Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Ondermandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017
CiteertitelOndermandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOndermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2019nieuwe regeling

15-11-2017

gmb-2019-26887

2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017

 

De gemeentesecretaris/directeur;

 

gelet op de mandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017, vastgesteld op 24 oktober 2017;

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Ondermandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017.

 

Artikel 1: definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de mandaatnemer: de gemeentesecretaris/ directeur van de gemeente Terschelling

 • b.

  de ondermandaatnemer: de teamleider van een team van de gemeentelijke organisatie, de medewerkers juridisch control en de beheerders basisregistraties en techniek;

 • c.

  machtiging: bevoegdheid tot verrichten feitelijke handelingen.

 • d.

  de ondermandaatregeling: Ondermandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017.

 

Artikel 2:ondermandaatnemer

 • 1.

  De mandaatnemer draagt de bevoegdheden, genoemd in bijlage 1, op aan de adjunct-directeur.

 • 2.

  De mandaatnemer draagt de bevoegdheden, genoemd in bijlage 2, op aan de teamleiders.

 • 3.

  De mandaatnemer draagt de bevoegdheden, genoemd in bijlage 3, op aan de beheerder basisregistraties en techniek;

 • 4.

  De mandaatnemer draagt de bevoegdheden, genoemd in bijlage 4, op aan de medewerkers juridisch control.

 • 5.

  De mandaatnemer kan het ondermandaat geheel of gedeeltelijk intrekken als hij of zij voortzetting van het ondermandaat niet wenselijk vindt.

 

Artikel 3:machtiging bij ondermandaat

De ondermandaatnemer is voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, tevens gemachtigd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde handelingen ter voorbereiding van een besluit;

 • b.

  het verrichten van alle benodigde handelingen na het nemen van het besluit;

 • c.

  het voeren van correspondentie rondom het besluit;

 • d.

  het verstrekken van informatie rondom het besluit.

 

Artikel 4 : instructies voor de ondermandaatnemer

 • 1.

  De ondermandaatnemer registreert de genomen besluiten in een mandaatregister.

 • 2.

  Halfjaarlijks geeft de ondermandaatnemer aan mandaatnemer een overzicht van de genomen besluiten.

 • 3.

  Van een ondermandaat wordt geen gebruik gemaakt, indien de mandaatgeer of mandaatnemer te kennen heeft gegeven de bevoegdheid zelf te willen uitoefenen.

 • 4.

  Van een ondermandaat wordt geen gebruik gemaakt dan na voorafgaand overleg met, en verzoek om nadere instructie aan, de mandaatnemer, indien het te nemen besluit:

  • a.

   (aanmerkelijke) politieke of bestuurlijke gevolgen heeft;

  • b.

   leidt tot afwijking van vastgesteld beleid of van een bestendige bestuurlijke praktijk;

  • c.

   tot ingrijpende financiële gevolgen leidt, bijvoorbeeld in de vorm van meerjarenverplichtingen of overschrijding van het budget;

  • d.

   volgens extern ingewonnen advies tot voor de gemeente ongunstige gevolgen leidt;

  • e.

   leidt tot afwijking van een extern ingewonnen advies;

  • f.

   samenhangt met mandaat aan meerdere medewerkers en daarbij geen onderlinge overeenstemming bestaat.

 

Artikel 5:gestempelde ondertekening

Ondertekening van enig document door middel van een (stempel)afdruk van een zogeheten handtekeningenstempel of door middel van een ingescande handtekening is slechts toegestaan:

 • a.

  op bijlagen behorende bij een besluit, zoals tekeningen en kaarten, indien het besluit zelf is voorzien van de vereiste originele handtekening(en);

 • b.

  bij een mailing of correspondentie aan een (on)bepaalde groep van adressanten, waaronder ook uitnodigingen voor een hoorzitting of receptie worden gerekend. De mailing of correspondentie mag echter geen besluit bevatten als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  op parkeervergunningen, strand- en inrij-ontheffingen en gehandicapten-parkeerkaarten;

 • d.

  ontvangstbevestigingen.

 

Artikel 6: ondertekening

 • 1.

  Uitoefening van een ondergemandateerde bevoegdheid blijkt, voor zover mogelijk, uit de ondertekening van het besluit of stuk.

 • 2.

  In geval van de uitoefening van ondermandaat worden documenten als volgt ondertekend:

  • a.

   “Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

   (persoonlijke ondertekening)

   naam en functie van de gemandateerde”.

  • b.

   “Namens de burgemeester van de gemeente Terschelling,

   (persoonlijke ondertekening)

   naam en functie van de gemandateerde”.

 

Artikel 7: slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling, eerder vastgesteld op 15 november 2017, treedt met terugwerkende kracht in werking op 14 december 2017;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Ondermandaatregeling gemeentelijke organisatie Terschelling 2017”.

 

Vastgesteld in directievergadering van 15 november 2017.

 

De secretaris/directeur van gemeente Terschelling

H.M. de Jong

Secretaris/directeur

 

Bijlage 1:ondergemandateerde bevoegdheden aan de adjunct-directeur zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van de ondermandaatregeling

 

Bevoegdheid

Grondslag

1

Nemen van procedurele (voorbereidings)besluiten zoals:

verlengen beslistermijn

opschorten beslistermijn met instemming van de aanvrager

verzoeken tot aanvullen van de aanvraag of melding.

Awb: afdelingen 3.4, 4.1.1 en 4.1.2, § 4.1.3.1 en artikel 4:20c

2

Stilleggen illegale werkzaamheden gecombineerd met last onder dwangsom tot een maximum van € 30.000 ineens.

Hoofdstuk 5 Awb en artikel 125 Gemeentewet

3

Voor de wetten en regelingen waarvoor de mandaatgever bevoegd gezag is:

opleggen van een bestuurlijke sanctie of de weigering daartoe (incl. gedogen of weigeren te gedogen);

nemen van een invorderingsbesluit, uitvaardigen van een aanmaning of van een dwangbevel tot effectuering van een invorderingsbesluit of de weigering daartoe;

intrekken van vergunningen of de weigering daartoe;

verlengen van de begunstigingstermijn of de weigering daartoe;

verlagen van de bestuurlijke boete of van de vastgestelde dwangsomhoogte of de weigering daartoe;

opschorten van de looptijd van een bestuurlijke sanctie of de weigering daartoe;

intrekken van een bestuurlijke sanctie, gedoogbesluit, invorderingsbesluit, aanmaning en dwangbevel tot effectuering van een invorderingsbesluit of de weigering daartoe;

In bestuurlijke sanctie bepalen dat deze sanctie mede geldt jegens de rechtsopvolger van degene aan wie de sanctie is opgelegd alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger;

Sancties genoemd in de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen

Opleggen bestuurlijke sanctie, gericht op afdwingen medewerking aan toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20, lid 1 Awb

 

 

 

 

 

Awb: titel 4.4, titel 5.1, 5.3 en 5.4

Wabo: § 5.4

Wet milieubeheer

Besluit bodemkwaliteit

Woningwet

Bouwbesluit

Bouwverordening Terschelling

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet (bij of krachtens)

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet

Wet op de kansspelen

Wro: hoofdstuk 7

Bestemmingsplan/beheersverordening

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Havenverordening Terschelling

4

Beslissen op ingediende ingebrekestellingen wegens niet tijdig beslissen op aanvragen in relatie tot wetten en regelingen genoemd bij 3

Awb: § 4.1.3.2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemen van beslissingen bij of krachtens de wetten hiernaast genoemd.

Overige bevoegdheidsuitoefingen.

 

Woningwet

Bouwbesluit

Bouwverordening Terschelling

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet (bij of krachtens)

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet 1994

Wet op de kansspelen

Paspoortwet

Wet op de lijkbezorging

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Wet basisregistratie personen

Legalisering handtekening

Wet op de justitiële documenten en de verklaringen omtrent gedrag

Kieswet

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Havenverordening Terschelling

Wet milieubeheer: artikel 10.63

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

6

Beslissen tot niet-ontvankelijk verklaren verzoeker tot handhaving

Gemeentewet: artikel 125

Awb: artikelen 5:32 jo. 1:2, lid 1 en 1:3, lid 3

7

 

 

 

 

 

Geven van een bestuurlijk rechtsoordeel bij de uitleg van wetten en regelingen waarvoor de mandaatgever bevoegd gezag is.

Wabo

Bestemmingsplan/beheersverordening

Wet milieubeheer

Besluit bodemkwaliteit

Woningwet

Bouwbesluit

Bouwverordening Terschelling

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet (bij of krachtens)

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet 1994

Wet op de kansspelen

Paspoortwet

Wet op de lijkbezorging

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Wet basisregistratie personen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Legalisering handtekening

Wet op de justitiële documenten en de verklaringen omtrent gedrag

Kieswet

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Havenverordening Terschelling

Algemene subsidieverordening gemeente Terschelling

8

Nemen van (procedurele) Wob-beslissingen

De Wob in samenhang met de Awb: afdeling 2.1 en titel 4.1.

9

Adviseren over een verzoek tot wijziging geslachtsnaam

Besluit geslachtsnaamwijziging

10

Adviseren over (optieverklaring) naturalisatieverzoek

Rijkswet op het nederlanderschap

11

 

Legaliseren handtekeningen op officiële documenten (controleren of de handtekening op een document van degene is die met document komt); nodig in bijvoorbeeld in de volgende gevallen: garant staan voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken, een belangrijk document naar het buitenland sturen of een erfenis in het buitenland willen regelen).

 

12

 

Beslissen op subsidieaanvragen

Algemene subsidieverordening gemeente Terschelling

13

Beslissen op verzoeken tot tegemoetkomingen voor de voor- en vroegschoolse educatie

Wet op het Primair Onderwijs

14

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Luchtvaartwet

15

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Winkeltijdenwet

16

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Wet op de Strandvonderij

17

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Dierenwelzijnswet

18

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Zondagswet

19

Nemen van beslissingen

Speelautomatenhalverordening

20

Nemen van beslissingen

Veemarktverordening

21

Nemen van beslissingen

Winkeltijdenverordening

Beslissen op aanvragen om een toestemming omvat: het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag en het verlenen of weigeren van de toestemming.

 

Afkortingen wetten

Wabo= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Awb= Algemene wet bestuursrecht

APV Terschelling= Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling

Wob= Wet openbaarheid van bestuur

Bijlage 2:ondergemandateerde bevoegdheden aan de teamleiders zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van de ondermandaatregeling

Team Publiek

 

Bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van:

1

 

 

Nemen van procedurele (voorbereidings)besluiten zoals:

verlengen beslistermijn

opschorten beslistermijn met instemming van de aanvrager

verzoeken tot aanvullen van de aanvraag of melding.

Awb: afdelingen 3.4, 4.1.1 en 4.1.2, § 4.1.3.1 en artikel 4:20c

 

College

Burgemeester

2

Nemen van onderstaande besluiten:

opleggen van een bestuurlijke sanctie of de weigering daartoe (incl. gedogen of weigeren te gedogen);

nemen van een invorderingsbesluit, uitvaardigen van een aanmaning of van een dwangbevel tot effectuering van een invorderingsbesluit of de weigering daartoe;

intrekken van vergunningen of de weigering daartoe;

verlengen van de begunstigingstermijn of de weigering daartoe;

verlagen van de bestuurlijke boete of van de vastgestelde dwangsomhoogte of de weigering daartoe;

opschorten van de looptijd van een bestuurlijke sanctie of de weigering daartoe;

intrekken van een bestuurlijke sanctie, gedoogbesluit, invorderingsbesluit, aanmaning en dwangbevel tot effectuering van een invorderingsbesluit of de weigering daartoe;

Sancties genoemd in de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen

Opleggen bestuurlijke sanctie, gericht op afdwingen medewerking aan toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20, lid 1 Awb

Awb: titel 4.4, titel 5.1, 5.3 en 5.4

Wabo: § 5.4

Woningwet

Bouwbesluit

Bouwverordening Terschelling

Wro: hoofdstuk 7

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet (bij of krachtens)

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet

Wet op de kansspelen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Havenverordening Terschelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College

Burgemeester

 

3

 

 

 

 

 

Nemen van beslissingen bij of krachtens de wetten hiernaast genoemd.

Overige bevoegdheidsuitoefingen.

 

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening Terschelling

APV Terschelling

Drank- en Horecawet

Leegstandswet

Kampeerverordening Terschelling

Wegenverkeerswet

Wet op de kansspelen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wm: artikel 10.63

Paspoortwet

Wet op de lijkbezorging

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Wet basisregistratie personen

Legalisering handtekening

Wet op de justitiële documenten en de verklaringen omtrent gedrag

Kieswet

Havenverordening Terschelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College

Burgemeester

4

Beslissen op ingediende ingebrekestellingen wegens niet tijdig beslissen op aanvragen in relatie tot de wetten en regelingen genoemd bij 3

Awb: § 4.1.3.2

College

Burgemeester

5

Beslissen tot niet-ontvankelijk verklaren verzoeker tot handhaving

Gemeentewet: artikel 125

Awb: artikelen 5:32 jo. 1:2, lid 1 en 1:3, lid 3

 

College

Burgemeester

 

Bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van:

6

Adviseren over een verzoek tot wijziging geslachtsnaam

Besluit geslachtsnaamwijziging

 

Burgemeester

7

Adviseren over optieverklaring naturalisatieverzoek (verkrijging Nederlanderschap door optie)

Rijkswet op het nederlanderschap

Burgemeester

 

8

Legaliseren handtekeningen op officiële documenten (controleren of de handtekening op een document van degene is die met document komt); nodig in bijvoorbeeld in de volgende gevallen: garant staan voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken, een belangrijk document naar het buitenland sturen of een erfenis in het buitenland willen regelen).

 

 

Burgemeester

9

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Luchtvaartwet

College

 

10

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Winkeltijdenwet

College

11

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Wet op de Strandvonderij

Burgmeester

 

12

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Dierenwelzijnswet

College

13

Nemen van beslissingen bij of krachtens

Zondagswet

College

14

 

Nemen van beslissingen

Speelautomatenverordening

College

15

Nemen van beslissingen

Veemarktverordening

College

16

Nemen van beslissingen

Winkeltijdenverordening

College

Team Regie & beleid

 

Bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van:

1

 

 

Nemen van procedurele (voorbereidings)besluiten zoals:

verlengen beslistermijn

opschorten beslistermijn met instemming van de aanvrager

verzoeken tot aanvullen van de aanvraag of melding.

Awb: afdelingen 3.4, 4.1.1 en 4.1.2, § 4.1.3.1 en artikel 4:20c

 

College

Burgemeester

2

Beslissen op subsidieaanvragen

Algemene subsidieverordening gemeente Terschelling

 

College

3

Beslissen op verzoeken tot tegemoetkomingen voor de voor- en vroegschoolse educatie

Wet op het Primair Onderwijs

 

College

4

Beslissen op aanvragen om een toestemming

Nemen van sancties zoals een exploitatieverbod of een schriftelijke aanwijzing met te nemen verbeteringsmaatregelen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

College

Beslissen op aanvragen om een toestemming omvat: het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag en het verlenen of weigeren van de toestemming.

 

Afkortingen wetten

Wabo= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Awb= Algemene wet bestuursrecht

APV Terschelling= Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling

Wob= Wet openbaarheid van bestuur

Bijlage 3:ondergemandateerde bevoegdheden aan de beheerder basisregistraties en techniek, bedoeld in artikel 2, lid 3 van de ondermandaatregeling

Team Techniek: beheerder basisregistraties en techniek

 

Bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van:

1

 

 

Het opmaken van proces-verbaal van constatering;

Het opmaken van schriftelijke verklaringen dat een wijziging in de feitelijke situatie waargenomen is;

Huisnummerbesluiten

Overige bevoegdheden

Bij of krachtens Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Verordening naamgeving en nummering 2010

 

College

 

Bijlage 4:ondergemandateerde bevoegdheden aan de medewerkers juridisch control bedoeld in artikel 2, lid 4 van de ondermandaatregeling

Team Staf: juridisch medewerker control

 

Bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van:

1

 

 

Nemen van beslissingen op een Wob-verzoek

Nemen van overige beslissingen zoals: verzoek tot precisering van het Wob-verzoek, nemen van een besluit tot verdaging, nemen van een voorgenomen Wob-besluit, informatie verstrekken en doorverwijzen naar ander bestuursorgaan

 

Wob

 

College

Burgemeester

2

Verlangen van een schriftelijke machtiging

Doorzenden stukken naar bevoegd bestuursorgaan

Stukken terugsturen naar afzender

Awb: afdeling 2.1, artikel 6:15

 

College

Burgemeester

3

Nemen van beslissingen zoals:

Buiten behandeling laten van de aanvraag (Wob-verzoek)

Aanvraag afwijzen met verwijzing naar de eerdere aanvraag (Wob)

Gelegenheid zienswijze bij voorgenomen besluit (Wob-verzoek)

Achterwege laten zienswijze bij voorgenomen besluit (Wob-verzoek)

Nemen van procedurele (voorbereidings)besluiten zoals verlengen beslistermijn

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom

Terugvorderen onverschuldigd betaalde dwangsom

Awb: afdeling 3.4 en titel 4.1

 

 

 

College

Burgemeester

4

Beslissen op ingediende ingebrekestellingen wegens niet tijdig beslissen.

Awb: § 4.1.3.2

College

Burgemeester

5

Nemen van de volgende handelingen en beslissingen:

Ontvangstbevestiging bezwaarschrift

Stukken naar gemachtigde sturen

Sowieso afwijzen verzoek rechtstreeks beroep

Instemmen / afwijzen verzoek rechtstreeks beroep

Achterwege laten ter inzage leggen stukken

Meedelen gegevens/feiten, ingekomen nadat hoorzitting is geweest

Verdagen beslistermijn op bezwaar

Meedelen dat commissie bezwaarschriften adviseert

 

 

 

Awb: hoofdstuk 6 en 7

 

 

 

College

Burgemeester