Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ten Boer

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTen Boer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018bestuur en recht

29-11-2017

gmb-2017-222500

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018

De raad van de gemeente Ten Boer;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

14 november 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. begraafplaats: de begraafplaats Algemeen Begraafpark Ten Boer;

b. begraafveld: de delen van het Begraafpark waar daadwerkelijk begraven wordt;

c. graf: een grondgraf;

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

e. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3. het doen verstrooien van as.

g. algemeen graf: een graf, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het door het college te bepalen doen begraven van lijken;

h. particuliere foetusgraven: een graf waarin foetussen kunnen worden bijgezet van levenloos geboren vruchten jonger dan 24 weken;

i. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

j. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

k. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

l. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

m. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere urnennis, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

n. heffingsverordening: de Verordening lijkbezorgingsrechten;

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.6 en 5.7 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 van 30 november 2016, nr. 12, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 welke datum tevens de datum van ingang van de heffing is.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2018.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van de gemeente Ten Boer, gehouden op

29 november 2017.

 

De voorzitter

 

 

De griffier

 

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

 

1.1.1

voor de huur van een particulier graf bestaande uit 1-verdieping voor een termijn van 30 jaar (veld 1)

€ 2.736,00

1.1.2

voor de verlenging van de huur 10 jaar

€ 912,00

1.1.3

voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€ 91,20

 

1.1.4

voor de huur van een particulier graf, bestaande uit 2-verdiepingen voor een termijn van 30 jaar (alleen op veld 2)

€ 3.720,00

1.1.5

verlenging huur 10 jaar

€ 1.240,00

1.1.6

voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€ 124,00

 

1.1.7

voor de huur van een particulier kindergraf voor een termijn van 30 jaar

€ 828,00

1.1.8

verlenging huur 10 jaar

€ 276,00

1.1.9

voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€ 27,60

1.1.10

voor de huur van een particulier foetusgraf, bestaande uit een verdieping, voor een termijn van 30 jaar

€ 345,00

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) of urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

 

1.2.1

voor een termijn van 20 jaar

€ 1.820,00

1.2.2

voor een termijn van 30 jaar

€ 2.730,00

1.2.3

verlenging huur 10 jaar

€ 910,00

1.2.4

voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€ 91,00

 

 

 

Hoofdstuk 2

Begraven

 

2.1

De reguliere uren van begraven zijn: maandag t/m vrijdag,

van 9.00 uur t/m 16.00 uur

 

2.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

2.2.1

in een particulier graf

€ 619,00

2.2.2

in een algemeen graf

€ 619,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar of een levenloos geboren kind wordt geheven:

 

2.3.1

in een particulier graf

€ 285,00

2.3.2

in een algemeen graf

€ 285,00

2.4

 

Voor het begraven van een foetus van een levenloos geboren vrucht jonger dan 24 weken wordt geheven:

 

2.4.1

in een particulier graf

€ 68,00

2.4.2

in een algemeen graf

€ 68,00

2.5

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2.2 en 2.3 wordt:

 

2.5.1

voor het begraven van een stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven

 

2.5.2

voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, wordt geen recht geheven

 

2.6

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3 en 2.4 verhoogd met:

 

2.6.1

50% op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur en zaterdag van 9.00 t/m 12.00 uur

 

2.6.2

75% op zaterdag na 12.00 uur

 

2.6.3

In geval er door de weeks vanwege meerdere begravingen op één dag, sprake is van begraven buiten de opgenomen tijden, komen deze extra kosten voor rekening van de gemeente Ten Boer.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis

€ 68,00

3.1.2

op een urnengraf

€ 68,00

3.1.3

in een urnengraf

€ 68,00

3.1.4.

op een particulier graf

€ 68,00

3.1.5

in een particulier graf

€ 314,00

3.2

Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven

 

 

€ 233,00

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrooien van as

 

4.1

Voor het verstrooien van as op een strooiveld, wordt per asbus geheven

€ 68,00

 

 

 

Hoofdstuk 5

Grafbedekking en onderhoud

 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening Begraafpark Ten Boer 2015 wordt geheven:

 

5.1.1

voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken/monument

€ 123,00

5.1.2

voor het aanbrengen van fundering om het monument op te plaatsen, voor een particulier graf

€ 36,30

5.2

Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, alsmede het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt, indien het betreft een voorwerp of beplanting op een particuliere grafruimte, niet zijnde een particulier kinderhuurgraf of een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of particuliere huur urnennis, per belastingjaar geheven:

 

5.2.1

voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk

€ 29,70

5.2.2

voor een liggende zerk

€ 39,90

5.2.3

voor een stel banden of hoge plinten

€ 24,60

5.2.4.

voor palen al of niet met bronzen stangen

€ 15,60

5.2.5

voor marmergruis of soortgelijk materiaal

€ 24,60

5.2.6

voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting

€ 33,90

5.2.7

voor een graftuin

€ 61,50

5.2.8

voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige beplanting

€ 29,70

5.2.9

voor het verven van letters en/of symbolen

€ 49,20

5.2.10

voor een sierurn

€ 22,80

5.2.11

voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp

€ 24,60

5.3

Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een particuliere kinderhuurgrafruimte wordt 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven.

 

5.4

Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één particuliere grafruimte wordt ten aanzien van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid c.q. het tweede lid verschuldigde recht geheven.

 

5.5

Indien het een particuliere huurgrafruimte in de urnenrij of urnennis betreft wordt, voor het schoonhouden van de grafsteen of nis per belastingjaar geheven

€ 38,70

5.6

De in dit hoofdstuk bedoelde rechten kunnen worden afgekocht door betaling ineens van het vijfentwintigvoud van het bedrag, dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

 

5.7

Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. De rechten kunnen wederom worden afgekocht door betaling ineens van het tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

 

Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis

 

6.1

Voor het inschrijven van particuliere graven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 14,10

6.2

Voor het overboeken van particuliere graven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 29,20

6.3

Voor het inschrijven van een tweede overledene wordt geheven

€ 14,00

 

 

 

Hoofdstuk 7

Opgraven, sluiten of ruimen

 

7.1

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

7.1.1

uit een particulier graf

€ 91,00

7.1.2

uit een particulier urnengraf

€ 91,00

7.1.3

uit een particuliere urnennis

€ 91,00

7.1.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

€ 182,00

7.2

Voor het sluiten van een particulier graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

7.3

Voor het op rechterlijk gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot wordt geen recht geheven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Overige diensten

 

8.1

Voor het gebruik van de geluidsinstallatie wordt geheven:

€ 27,20

 

 

 

Behoort bij het raadsbesluit van 29 november 2017, 8e.

De griffier