Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening op de heffing en de invordering van bruggeld 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van bruggeld 2017
CiteertitelVerordening bruggeld Steenwijkerland 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening bruggeld Steenwijkerland 2012.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2016Nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 177743

2016/87

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van bruggeld 2017

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016, nummer 2016/87;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van bruggeld 2017

(Verordening bruggeld Steenwijkerland 2017).

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “bruggeld” wordt een recht geheven voor het van gemeentewege openen en geopend houden van de brug over de Kalenbergergracht te Kalenberg en de brug over het Steenwijkerdiep te Scheerwolde, ten behoeve van de doorvaart van vaartuigen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene op wiens verzoek de in artikel 1 bedoelde dienst wordt verleend.

Artikel 3 Vrijstellingen

Geen bruggeld wordt geheven van vaartuigen in dienst van het rijk, de provincie Overijssel, de gemeente Steenwijkerland en die worden gebruikt voor de uitoefening van enig beroep of bedrijf.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het bruggeld bedraagt € 2,20 per doorvaart per vaartuig.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het bruggeld wordt geheven bij wege van mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving van de in artikel 1 bedoelde dienst.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het bruggeld worden voldaan op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het bruggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het bruggeld.

Artikel 9 Overgangsrecht

De “Verordening bruggeld Steenwijkerland 2012”, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2011, nummer 2011/99b, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening bruggeld Steenwijkerland 2017”.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier, A. ten Hoff

 

de voorzitter, J.H. Bats