Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening gemeente Tholen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 17 Destructiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-1995Onbekend

27-03-1995

Gemeenteblad 0/1995

het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 1995, nummer 270395/

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 1995, nummer 270395/5;

 

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende 'Destructieverordening'.

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet:

  de Destructiewet.

 • b.

  Aangifteplichtige:

  degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen.

 • c.

  Destructiemateriaal:

  dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Destructieverordening gemeente Tholen'.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de achtste dag na die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  De Destructieverordening voor de gemeente Tholen, vastgesteld bij besluit van de raad van de voormalige gemeente Tholen van 25 januari 1988 vervalt.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 27 maart 1995.

, voorzitter.

 

, secretaris.