Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Mandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017
CiteertitelMandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpMandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2019nieuwe regeling

31-10-2017

gmb-2019-26834

2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Terschelling, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op de artikelen 59a en 160 van de Gemeentewet en de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wetbestuursrecht;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende Mandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017.

 

Artikel 1: definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van college van burgemeester en wethouders en in naam van de burgemeester besluiten te nemen.

 • b.

  mandaatgever: het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Terschelling.

 • c.

  de mandaatnemer: de gemeentesecretaris/ directeur van de gemeente Terschelling

 • d.

  de ondermandaatnemer: de teamleider van een team van de gemeentelijke organisatie en de medewerkers juridisch control;

 • e.

  machtiging: bevoegdheid tot verrichten feitelijke handelingen.

 • f.

  de mandaatregeling: mandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017.

 

Artikel 2:mandaatnemer

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden van de mandaatgever wordt opgedragen aan de gemeentesecretaris/directeur, genoemd in bijlage 1.

 • 2.

  De uitoefening van de bevoegdheden van de mandaatgever, in dit geval het college van burgemeester en wethouders en genoemd in bijlage 2, wordt in de ‘Mandaatregeling FUMO gemeente Terschelling 2017’ opgedragen aan het Dagelijks Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

 • 3.

  De uitoefening van de bevoegdheden van de mandaatgever, in dit geval het college van burgemeester en wethouders en genoemd in bijlage 3, wordt in de ‘Mandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017’ opgedragen aan de directie van stichting Kredietbank Nederland.

 • 4.

  De mandaatgever kan het mandaat geheel of gedeeltelijk intrekken als hij of zij voortzetting van het mandaat niet wenselijk vindt; met de intrekking van het mandaat wordt ook het ondermandaat ingetrokken.

 

Artikel 3:machtiging

De (onder)mandaatnemer is voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, lid 1, tevens gemachtigd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde handelingen ter voorbereiding van een besluit;

 • b.

  het verrichten van alle benodigde handelingen na het nemen van het besluit;

 • c.

  het voeren van correspondentie rondom het besluit;

 • d.

  het verstrekken van informatie rondom het besluit.

 

Artikel 4:ondermandaatnemer

 • 1.

  De gemeentesecretaris/directeur kan voor de in artikel 2 gemandateerde bevoegdheden ondermandaat aan de functionaris: de adjunct-directeur verlenen.

 • 2.

  De gemeentesecretaris/directeur kan voor de in artikel 2 gemandateerde bevoegdheden ondermandaat aan de teamleiders, de medewerkers juridisch control en de beheerders basisregistraties en techniek verlenen, elk voor de taakvelden waarvoor hij of zij bevoegd is.

 • 3.

  Een in ondermandaat verkregen bevoegdheid, als bedoeld in het tweede lid, kan door de ondermandaatnemer slechts worden uitgeoefend binnen de reikwijdte van het (onder)mandaat.

 • 4.

  De gemeentesecretaris/directeur kan het ondermandaat geheel of gedeeltelijk intrekken als hij of zij voortzetting van het ondermandaat niet wenselijk vindt.

 

Artikel 5 : instructies voor de (onder)mandaatnemer

 • 1.

  De (onder)mandaatnemer registreert de genomen besluiten in een mandaatregister.

 • 2.

  Halfjaarlijks geeft de (onder)mandaatnemer aan mandaatgever een overzicht van de genomen besluiten.

 • 3.

  Van een (onder)mandaat wordt geen gebruik gemaakt, indien de mandaatgever te kennen heeft gegeven de bevoegdheid zelf te willen uitoefenen.

 • 4.

  Van een (onder)mandaat wordt geen gebruik gemaakt dan na voorafgaand overleg met, en verzoek om nadere instructie aan, het lid van het college wiens portefeuille het betreft, indien het te nemen besluit:

  • a.

   (aanmerkelijke) politieke of bestuurlijke gevolgen heeft;

  • b.

   leidt tot afwijking van vastgesteld beleid of van een bestendige bestuurlijke praktijk;

  • c.

   tot ingrijpende financiële gevolgen leidt, bijvoorbeeld in de vorm van meerjarenverplichtingen of overschrijding van het budget;

  • d.

   volgens extern ingewonnen advies tot voor de gemeente ongunstige gevolgen leidt;

  • e.

   leidt tot afwijking van een extern ingewonnen advies;

  • f.

   samenhangt met mandaat aan meerdere medewerkers en daarbij geen onderlinge overeenstemming bestaat.

 

Artikel 6:gestempelde ondertekening

Ondertekening van enig document door middel van een (stempel)afdruk van een zogeheten handtekeningenstempel of door middel van een ingescande handtekening is slechts toegestaan:

 • a.

  op bijlagen behorende bij een besluit, zoals tekeningen en kaarten, indien het besluit

zelf is voorzien van de vereiste originele handtekening(en);

 • b.

  bij een mailing of correspondentie aan een (on)bepaalde groep van adressanten, waaronder ook uitnodigingen voor een hoorzitting of receptie worden gerekend. De mailing of correspondentie mag echter geen besluit bevatten als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  op parkeervergunningen, strand- en inrij-ontheffingen en gehandicapten-parkeerkaarten;

 • d.

  ontvangstbevestigingen;

 • e.

  in alle gevallen waarin originele ondertekening door de (onder)mandaatnemer niet of niet tijdig mogelijk is en de functionaris die bevoegd is het betreffende document te ondertekenen hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Die toestemming mag echter niet worden gegeven indien het te ondertekenen document een besluit betreft als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 7: ondertekening

 • 1.

  Uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid blijkt, voor zover mogelijk, uit de ondertekening van het besluit of stuk.

 • 2.

  In geval van de uitoefening van (onder)mandaat worden documenten als volgt ondertekend:

  • a.

   “Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

   (persoonlijke ondertekening)

   naam en functie van de gemandateerde”.

  • b.

   “Namens de burgemeester van de gemeente Terschelling,

   (persoonlijke ondertekening)

   naam en functie van de gemandateerde”.

 

Artikel 8: slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling, eerder vastgesteld op 24 oktober 2017, treedt met terugwerkende kracht in werking op 14 december 2017; gelijktijdig vervallen alle eerder vastgestelde besluiten tot verlening van mandaat, hoe genaamd ook; het mandaat ‘wegslepen voertuigen’ van 2 februari 2017 uitgezonderd.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017”.

 

Vastgesteld op 31 oktober 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Terschelling

H.M. de Jong J.B. Wassink,

Secretaris/directeur burgemeester.

 

De burgemeester van de gemeente Terschelling,

J.B. Wassink,

 

 

 

Bijlage 1:bevoegdheden die zijn gemandateerd aan de secretaris/directeur zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van de mandaatregeling

 

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

1

Nemen van procedurele (voorbereidings)besluiten zoals:

verlengen beslistermijn

opschorten beslistermijn met instemming van de aanvrager

verzoeken tot aanvullen van de aanvraag of melding.

Awb: afdelingen 3.4, 4.1.1 en 4.1.2, § 4.1.3.1 en artikel 4:20c

2

Stilleggen illegale werkzaamheden gecombineerd met last onder dwangsom tot een maximum van € 30.000 ineens.

Hoofdstuk 5 Awb en artikel 125 Gemeentewet

3

Voor de wetten en regelingen waarvoor de mandaatgever bevoegd gezag is:

opleggen van een bestuurlijke sanctie of de weigering daartoe (incl. gedogen of weigeren te gedogen);

nemen van een invorderingsbesluit, uitvaardigen van een aanmaning of van een dwangbevel tot effectuering van een invorderingsbesluit of de weigering daartoe;

intrekken van vergunningen of de weigering daartoe;

verlengen van de begunstigingstermijn of de weigering daartoe;

verlagen van de bestuurlijke boete of van de vastgestelde dwangsomhoogte of de weigering daartoe;

opschorten van de looptijd van een bestuurlijke sanctie of de weigering daartoe;

intrekken van een bestuurlijke sanctie, gedoogbesluit, invorderingsbesluit, aanmaning en dwangbevel tot effectuering van een invorderingsbesluit of de weigering daartoe;

In bestuurlijke sanctie bepalen dat deze sanctie mede geldt jegens de rechtsopvolger van degene aan wie de sanctie is opgelegd alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger;

Sancties genoemd in de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen

Opleggen bestuurlijke sanctie, gericht op afdwingen medewerking aan toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20, lid 1 Awb

Awb: titel 4.4, titel 5.1, 5.3 en 5.4

Wabo: § 5.4

Wet milieubeheer

Besluit bodemkwaliteit

Woningwet

Bouwbesluit

Bouwverordening Terschelling

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet

Wet op de kansspelen

Wro: hoofdstuk 7

Wet op de kansspelen

Bestemmingsplan/beheersverordening

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Havenverordening Terschelling

 

4

Beslissen op ingediende ingebrekestellingen wegens niet tijdig beslissen.

Awb: § 4.1.3.2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de wetten en regelingen waarvoor de mandaatgever bevoegd gezag is:

beslissen op aanvragen om een toestemming;

ambtshalve intrekken en beslissen op aanvragen tot intrekking van een verleende toestemming;

overige bevoegdheidsuitoefeningen;

 

Wet milieubeheer: artikel 10.63

Woningwet

Bouwbesluit

Bouwverordening Terschelling

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet 1994

Wet op de kansspelen

Paspoortwet

Wet op de lijkbezorging

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Wet basisregistratie personen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Legalisering handtekening

Wet op de justitiële documenten en de verklaringen omtrent gedrag

Kieswet

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Havenverordening Terschelling

6

Beslissen tot niet-ontvankelijk verklaren verzoeker tot handhaving

Gemeentewet: artikel 125

Awb: artikelen 5:32 jo. 1:2, lid 1 en 1:3, lid 3

7

 

 

 

 

 

Geven van een bestuurlijk rechtsoordeel bij de uitleg van wetten en regelingen waarvoor de mandaatgever bevoegd gezag is.

Wabo

bestemmingsplan/beheersverordening

Wet milieubeheer

Besluit bodemkwaliteit

Woningwet

Bouwbesluit

Bouwverordening Terschelling

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet 1994

Wet op de kansspelen

Wet op de lijkbezorging

Wet basisregistratie personen

Web basisregistraties adressen en gebouwen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Havenverordening Terschelling

Wob

Algemene subsidieverordening gemeente Terschelling

8

Nemen van (procedurele) Wob-beslissingen

De Wob in samenhang met de Awb: afdeling 2.1 en titel 4.1

9

Adviseren over een verzoek tot wijziging geslachtsnaam

Besluit geslachtsnaamwijziging

10

Adviseren over (optieverklaring) naturalisatieverzoek

Rijkswet op het nederlanderschap

11

 

Legaliseren handtekeningen op officiële documenten (controleren of de handtekening op een document van degene is die met document komt); nodig in bijvoorbeeld in de volgende gevallen: garant staan voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken, een belangrijk document naar het buitenland sturen of een erfenis in het buitenland willen regelen).

 

12

 

Beslissen op subsidieaanvragen

Algemene subsidieverordening gemeente Terschelling

13

Beslissen op verzoeken tot tegemoetkomingen voor de voor- en vroegschoolse educatie

Wet op het Primair Onderwijs

14

Nemen van beslissingen

Luchtvaartwet

15

Nemen van beslissingen

Winkeltijdenwet

16

Nemen van beslissingen

Wet op de Strandvonderij

17

Nemen van beslissingen

Dierenwelzijnswet

18

Nemen van beslissingen

Zondagswet

19

Nemen van beslissingen

Speelautomatenhalverordening

20

Nemen van beslissingen

Veemarktverordening

21

Nemen van beslissingen

Winkeltijdenverordening

Beslissen op aanvragen om een toestemming omvat: het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag en het verlenen of weigeren van de toestemming.

 

Afkortingen wetten

Wabo= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Awb= Algemene wet bestuursrecht

APV Terschelling= Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling

Wob= Wet openbaarheid van bestuur

 

Bijlage 2:bevoegdheden die zijn gemandateerd aan de FUMO zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van de mandaatregeling; mandaatgever is het college van burgemeester en wethouders

 

Bevoegdheid

Grondslag

1

 

 

Beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning

Beslissen op aanvragen tot (gedeeltelijke) intrekking van een omgevingsvergunning Ambtshalve (gedeeltelijk) intrekken van een omgevingsvergunning

Wijziging van een omgevingsvergunning

Wijzigen van verbonden voorschriften aan een omgevingsvergunning

Verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning

Actualiseren van vergunningvoorschriften

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen aan het vvgb-orgaan

Vragen van een advies aan het adviesorgaan

 

 

Hoofdstuk 2 en 3

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2

Nemen van procedurele (voorbereidings)besluiten zoals:

verlengen beslistermijn

opschorten beslistermijn met instemming van de aanvrager

aanvullen van de aanvraag of melding

Algemene wet bestuursrecht:

Afdelingen 3.4, 4.1.1 en 4.1.2, § 4.1.3.1 en artikel 4:20c

3

Onverwijld van kracht verklaren omgevingsvergunning

Artikel 6.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

4

Stilleggen illegale werkzaamheden gecombineerd met last onder dwangsom tot een maximum van € 30.000 ineens

Artikel 5:31 jo artikel 5:32, 5:32a en 5:32b Awb en artikel 125 Gemeentewet

5

 

Het opmaken van proces-verbaal van constatering

Het opmaken van schriftelijke verklaringen dat een wijziging in de feitelijke situatie waargenomen is. Deze wijziging is van invloed op gegevens die opgenomen zijn in de gebouwenregistratie. De wijziging vloeit niet voort uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen & gebouwen aangewezen brondocument

 

 

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

6

 

Beoordelen en afhandelen meldingen Activiteitenbesluit

Opstellen, aanvullen en wijzigingen maatwerkvoorschriften

Het beslissen over de gelijkwaardigheid van andere maatregelen

Beslissen op aanvragen om een ontheffing van het verbod tot stort van afval buiten de inrichting, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden

 

 

Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit

7

Het beslissen over het uitvoeren en het overleggen van een onderzoek

Wet milieubeheer

8

Vaststellen van een hogere waarde voor maximaal toelaatbare geluidsbelasting

Wet geluidhinder

9

Opstellen van brieven waarin staat:

de controlebevinding;

de mededeling dat de overtreding binnen een bepaalde termijn moet zijn beëindigd; zo niet dat dan een handhavingstraject wordt gestart (het gaat hier niet om een voorgenomen handhavingsbesluit maar om een waarschuwing dat een voorgenomen handhavingsbesluit wordt genomen als de overtreding voortduurt).

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet milieubeheer

10

Beoordelen meldingen en geven van toestemmingen

Besluit bodemkwaliteit

Beslissen op aanvragen om een toestemming omvat: het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag en het verlenen of weigeren van de toestemming.

 

Bijlage 3:bevoegdheden die zijn gemandateerd aan de directie van Kredietbank Nederland bedoeld in artikel 2, lid 3 van de mandaatregeling; mandaatgever is het college van burgemeester en wethouders

 

Bevoegdheid

Grondslag

 

 

Afgifte van de verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 1, onder f. Faillissementswet over de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de weigering van de afgifte van de bedoelde verklaring.

 

Faillissementswet