Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ten Boer

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTen Boer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018Bestuur en recht

29-11-2017

gmb-2017-222587

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

De raad van de gemeente Ten Boer;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

14 november 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor de markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters.

2 De in het eerste lid bedoelde frontbreedte wordt naar boven afgerond op hele strekkende meters.

 

Artikel 4 Belastingtarief

1 Het marktgeld bedraagt per strekkende meter:

a voor een losse standplaats per marktdag € 3,35;

b voor een abonnement per kwartaal € 11,30.

 

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld moet worden voldaan op het tijdstip, waarop een standplaats wordt ingenomen.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

1 Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

2 Het college van burgemeester en wethouders stelt de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De 'Verordening marktgelden 2017' van 30 november 2016, nr. 12, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 welke datum tevens de datum van ingang van de heffing is.

3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden 2018.

 

 

Aldus besloten in de openbare

raadsvergadering van de gemeente Ten Boer van 29 november 2017.

De voorzitter,

De griffier,