Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Teylingen
Officiële naam regelingDrank- en horecaverordening Teylingen
CiteertitelDrank- en horecaverordening Teylingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank- en horecawet, art. 4 
 2. Drank- en horecawet, art. 25b 
 3. Drank- en horecawet, art. 25d 
 4. Gemeentewet, art. 147 
 5. Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201304-07-2015nieuwe regeling

31-10-2013

De Teylinger, 13-11-2013

85509

Tekst van de regeling

Drank- en horecaverordening Teylingen

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013

gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet, en

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

BESLUIT:

vast te stellen de Drank- en horecaverordening Teylingen

Algemene bepalingen

Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat (artikel 1, eerste lid van de wet);

 • c.

  zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank (artikel 1, eerste lid van de wet);

 • d.

  sterke drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocent uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1, eerste lid van de wet);

 • e.

  horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (artikel 1, eerste lid van de wet);

 • f.

  inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte (in artikel 1, eerste lid van de wet);

 • g.

  slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen

 • h.

  paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

Afdeling 1: Bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen

Artikel 1 - Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard kunnen alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken rondom activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving:

  • a.

   van maandag tot en met vrijdag gedurende de periode beginnende met een uur voor aanvang en eindigende met een uur na beëindiging van de activiteiten.

  • b.

   op zaterdag en zondag gedurende de periode beginnende met een uur voor aanvang van de activiteiten tot maximaal 18.00 uur.

 • 2.

  In tegenstelling tot het gestelde onder lid 1b kan op zaterdag en zondag bij activiteiten die eindigen na 17.00 uur tot uiterlijk een uur na beëindiging van deze activiteiten alcoholhoudende drank worden verstrekt.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen kunnen alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken gedurende de activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving.

 • 4.

  Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken gedurende de periode beginnende met een uur voor aanvang en eindigende met een uur na afloop van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving.

Artikel 2 - Verbod verstrekken sterke drank

Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken.

Artikel 3 - Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 • 1.

  Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

  • a.

   tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen,

  • b.

   tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de behorende paracommercieel rechtspersoon zijn betrokken.

 • 2.

  Het is paracommerciële rechtspersonen incidenteel toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten die worden georganiseerd door of ten behoeve van andere paracommerciële rechtspersonen die geen eigen accommodatie hebben.

 • 3.

  De in lid 2 bedoelde paracommerciële rechtspersonen zijn gevestigd binnen de gemeente Teylingen en vertegenwoordigen een maatschappelijk belang.

 • 4.

  De in lid 2 bedoelde bijeenkomsten vallen binnen de statuten van de betreffende paracommerciële rechtspersoon, zijn niet van persoonlijke aard of gericht op personen die niet of niet rechtsreeks bij de activiteiten van de vereniging zijn betrokken.

Artikel 4 - Ontheffingen

 • 1.

  De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van de in artikel 1 gestelde bepalingen. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffingen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 5 - Intrekkinggronden ontheffing

De in artikel 6 bedoelde ontheffingen kunnen worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of

 • c.

  zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • f.

  indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

Afdeling 2: Bepalingen voor reguliere horeca

Artikel 6 - Koppeling toegang aan leeftijden

 • 1.

  Het is verboden personen jonger dan 16 jaar toe te laten en aanwezig te hebben in horeca-inrichtingen en op terrassen na 23.00 uur.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden.

 • 3.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt ook niet indien een persoon onder toezicht staat van een (pleeg)ouder of een voogd met een leeftijd van 21 jaar of ouder, dan wel vergezeld wordt door een andere persoon van 21 jaar of ouder, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze functioneert als toezichthouder van de betreffende persoon.

 • 4.

  De leeftijd van degene die wenst te worden toegelaten wordt bepaald op de in artikel 20, vierde lid van de wet bedoelde wijze.

Artikel 7 - Verbod “happy hours”

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8 – Overgangsrecht

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële inrichtingen:

 • a.

  de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip zijn gesteld in de drank- en horecavergunningen;

 • b.

  de tot dat tijdstip gehanteerde schenktijden zoals opgenomen in de drank- en horecavergunningen.

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

Artikel 10 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Drank- en horecaverordening Teylingen

Toelichting

Algemeen

De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan leiden tot gezondheidsschade, overlast en ongevallen.

Om het alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk te helpen voorkomen, kent de Drank- en Horecawet al vanouds leeftijdsgrenzen. Aan jongeren onder de 16 jaar mag geen zwakalcoholhoudende drank (gedistilleerd met minder dan 15% alcohol, wijn en bier) worden verkocht. De leeftijdsgrens voor sterke drank (gedistilleerd met 15% alcohol of meer) ligt bij 18 jaar. Alle verstrekkers van alcohol dienen de leeftijd van jongeren vooraf vast te stellen.

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • toezicht op de Drank- en Horecawet gaat over van de NVWA naar de gemeente.

 • de burgemeester wordt belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

 • bestuurlijke boete moet voor de Drank- en Horecawet in de organisatie worden geïmplementeerd.

 • meer wettelijke bevoegdheden voor gemeenten met daarbij verplicht het opstellen van een paracommerciële verordening.

 • niet-vergunningplichtige bedrijven (zoals supermarkten en avondwinkels) die driemaal het verbod overtreden van verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de zestien jaar mogen tijdelijk geen alcohol meer verkopen.

 • jongeren onder de zestien jaar die in het bezit zijn van alcoholhoudende drank in het openbaar zijn strafbaar.

 • ondernemers hoeven nieuwe leidinggevende(n) slechts te melden en geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • sociale hygiëne eis geen verplichting meer bij aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet.

De gemeente krijgt door de vernieuwing van de DHW meer mogelijkheden om op lokaal niveau zelf invulling te geven aan beleid en uitvoering, waardoor directer invloed kan worden uitgeoefend op problematiek rond drankverstrekking en -gebruik.

Afdeling 1

Artikel 4 van de wet verplicht gemeenten bij verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Deze regels hebben betrekking op schenktijden en (het verbod op) privé-feesten.

Artikel 1

De wet staat het gemeenten toe onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon. In deze verordening worden drie soorten paracommerciële rechtspersonen onderscheiden:

 • paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard (sportverenigingen) (lid 1 en 2)

 • paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen (bijvoorbeeld jongerencentra of buurthuizen),

 • overige paracommerciële inrichtingen (o.a. sportzalen, zalenverhuur, theaters, musea, muziekverenigingen en scouting)

paracommerciële rechtspersonen kunnen alleen alcohol schenken rondom activiteiten passend binnen de statutaire doelomschrijving alcohol mag worden verstrekt. Dit houdt voor paracommerciële inrichtingen die zich richten op activiteiten van sportieve aars in dat:

 • alcohol mag worden geschonken tijdens bijvoorbeeld:

  • o

   wedstrijden, trainingen, toernooien

  • o

   ledenvergaderingen, bestuursvergadering, commissievergadering e.d.

  • o

   clubavondje (zoals kaartavond voor clubleden)

  • o

   afscheid voorzitter, jubileum voorzitter

  • o

   clubfeest (jaarafsluiting, kampioensfeest, jubileumfeest)

 • geen alcohol mag worden geschonken:

  • o

   als op of rond het sportcomplex geen activiteiten plaatsvinden.

  • o

   vanwege de thuiskomst van de teams en supporters na een uitwedstrijd

  • o

   tijdens privé-feesten (trouwfeesten, verjaardagen – ook niet van een clublid)

Lid 3 is gericht op jongerencentra, buurthuizen en parochiehuizen. Bij dit soort paracommerciële rechtspersonen is het faciliteren van de sociale interactie tussen de leden of de bezoekers een onmisbaar aspect van de wijze waarop de doelstelling wordt gerealiseerd; het vormt daardoor een belangrijk onderdeel van de activiteiten. De aanwezigheid van reguliere horeca heeft daarop geen invloed. Van oneerlijke concurrentie zal daardoor niet of nauwelijks sprake zijn.

Artikel 2

Krachtens artikel 25a van de wet kan bij gemeentelijke verordening het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank worden verboden. Gelet op de belangen die worden gediend met een matig alcoholgebruik onder jongeren is in dit artikel een verbod op het schenken van sterke drank opgenomen.

Artikel 3

In lid 1 is bepaald dat paracommerciële inrichtingen geen bijeenkomsten mogen organiseren die concurrentie opleveren voor de reguliere horeca. Bijeenkomsten van persoonlijke aard hebben geen direct verband met de activiteiten van de instelling, zoals bruiloften, feesten, recepties, koffietafels, condoleances enz. Ook niet als het wordt georganiseerd door of vanwege een lid van de vereniging. Met bijeenkomsten gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de behorende paracommercieel rechtspersoon zijn betrokken, wordt bijvoorbeeld bedoeld: vergadering politieke partijen, goede doelenorganisatie, bijeenkomst projectontwikkelaar met info over geplande bouwactiviteiten.

Er zijn verenigingen die geen eigen accommodatie hebben. Verenigingen met een eigen accommodatie mogen op grond van lid 2 deze beschikbaar stellen aan andere verenigingen zodat deze een verenigingsgerelateerd bijeenkomst kunnen organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten mag alcohol worden geschonken door de verhurende vereniging. Vanuit de verhurende vereniging bezien gaat het feitelijk om een bijeenkomst van persoonlijke aard, vanuit de hurende vereniging gaat het echter om een verenigingsgerelateerde activiteit.

Voorwaarde voor de verhurende vereniging is dat het verhuren van de ruimte geen hoofdactiviteit wordt en niet de voornaamste bron van inkomsten wordt.

Voor de hurende vereniging geldt als voorwaarde dat ze in Teylingen zijn gevestigd en een maatschappelijk belang hebben(lid 3). Met dit laatste wordt bedoeld dat ze vanuit hun doelstelling burgers met elkaar verbinden en de sociale interactie versterken. Het ontwikkelen van een teamspirit, het streven naar gezamenlijke doelen en de samenwerking binnen een team zorgen voor hechte vriendschappen en dragen bij aan de (sociale) ontwikkeling van jongeren. Verenigingen die meer zijn gericht op oudere inwoners dragen bij aan het onderhouden van sociale contacten en voorkomen dat inwoners in een isolement raken.

Afdeling 2

Artikel 4

Ingevolge de wet mag aan jongeren onder de 16 jaar geen alcoholhoudende drank worden verstrekt. Met name in het nachtelijke uitgaansleven blijkt dit soms een moeilijk handhaafbare bepaling. Artikel 25b van de wet geeft daarom gemeentebesturen de bevoegdheid om voor de aanwezigheid (toegang) van personen in horeca-inrichtingen minimumleeftijdsgrenzen vast te stellen. Uit het oogpunt van veilig uitgaan is het gewenst dat wordt voorkomen dat zeer jeugdigen met (overmatig) alcoholgebruik worden geconfronteerd. Vandaar dat in lid 1 is opgenomen dat voor de toelating van personen in horecalokaliteiten en op terrassen na 23.00 uur een minimum leeftijd van 16 jaar geldt.

Artikel 5

Met dit artikel wordt voorkomen dat prijsacties zoals “2 voor de prijs van1”, arrangementen (onbeperkt drinken voor € 15,--)of “ladies night” (vrouwen drinken gratis) in de plaatselijke horeca worden georganiseerd.