Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Tholen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Tholen
Citeertitel'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Tholen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Onbekend

23-10-2003

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Tholen

De raad van de gemeente Tholen;

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2003, nummer MI-2003-10-23-09;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de 'Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Tholen'.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college bepaalt, aan de hand van door hem onderzochte risico's in de bedrijfsvoering, jaarlijks ten aanzien van welke organisatieonderdelen en/of ten aanzien van welke taken onderzoek naar de doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur zal worden gedaan.

 • 2.

  Het college rapporteert aan de raad over de onderzoeken als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het college onderzoekt gedurende elke zittingsperiode van de raad de doeltreffendheid van het ten aanzien van alle programma's gevoerde beleid alsmede de doeltreffendheid, wenselijkheid en actualiteit van de in de onderzochte programma's geformuleerde doelstellingen.

Artikel 3 Onderzoeksplan
 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 15 november een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • 1.

   het object van onderzoek

  • 2.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • 3.

   de onderzoeksmethode

  • 4.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • 5.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking
 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat althans een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Tholen'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 23 oktober 2003.

 

, voorzitter

  

, griffier