Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor het presidium Stichtse Vecht 2011
CiteertitelReglement voor het presidium Stichtse Vecht 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-201501-01-20152e wijziging

31-03-2015

Gemeenteblad, 7-4-2015, nr. 28901

SV167c en SV 178
12-08-201111-12-2014Nieuwe regeling

26-04-2011

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 04-08-2011

SV28

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2011

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gezien het voorstel van het presidium van 13 april 2011;

 

gelet op de Gemeentewet en het Reglement van Orde;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende

REGLEMENT VOOR HET PRESIDIUM STICHTSE VECHT 2011

Artikel 1 Samenstelling

 • 1.

  De voorzitter van de gemeenteraad is tevens voorzitter van het presidium.

 • 2.

  De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitters van de commissies zijn lid van het presidium.

 • 3.

  De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

 • 4.

  Het presidium kan voorstellen een lid van het college of de gemeentesecretaris uit te nodigen voor een vergadering van het presidium.

Artikel 2 Vergaderingen

 • 1.

  Het presidium vergadert zoveel als nodig is volgens een opgesteld vergaderschema.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen, indien zij dat nodig achten, het presidium ook buiten de reguliere vergaderingen om bijeenroepen.

Artikel 3 Openbaarheid van de vergaderingen

De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Artikel 4 Werkzaamheden van het presidium

 • 1.

  Het presidium stelt de concept-agenda’s vast voor de bijeenkomsten van de commissies en de gemeenteraad.

 • 2.

  Het presidium stelt jaarlijks een vergaderschema vast voor de vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad.

 • 3.

  De griffier ziet toe op de nakoming van toezeggingen aan de raad en de commissies.

 • 4.

  De griffier organiseert, onder verantwoordelijkheid van het presidium, voor de raad wijk- en werkbezoeken, excursies, workshops en dergelijke waartoe door de raad is besloten, tenzij daarvoor door en uit de raad een commissie is aangewezen.

 • 5.

  De griffier beheert, onder verantwoordelijkheid van het presidium, de raming en het beheer van de werk- en opleidingsbudgetten van de raad.

 • 6.

  Het presidium evalueert in technische zin de vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad.

 • 7.

  Het presidium begeleidt de werkprocessen en neemt zo nodig initiatieven voor verbetering, die door de griffier worden uitgewerkt.

Artikel 5 Beslissingsbevoegdheid

 • 1.

  Het presidium is bevoegd beslissingen te nemen ten aanzien van verder voorkomende huishoudelijke zaken van de raad, waarbij geen sprake is van politieke gevoeligheid.

 • 2.

  Met betrekking tot de besluitvorming wordt gestreefd naar consensus.

 • 3.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt geldt het principe van het meerderheidsbesluit. Bij het staken van de stemmen wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende bijeenkomst van het presidium. Staken de stemmen opnieuw dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin Dit reglement niet voorziet, beslist het presidium op voorstel van de voorzitter.

Loenen aan de Vecht, 26 april 2011.

Griffier, Voorzitter,