Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ten Boer

Besluit instellen stembureaus en aanwijzen stemlokalen gemeente Ten Boer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTen Boer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit instellen stembureaus en aanwijzen stemlokalen gemeente Ten Boer
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 24 van de Wet raadgevend referendum
  2. artikel 59 van de Wet raadgevend referendum
  3. artikel J 4 van de Kieswet
  4. artikel J 4a van de Kieswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2018Bestuur | organisatie en beleid

30-01-2018

gmb-2018-21980

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit instellen stembureaus en aanwijzen stemlokalen gemeente Ten Boer

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer maken bekend het besluit tot instellen stembureaus en aanwijzen stemlokalen gemeente Ten Boer.

Inwerkingtreding

Het besluit wordt van kracht met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

 

Rechtsmiddelen

Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan burgemeester en wethouders van de gemeente wethouders Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer. In het ondertekende bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen:

• naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

• de datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend;

• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (nummer Gemeenteblad);

• de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Als het bezwaarschrift door iemand anders dan de belanghebbende wordt ingediend, moet een volmacht worden meegestuurd.

Hoe u exact bezwaar maakt kunt u ook lezen op de website van de gemeente Ten Boer

 

Gelet op het bepaalde in artikel 24 Wet raadplegend referendum (Wrr), artikel 59 Wrr jo. Artikel J4 Kieswet.

Het college besluit:

Voor het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv):

1. de stembureaus in te stellen en aan te wijzen zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit;

2. de stembureauleden te benoemen die zijn opgenomen in het daarvoor bijgehouden register;

Ten Boer, 30 januari 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer

 

BIJLAGE

stembureau stemlokaal

nummer

NAAM

ADRES

PLAATS

1.

Gemeentehuis

H. Westerstraat 24

Ten Boer

2.

Zorgcentrum Bloemhof

Bloemhof 1

Ten Boer

3.

Dorpscentrum De Meul’n

Molenpad 9

Sint Annen

4.

Dorpshuis Trefpunt

Kerkstraat 5

Thesinge

5.

Dorpshuis De Leeuw

Oude Rijksweg 6

Garmerwolde

6.

Dorpshuis De Bingerd

Dobbestraat 17

Woltersum

7.

Dorpshuis ‘t Holt

B. Kuiperweg 11

Ten Post

8.

Bibliotheek

Koopmansplein 9

Ten Boer

 

Alle stembureaus zullen op 21 maart 2018 geopend zijn van 07.00 uur tot einde telling. De stemming vindt plaats tussen 07.30 en 21.00 uur.

Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.