Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (anders dan met de fiets)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingReiskostenvergoeding woon-werkverkeer (anders dan met de fiets)
CiteertitelRegeling reiskostenvergoeding woon-werkveer
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het aanwijzen van de werkkosten wordt verwerkt in de regeling.

Bij deze regeling worden vergoedingen woon-werkverkeer voor openbaar vervoer aangewezen als gerichte vrijstellingen. Vergoedingen voor de aanschaf van een ov-jaarkaart of voordeelurenkaart voor hetgeen dat betrekking heeft op de daadwerkelijke kosten van woon-werkverkeer zijn tevens aangewezen als gerichte vrijstelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015art. 1, 5, 6

26-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, 04-12-2014

F15
18-10-201201-01-2015Onbekend

13-06-2012

De Posthoorn d.d. 17-10-2012 e.a.

Tekst van de regeling

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (anders dan met de fiets)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a van de CAR;

 • b

  woonadres: het adres waar de medewerker volgens de gemeentelijke basisadministratie woonachtig is;

 • c

  werkadres: het adres waar of van waaruit de medewerker wordt geacht doorgaans zijn werkzaamheden voortvloeiend uit zijn functie te beginnen en/of te beëindigen;

 • d

  reisafstand fiets: afstanden worden bij een kilometervergoeding berekend door de medewerker met behulp van de site ANWB/routeplanner (berekening op postcodes woon en werkadres/kortste route/fiets);

 • e

  voltijd medewerker: de medewerker die gemiddeld 36 uur per week werkzaam is.

 • f

  WKR: werkkostenregeling: als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

 • g

  Werkkosten: door werkgever aangewezen vergoedingen en verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

 • h

  Gerichte vrijstelling: kosten die niet vrijgesteld zijn en niet ten laste zijn van de vrije ruimte als bedoeld in de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

Artikel 2 Tegemoetkoming woon-werkverkeer

De betrokkene die woont in het woongebied heeft voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling aanspraak op een vanwege de werkgever verstrekt sterabonnement Streek/Stad dan wel een OV/NS abonnement eventueel aangevuld met Stad/Streekvervoer op basis van de minst kostbare wijze van openbaar vervoer. Er geldt een maximum aantal kilometers woning/standplaats betrokkene van 40 km enkele reis; er geldt een eigen bijdrage per maand.

Indien voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling (ook) wordt gereisd per eigen fiets dan geldt een netto kilometervergoeding op basis van het aantal verreden fietskilometers. (geldt ook voor eigen fiets met elektrische trapondersteuning). Als voorwaarde voor een tegemoetkoming als bedoeld in dit lid geldt dat betrokkene een door de werkgever te verstrekken formulier “Aanvraag vaste fietsvergoeding woon-werkverkeer” volledig invult.

Indien de afstand tussen de woning en de plaats van de tewerkstelling meer dan 40 kilometers enkele reis bedraagt, kan de betrokkene voor een periode van maximaal twee jaar vanaf de datum indiensttreding aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van de tewerkstelling op basis van de minst kostbare wijze van openbaar vervoer. Er geldt een eigen bijdrage. Na de genoemde periode (n) geldt een maximale tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van de tewerkstelling overeenkomstig een afstand van 40 kilometer enkele reis. Er geldt een eigen bijdrage. De werkgever stelt aan betrokkene een abonnement openbaar vervoer beschikbaar.

Een betrokkene die naar het oordeel van het bevoegde gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen, heeft, tenzij vanwege het Stadsgewest Haaglanden al dan niet tegen betaling in huisvesting wordt voorzien, aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor een verblijf in een pension in het gebied zoals bedoeld in artikel 15:1:17 naast een tegemoetkoming in de reiskosten voor ten hoogste eenmaal per week naar de plaats waar hij metterwoon nog gevestigd is.

De betrokkene in dienst op 1 januari 1996 en woonachtig in het woongebied van het Stadsgewest Haaglanden kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in geld in de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van de tewerkstelling op basis van de minst kostbare wijze van openbaar vervoer. Er geldt een eigen bijdrage.

De betrokkene die niet of niet binnen een redelijke termijn het Stadsgewest Haaglanden met openbaar vervoer kan bereiken heeft aanspraak op een tegemoetkoming in geld per afgelegde kilometer in de kosten voor het dagelijks heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van de tewerkstelling op basis van de minst kostbare wijze(kilometerprijs) van openbaar vervoer. Het derde artikel lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Er geldt een eigen bijdrage.

Artikel 3 Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming in reiskosten als bedoeld in artikel 2, vierde lid is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer naar de laagste klasse tot een bepaald maximum, welk bedrag wordt verminderd met een eigen bijdrage.

Indien het dagelijks bestuur de plaats van tewerkstelling van een betrokkene als bedoeld in artikel 2, zesde lid hebben aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken, wordt voor de gehele duur van het dienstverband een vergoeding per afgelegde kilometer verstrekt, waarbij bepaalde maximale bedragen niet worden overschreden.

Artikel 4 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het dagelijks bestuur een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Financiën

Vergoedingen woon-werkverkeer voor openbaar vervoer aangewezen als gerichte vrijstellingen. Vergoedingen voor de aanschaf van een ov-jaarkaart of voordeelurenkaart voor hetgeen dat betrekking heeft op de daadwerkelijke kosten van woon-werkverkeer zijn tevens aangewezen als gerichte vrijstelling.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer”.

Bijlage behorend bij hoofdstuk 18 van de CAR/HUWO van het Stadsgewest Haaglanden

Per 1 januari 2012 is de eigen bijdrage volgens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, derde lid (eerste twee jaar), vijfde lid en zesde lid (indien woonachtig in het woongebied) € 22,91. Jaarlijkse aanpassing vindt plaats op basis het inflatiecijfer van het CBS.

Te rekenen vanaf 1 januari 2006 bedraagt de netto fietsvergoeding zoals bepaald in artikel 2, tweede lid 2 per verreden kilometer € 0,19 per kilometer.

Te rekenen vanaf 1 januari 2012 bedraagt de eigen bijdrage zoals bedoeld in artikel 2, derde lid ( voor twee jaar) en zesde lid € 55,31 per maand.

Ondertekening