Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Organisatieverordening op de griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening op de griffie
CiteertitelOrganisatieverordening op de griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 107e, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2011Nieuwe regeling

31-05-2011

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel en Rijnstreek, 28-07-2011

SV27

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening op de Griffie

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

ORGANISATIEVERORDENING OP DE GRIFFIE

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

 • -

  griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

 • -

  werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

Artikel 2 Organisatiedoelstellingen en formatie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 3 Aansturing griffie(r)

 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a van de Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in het jaarplan en jaarverslag.

Artikel 4 Financiën

De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast op basis van het jaarplan van de griffie.

Artikel 5 Beheer

De griffier sluit dienstverleningsovereenkomsten af met het college of de secretaris voor het gebruik van de binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 6 Medezeggenschap

 • 1.

  De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming.

 • 2.

  De griffier regelt als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in overleg met de werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie.

Artikel 7 Gemeentelijke rechtspositieregelingen

De gemeentelijke rechtspositieregelingen en de toekomstige wijzigingen daarvan zijn van overeenkomstige toepassing op de griffier en het overige griffiepersoneel, voor zover geen specifiek voor de griffie geldende regelingen van toepassing zijn.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2011.

de griffier, de voorzitter,