Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent leges Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent leges Legesverordening 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020bijlage 1

18-12-2018

gmb-2018-282303

19-12-201801-01-2019nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2018-264382

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent leges Legesverordening 2019

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, nummer 135151;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, artikel 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening: 'Verordening op de heffing en invordering van leges 2019' (Legesverordening 2019).

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Dag:

  de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  Week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • c.

  Maand:

  het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 • d.

  Jaar:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar.

 • e.

  Kalenderkwartaal:

  een periode van 1 januari tot en met 31 maart of van 1 april tot en met 30 juni of van 1 juli tot en met 30 september of van 1 oktober tot en met 31 december.

 • f.

  Kalenderjaar:

  de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

   

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 - Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Indien een bepaalde vorm van dienstverlening genoemd in deze tarieventabel op verzoek op digitale wijze plaatsvindt worden de leges berekend alsof de dienstverlening plaatsvindt op de wijze zoals aangegeven in de tarieventabel.

Artikel 6 - Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 - Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 - Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Legesverordening 2018' van 7 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Legesverordening 2019'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 6 december 2018.

w.g. G.J. van de Velde-De Wilde, voorzitter.

w.g. mr. drs. W.C. Antes, griffier.

Bijlage 1 Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2019)

 

TITEL 1 - ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

HOOFDSTUK 1 - BURGERLIJKE STAND

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

357,00

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag op andere dan de onder 1.1.1.1. genoemde uren

421,00

1.1.1.3

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag

1.001,00

1.1.1.4

in afwijking van de voorgaande leden vindt kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap plaats op:

 

 

 

dinsdag 9.00 en 9.30 uur

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

357,00

1.1.2.2

maandag tot en met vrijdag op andere dan de onder 1.1.2.1. genoemde uren

421,00

1.1.2.3

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag

1.001,00

1.1.2.4

in afwijking van de voorgaande leden vindt kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap plaats op:

 

 

 

dinsdag 9.00 en 9.30 uur

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

421,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

421,00

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

19,75

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

46,05

1.1.5.3

bemiddeling bij kalligraferen

7,10

1.1.5.4

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje

 

 

1.1.5.4.1

in een normale uitvoering

14,60

1.1.5.4.2

in een luxe uitvoering

56,10

1.1.5.4.3

bemiddeling bij kalligraferen

7,10

1.1.6

Niet van toepassing

 

 

1.1.7

Niet van toepassing

 

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag die niet al benoemd is als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente

110,35

1.1.10

Het tarief voor het op verzoek optreden van een ambtenaar ter secretarie als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt

24,35

 

HOOFDSTUK 2 - REISDOCUMENTEN

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 69,70

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,35

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 69,70

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,35

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 69,70

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,35

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,35

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,90

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 48,60

1.2.7

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen:

€ 15,33

 

HOOFDSTUK 3 - RIJBEWIJZEN

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs*

36,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag genoemd in artikel 1, lid 2 van de Regeling vergoeding afdracht rijbewijzen en verminderd met het bedrag genoemd in artikel 1, lid 1 van die Regeling

 

 

1.3.3

Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden ter zake verschuldigde leges verhoogd met

16,30

 

HOOFDSTUK 4 - VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

1.4.1

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,60

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen*

7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

24,35

 

HOOFDSTUK 5 - VERSTREKKINGEN UIT HET KIEZERSREGISTER

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

8,05

 

HOOFDSTUK 6 – (VERVALLEN)

 

HOOFDSTUK 7 - BESTUURSSTUKKEN (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 8 - VASTGOEDINFORMATIE

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in het kadaster:

 

 

1.8.1.1

voor kadastrale informatie, per kadastraal perceel

15,70

1.8.1.2

voor hypothecaire informatie, per kadastraal perceel

15,70

1.8.1.3

voor informatie uit kadastrale kaart, inclusief kopie op A4- of A3 formaat, per kadastraal perceel

15,70

1.8.1.4

Indien daarbij bijstand door een ambtenaar van de gemeente wordt verleend per kwartier

24,45

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

15,70

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

15,70

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

15,70

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

15,70

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

15,70

1.8.3

Niet van toepassing

 

 

 

HOOFDSTUK 9 - OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag*

41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

10,55

1.9.3

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

7,25

1.9.4

tot het afgeven van een Europees Medisch Paspoort

4,75

 

HOOFDSTUK 10 - GEMEENTEARCHIEF

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

24,45

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,65

1.10.3

Niet van toepassing

 

 

1.10.4

Niet van toepassing

 

 

 

HOOFDSTUK 11 - HUISVESTINGSWET 2014 (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 12 - LEEGSTANDSWET

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1.1

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

168,25

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

83,85

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

 

 

HOOFDSTUK 13 - GEMEENTEGARANTIE (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 14 - (VERVALLEN)

 

HOOFDSTUK 15 – (VERVALLEN)

 

HOOFDSTUK 16 - KANSSPELEN

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat*

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat*

56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat*

34,00

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd*

226,50

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat*

226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat*

136,00

1.16.2

Niet van toepassing

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

7,05

1.16.4

Niet van toepassing

 

 

 

HOOFDSTUK 17 - TELECOMMUNICATIE (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 18 - VERKEER EN VERVOER

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

32,90

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

32,90

1.18.3

Het tarief bedraagt er zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.3.1

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

15,50

1.18.3.2

Indien aan de aanvrager reeds eerder een gehandicaptenparkeerkaart werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

27,05

1.18.4

tot het verlenen van een ontheffing als bedoel in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs):

 

 

1.18.4.1

indien de aanvraag betrekking heeft op één afleveradres

78,55

1.18.4.2

indien de aanvraag betrekking heeft op meer dan één afleveradres

235,00

 

HOOFDSTUK 19 - DIVERSEN

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Tholen (rioollozingsvergunning)

268,90

1.19.1.2

tot het verlenen van een instemmingsbesluit of vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

365,00

 

vermeerderd met

1,19

 

per strekkende meter bodemsleuf

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,45

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

0,65

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

12,30

 

vermeerderd met

5,50

 

voor elke 10 dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 10 dm² te boven gaat

 

 

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

8,80

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

8,80

1.19.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.3.1

a.    tot het verstrekken van één plattegrond van de gemeente

6,75

 

b.    tot het verstrekken van tien of meer plattegronden van de gemeente, per plattegrond

5,20

1.19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nachtregister

8,95

 

 

TITEL 2 - DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

 

HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

HOOFDSTUK 2 - VOOROVERLEG (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 3 - OMGEVINGSVERGUNNING

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen:

131,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.500,00 tot € 5.000,00 bedragen:

208,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 5.000,00 tot € 7.500,00 bedragen:

260,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 7.500,00 tot € 10.000,00 bedragen:

312,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 10.000,00 tot € 12.500,00 bedragen:

364,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 12.500,00 tot € 15.000,00 bedragen:

416,00

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 15.000,00 tot € 17.500,00 bedragen:

468,00

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 17.500,00 tot € 20.000,00 bedragen:

520,00

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 20.000,00 tot € 25.000,00 bedragen:

624,00

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 30.000,00 bedragen:

728,00

2.3.1.1.11

indien de bouwkosten € 30.000,00 tot € 35.000,00 bedragen:

832,00

2.3.1.1.12

indien de bouwkosten € 35.000,00 tot € 40.000,00 bedragen:

936,00

2.3.1.1.13

indien de bouwkosten € 40.000,00 tot € 45.000,00 bedragen:

1.092,00

2.3.1.1.14

indien de bouwkosten € 45.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

1.300,00

2.3.1.1.15

indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 60.000,00 bedragen:

1.560,00

2.3.1.1.16

indien de bouwkosten € 60.000,00 tot € 70.000,00 bedragen:

1.872,00

2.3.1.1.17

indien de bouwkosten € 70.000,00 tot € 80.000,00 bedragen:

2.184,00

2.3.1.1.18

indien de bouwkosten € 80.000,00 tot € 90.000,00 bedragen:

2.444,00

2.3.1.1.19

indien de bouwkosten € 90.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

2.704,00

2.3.1.1.20

indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 125.000,00 bedragen:

2.964,00

2.3.1.1.21

indien de bouwkosten € 125.000,00 tot € 150.000,00 bedragen:

3.172,00

2.3.1.1.22

indien de bouwkosten € 150.000,00 tot € 175.000,00 bedragen:

3.380,00

2.3.1.1.23

indien de bouwkosten € 175.000,00 tot € 200.000,00 bedragen:

3588,00

2.3.1.1.24

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 225.000,00 bedragen:

3796,00

2.3.1.1.25

indien de bouwkosten € 225.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

4.000,00

2.3.1.1.26

indien de bouwkosten € 250.000,00 of meer bedragen:

 

1,60%

 

van de bouwkosten.

 

 

 

 

2.3.1.2

Extra welstandstoets (niet van toepassing)

 

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

775,00

 

 

 

 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

354,00

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

207,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

207,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2,4 %

 

van de bouwkosten, met een minimum van

3.473,00

 

en een maximum van

11.576,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

207,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

207,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

207,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

207,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

295,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

295,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7.501,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

295,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

295,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

295,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

295,00

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, is het tarief afhankelijk van de functie van het gebouw.

797,00

 

Voor gebouwen met een woonfunctie gelden de volgende tarieven:

 

 

 

Voor woningen met zorg of woningen (complexen) met niet zelfredzame bewoners

 

 

 

Voor tehuizen

1.147,00

 

Voor bejaardenoorden / verzorgingstehuizen

2.361,00

2.3.5.2

Voor gebouwen met een bijeenkomstfunctie gelden de volgende tarieven:

797,00

 

Voor een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal > 10 personen

 

 

2.3.5.3

Voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie gelden de volgende tarieven:

3.988,00

 

Voor verpleegtehuizen

 

 

2.3.5.4

Voor gebouwen met een logiesfunctie gelden de volgende tarieven:

 

 

 

Voor een hotel > 10 personen

2.390,00

 

Dagverblijf kinderen / gehandicapte personen 10 - 50 personen

797,00

 

Dagverblijf kinderen / gehandicapte personen > 50 personen

1.594,00

 

Pension / nachtverblijf 10 - 50 personen

1.594,00

 

Pension / nachtverblijf > 50 personen

2.390,00

2.3.5.5

Voor gebouwen met een onderwijsfunctie gelden de volgende tarieven:

 

 

 

School voor leerlingen < 12 jaar en > 10 personen

797,00

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten m.b.t monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale of gemeentelijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

118,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

118,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale of gemeentelijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

118,00

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

118,00

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

236,00

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

118,00

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken (niet van toepassing)

 

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

118,00

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

118,00

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

207,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

207,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig of archeologisch bodemrapport

236,00

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

89,00

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

89,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

89,00

 

HOOFDSTUK 4 - VERMINDERING (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 5 - TERUGGAAF

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en voor afgifte van de omgevingsvergunning

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

HOOFDSTUK 6 - INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 7 - WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

236,00

 

HOOFDSTUK 8 - BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

7.497,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

3.955,00

 

HOOFDSTUK 9 - (VERVALLEN)

 

HOOFDSTUK 10 - IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

118,00

 

 

TITEL 3 - DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

HOOFDSTUK 1 - HORECA

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

80,65

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

80,65

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

37,05

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.1.4.1

tot het verlenen van een vergunning tot het openhouden van cafés en dergelijke inrichtingen na het algemene sluitingsuur indien de ontheffing één dag geldig is voor:

 

 

 

a.   verlenging met één uur

9,95

 

b.   verlenging met twee uur

12,75

 

c.   verlenging met drie uur

14,80

 

d.   verlenging met meer dan drie uur

18,40

3.1.4.2

Indien de ontheffing één kalenderjaar geldig is voor:

 

 

a.   verlenging met één uur

135,30

 

b.   verlenging met twee uur

176,40

 

c.   verlenging met drie uur

221,80

 

d.   verlenging met meer dan drie uur

292,90

 

HOOFDSTUK 2 - ORGANISEREN EVENEMENTEN OF MARKTEN

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementen-vergunning) per dag

20,00

 

HOOFDSTUK 3 - WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.3.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

522,00

3.3.2.

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

329,00

 

HOOFDSTUK 4 - HUISVESTINGSWET 2014 (NIET VAN TOEPASSING)

 

HOOFDSTUK 5 - MARKTSTANDPLAATSEN

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen, geldig voor vijf jaar

25,00

3.5.2

Niet van toepassing

 

 

3.5.3

Niet van toepassing

 

 

 

HOOFDSTUK 6 - WINKELTIJDENWET

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

80,65

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

80,65

 

HOOFDSTUK 7 - IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

8,85

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 6 december 2018.

 

De griffier van Tholen,

 

 

w.g. mr. drs. W.C. Antes