Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit graven en asbezorging
CiteertitelUitvoeringsbesluit graven en asbezorging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Strijen 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011nieuwe regeling

13-09-2011

Het Kompas, 23-09-2011

2011/3071

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN EN ASBEZORGING

Burgemeester en wethouders van Strijen;

gelet op de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen Gemeente Strijen 2011;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende NADERE REGELS voor de graven en asbezorging.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf;

 • b.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • c.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • d.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

  uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of ozonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  In algemene graven wordt gelegenheid gegeven om lijken te begraven voor een periode van 20 jaar.

 • 2.

  Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar en kunnen worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk, dan wel het plaatsen van maximaal twee asbussen of het verstrooien van as van één overledene;

  • b.

   graven bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken, dan wel het plaatsen van maximaal twee asbussen of het verstrooien van as van één overledene.

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  Particuliere urnengraven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar en zijn bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen;

 • 2.

  Particuliere urnennissen worden uitgegeven voor een periode van 10, 20 of 30 jaar en zijn bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 oktober 2011.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN EN ASBEZORGING.

 

Datum vaststelling: 13 september 2011.

Burgemeester en wethouders van Strijen;

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser Huub A. van der Meer