingen daarin, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken. Deze meldingen worden geregistreerd door P&O.

Het dagelijks bestuur verbiedt nevenactiviteiten die een goede vervulling van de functie of de goede functionering van het Stadsgewest, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, in de weg staat.

De nevenactiviteiten van de secretaris, de sectorhoofden, de controller worden door P&O openbaar gemaakt. De openbaarmaking houdt vermelding van de nevenactiviteiten op de website van het Stadsgewest in. Het dagelijks bestuur kan ook andere functies aanwijzen waarbij openbaarmaking van de nevenactiviteiten noodzakelijk is. De publicatie betreft de volgende gegevens:

 • -

  de hoofdfunctie;

 • -

  de nevenwerkzaamheden en de naam van de organisatie;

 • -

  de eventuele beperkingen die de nevenfunctie kan opleveren.

Artikel 8 Melding financiële belangen

Onder financiële belangen wordt verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond, financiële deelnemingen in ondernemen alsmede hiermee verbandhoudende transacties.

Het is verboden dat een ambtenaar financiële belangen heeft die een goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van het Stadsgewest, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, in de weg staat.

De functies waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is zijn vermeld in bijlage II. De ambtenaren in deze functies zijn verplicht bij indiensttreding of bij het aangaan van een nieuw financieel belang hun financiële belangen, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken schriftelijk te melden aan het dagelijks bestuur, Deze meldingen worden geregistreerd door P&O. Indien daarom door of namens het dagelijks bestuur wordt verzocht geven deze ambtenaren gedocumenteerd inzage in de betreffende financiële belangen.

De onder lid 3 bedoelde functies en factoren worden tenminste jaarlijks bekeken op actualiteit en zo nodig nader vastgesteld.

Indien er een financieel belang is of ontstaat dat belangenverstrengeling kan oproepen voor de functie die de meldingsplichtige ambtenaar voor het Stadsgewest vervult, kan de secretaris, en voor zo ver het de secretaris aangaat het dagelijks bestuur, onder voorwaarden en al dan niet tijdelijk ontheffing verlenen voor het aanhouden van het financieel belang.

Artikel 9 Belangenverstrengeling en aanbesteding

Een ambtenaar verricht buiten zijn dienstverband geen opdrachten voor het Stadsgewest. Mocht zijn partner opdrachten verrichten voor het Stadsgewest, dan meldt de ambtenaar dit bij de leidinggevende.

In het geval van publiekprivate samenwerking voorkomt de ambtenaar (de schijn van) bevoordeling van deze samenwerkingsvorm en/of de deelnemers daaraan in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

Een ambtenaar neemt van een aanbieder van goederen en diensten aan het Stadsgewest geen goederen of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

Onderhandelingen met een aanbieder van diensten en goederen geschieden zoveel mogelijk met tenminste twee personen om te voorkomen dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat.

Een ambtenaar meldt de situatie, waarbij mogelijkerwijs tegengestelde belangen zijn functioneren in het gedrang brengen, bij de leidinggevende.

Een ambtenaar die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan het Stadsgewest, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

In het eerste jaar na beëindiging van zijn dienstverband is een ambtenaar uitgesloten van het tegen beloning verrichten van (advies)werkzaamheden voor het Stadsgewest (de zogeheten draaideurconstructie), tenzij dit aantoonbaar in het belang van het Stadsgewest is en de integriteit niet in het geding is.

Artikel 10 De leidinggevende draagt het integriteitbeleid uit

De leidinggevende geeft het goede voorbeeld. Hij is open over zijn manier van werken en is aanspreekbaar op zijn werkwijze en houding naar medewerkers. Bij twijfel en vragen over de juiste handelwijze kunnen medewerkers bij hem terecht.

De leidinggevende bespreekt twijfels en vragen over integriteit in werkverband en stimuleert medewerkers hetzelfde te doen.

De leidinggevende is alert op risicogevoelige situaties waarin ambtenaren terecht kunnen komen en draagt bij aan hun weerbaarheid daartegen. Hij spreekt de ambtenaren aan op dubieus gedrag, maakt afspraken en treft zo nodig maatregelen.

Artikel 11 Werkwijze bij (vermoeden van) schending integriteit

Een ambtenaar bespreekt zijn twijfels over de integriteit van collega’s zo veel mogelijk met henzelf. Is dit niet mogelijk of leidt dit niet tot resultaat, dan licht hij zijn leidinggevende en/of de vertrouwenspersoon in.

Een ambtenaar is te alien tijde aanspreekbaar op zijn handelen en zijn uitlatingen.

Een ambtenaar meldt een vermoeden van fraude, corruptie, of andere twijfelachtige zaken, bij zijn leidinggevende of de vertrouwenspersoon. Op deze melding is de "Regeling Klokkenluiders Stadsgewest Haaglanden" van toepassing.

Ook andere personen, dan bedoeld onder artikel 1 lid 1, of instanties kunnen een vermoeden van schending van de integriteit van een ambtenaar melden bij het dagelijks bestuur. Deze meldingen worden op grand van de klachtenregeling afgehandeld. Anonieme meldingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 12 Maatregelen

Als een schending van de integriteit is vastgesteld, worden maatregelen genomen.

De maatregelen kunnen het volgende inhouden:

 • -

  een persoonlijke oplossing, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan het aanpassen van de werkzaamheden en het takenpakket, het intensiveren van (sociale) controle of het wegens medische, psychische oorzaken enzovoort verwijzen naar een arts.

 • -

  een interventie richting derden, waaronder wordt verstaan een maatregel tegen de derde die een rol heeft gespeeld bij de schending van de integriteit;

 • -

  een disciplinaire straf, als bedoeld in hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 13 Slotbepalingen

De gedragscode kan worden aangehaald als 'Regels Gedragscode ambtelijke integriteit’.

Bijlage I Instructie ambtseed

Een steeds meer in gebruik komend instrument is de mogelijkheid van de eed of belofte toe te passen. De waarde hiervan is dat men zweert of belooft zich integer op te stellen. De rechtspositie van het Stadsgewest kent onder meer het volgende artikel (artikel 15:1a): "De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het dagelijks bestuur is voorgeschreven."

Iedere nieuwe medewerker dient de ambtseed af te leggen. Ook ingehuurde medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires leggen de ambtseed af indien zij langer dan 6 maanden werkzaam zijn bij het Stadsgewest. De eed of belofte wordt afgelegd ten overstaan van de secretaris. De secretaris doet dit ten overstaan van de voorzitter van het dagelijks bestuur.

De vorm van de eed (belofte) aflegging moet waarborgen dat betrokkene kennis neemt van het belang daarvan en dat hij/zij vanaf indiensttreding bewust is van zijn bijzondere positie als publieke functionaris.

De ambtseed/belofte wordt overeenkomstig onderstaand formulier afgelegd. Dit kan zowel individueel gebeuren als in een groepsbijeenkomst.

Het afleggen van de eed (belofte) gebeurt als volgt:

 • -

  De secretaris resp. voorzitter van het dagelijks bestuur leest de eedsformule duidelijk voor.

 • -

  Degene die de eed aflegt moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: " Zo waarlijk helpe mij God almachtig ;

 • -

  Degene die de belofte aflegt spreekt de woorden: "Dat beloof ik".

De te beëdigen persoon is vrij in zijn keuze tussen de eed en belofte. Van tevoren moet naar zijn keuze worden gevraagd. Het afleggen en afnemen van de eed(belofte) moet staande plaatsvinden. Indien een in dienst tredend personeelslid zich verplicht acht de eed (belofte) op een andere wijze af te leggen is afwijking van de voorgeschreven vorm toegestaan.

Aan de eed(belofte)aflegging gaat een korte toespraak vooraf, waarin gewezen wordt op de bijzondere verantwoordelijkheid van het werken in de publieke dienst van het Stadsgewest en waarin de waarde en inhoud van de eed(belofte) worden toegelicht. Naast de mondelinge aflegging van de eed(belofte) moet in tweevoud een formulier volgens onderstaand model worden opgemaakt en ondertekend. Een exemplaar wordt toegevoegd bij de voor aanstelling/arbeidsovereenkomst benodigde stukken, het andere wordt uitgereikt aan het desbetreffende personeelslid. De eed ( belofte) moet binnen 1 maand na indiensttreding worden afgelegd. De eed (belofte) - aflegging kan achterwege blijven als vaststaat dat het dienstverband niet langer dan 2 maanden zal duren.

 Eed (Belofte)formule
Bijlage II Functies met risico voor financiele belangenverstrengeling
 • 1

  Secretaris en diens plaatsvervanger(s).

 • 2

  Sectorhoofden.

 • 3

  Afdelingshoofden.

 • 4

  Controller.

 • 5

  Door Sectorhoofd, dan wel Afdelingshoofd in samenspraak met de Secretaris aan te wijzen medewerker(s), die belast is (zijn) met de aanbesteding, respectievelijk de uitvoering of het toezicht hierop van diensten en/of werken met een aanmerkelijk financieel belang.

Ondertekening