Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ten Boer

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTen Boer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening Ten Boer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpDestructieverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheids- en welzijnswet voor de dieren arikelen 147 en 148.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2011Onbekend

28-09-2011

Noorderkrant (05-10-2011)

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

DESTRUCTIEVERORDENING

De Raad van de gemeente Ten Boer;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van …..

Gelet op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 147 en 148 van de Gemeentewet,

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de Destructieverordening, welke verordening komt te luiden als volgt;

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de wet: de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren

 • b.

  aangifteplichtige: degene, die als eigenaar of houder van destructiemateriaal ingevolge de Wet verplicht is daarvan aangifte te doen

 • c.

  destructiemateriaal: zoals genoemd in de Wet

   

 • 1.

  gezelschapsdieren;

 • 2.

  kadavers van gezelschapsdieren waarvan geen eigenaar of houder bekend is, of van wild, gevonden langs de weg of in het water binnen de gemeente Ten Boer;

 • 3.

  dierlijk afval dat residuen van stoffen bevat, die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van mens of dier;

 

 • d.

  gezelschapsdieren: andere dieren dan slachtdieren, welke niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie, en door de mens in of rond het huis worden gehouden en verzorgd;

 • e.

  de ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie of aan welke door Onze Minister een erkenning als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de EG verordening nr. 1774/2002 is verleend;

 • g.

  slachtdieren: eenhoevige dieren, runderen, schapen, geiten, varkens en pluimvee;

 • h.

  wilde dieren: alle niet door de mens gehouden dieren;

 • j.

  verzamelplaats: een door het college aangewezen plaats waar de inzamelaar en particulieren de kadavers naar toe brengt/brengen en waar vandaan de ondernemer de kadavers vervoert naar het verwerkingsbedrijf;

 • k.

  bedrijfsmatig destructiemateriaal: destructiemateriaal dat ontstaat bij de uitoefening van een bedrijf.

Artikel 2. Verzamelplaatsen

Het college wijst één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3. Aangifte en aanbieden destructiemateriaal

 • 1.

  De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen voor de plaats en wijze van aanbieding en de uren waarbinnen het aanbieden kan geschieden.

 • 4.

  Het college kan een tarief vaststellen voor het aanbieden van destructiemateriaal.

Artikel 4 Geen bedrijfsmatig destructiemateriaal

Het destructiemateriaal mag niet bedrijfsmatig zijn.

Artikel 5. Begraven of cremeren

Het in artikel 3 bepaalde, geldt niet voor zover artikel, artikel 81h lid 4 tweede lid van de Wet juncto artikel 2. 13, tweede lid van de Regeling dierlijke bijproducten van toepassing is. Het betreft het in dit artikel toegestane wijze van begraven op een terrein dat ter beschikking staat tot de eigenaar of de houder van het dode gezelschapsdier of op een plaats die ingevolge een besluit van het college van burgemeester en wethouders daarvoor is toegelaten.

Artikel 6. Bewaren destructiemateriaal

De aangifteplichtige is gehouden, zolang destructiemateriaal in zijn bezit is, vermenging met andere stoffen tegen te gaan.

Artikel 7. Nadere regels

Het college wordt bevoegd om nader regels en besluiten vast te stellen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking, op welke datum de verordening betreffende hetzelfde onderwerp, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 januari1996, wordt ingetrokken.

Artikel 9. Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als “Destructieverordening Ten Boer”.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 28 september 2011

Datum bekendmaking….

Datum inwerkingtreding….

Gedaan te Ten Boer in de openbare raadsvergadering van ….

De griffier, De voorzitter,