Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ten Boer

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ten Boer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTen Boer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ten Boer 2012
CiteertitelProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ten Boer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpGeen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intrekken procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ten Boer zoals vastgesteld op 10 maart 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 6.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2012Nieuwe regeling

26-09-2012

Noorderkrant, 03-10-2012

3271681

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ten Boer

De raad van de gemeente Ten Boer;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Ten Boer van

gelet op artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ten Boer 2012

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

aanvrager

:

degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening indient;

b.

adviseur

:

de door het college van burgemeester en wethouders geraadpleegde persoon als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, Besluit ruimtelijke ordening;

c.

adviescommissie

:

schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van deze verordening;

d.

besluit

:

Besluit ruimtelijke ordening;

e.

college:

:

het college van burgemeester en wethouders;

f.

drempelbedrag

:

Het bedrag zoals bedoeld in artikel 6.3, derde lid, Wet ruimtelijke ordening;

g.

gemeente

:

gemeente Ten Boer;

h.

planologische maatregel

:

oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening;

i.

planschade

:

schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

j.

wet

:

Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2: Indiening van de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om vergoeding van planschade wordt bij het college ingediend.

 • 2.

  Het college tekent de datum van ontvangst van de aanvraag als bedoeld in het eerste lid onverwijld aan op het formulier waarbij de aanvraag is ingediend. De ontvangst wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan aanvrager. Van de aanvraag wordt een afschrift toegezonden aan de derde-belanghebbende als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet.

 • 3.

  In de mededeling van ontvangst wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag een drempelbedrag verschuldigd is en deelt hem mede dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort.

Artikel 3: Drempelbedrag

Indien het drempelbedrag niet binnen de in artikel 2, derde lid genoemde termijn is bijgeschreven of gestort, verklaart het college de aanvrager niet-ontvankelijk, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat aanvrager in verzuim is geweest.

Artikel 4: Opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 van het besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om ter zake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5: Adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college een adviseur gevraagd die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade.

 • 2.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege inkomensderving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur gevraagd die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel economische bedrijfsvoering.

 • 3.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur gevraagd die deskundig is ter zake van de waardering van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn, worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs gevraagd.

 • 5.

  In geval van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 • 6.

  De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 6: Deskundigheid en onafhankelijkheid

 • 1.

  Voordat een persoon als adviseur wordt gevraagd, kan het college verlangen dat deze aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen.

 • 2.

  Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad. Eveneens mag een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7: Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 3 verstrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet schriftelijk op de hoogte van de personalia en hoedanigheid van:

  • a.

   een adviseur als bedoeld in artikel 4, eerste lid, of

  • b.

   meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.

 • 2.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet kunnen binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het college indienen.

 • 3.

  Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 8. Werkwijze adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de adviseur of van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

 • 2.

  Het college stelt uit de ambtelijke organisatie één of meer personen ter beschikking aan de adviseur of de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat.

 • 3.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere hoorzittingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijke vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten, onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag relevante informatie te verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseur of de adviescommissie kenbaar te maken. Eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

 • 4.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de aanvrager voor de plaatsopneming uit.

 • 5.

  Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak gemaakt.

 • 6.

  Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde bezichtiging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie en verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit te brengen advies.

 • 7.

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan aan de gemeente, aan de aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 8.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de toezending van het concept advies schriftelijk hierop te reageren.

 • 9.

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

 • 10.

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college.

Artikel 9: Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Ten Boer 2012”.