Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Delegatiebesluit werkgeverschap raad Teylingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit werkgeverschap raad Teylingen
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad Teylingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 83, lid 1 
  2. Gemeentewet, art. 87 
  3. Gemeentewet, art. 107 tot en met 107e 
  4. Gemeentewet, art. 156 
  5. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

09-02-2012

De Teylinger, 29-02-2012

10812

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap raad Teylingen

RAADSBESLUIT

Voorstelnummer 2012-07, registratienummer 10812

DELEGATIE WERKGEVERSCHAP RAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE

De raad van de gemeente Teylingen

Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d 25 januari 2012,  

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de raadsbesluiten d.d. tot het instellen van een werkgeverscommissie;

Besluit vast te stellen:

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet, behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad Teylingen’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 2012.

de griffier, de burgemeester,

R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg