Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tribuut belastingsamenwerking

Reglement van orde bestuur van Tribuut belastingsamenwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTribuut belastingsamenwerking
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van orde bestuur van Tribuut belastingsamenwerking
CiteertitelReglement van orde bestuur van Tribuut belastingsamenwerking
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking, artikel 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2016Onbekend

08-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde bestuur van Tribuut belastingsamenwerking

Het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking;

gelet op artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het:

 

Reglement van orde voor de vergaderingen van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking

 

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking;

 • b.

  Tribuut: Tribuut belastingsamenwerking;

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van het bestuur van Tribuut of diens plaatsvervanger;

 • d.

  lid of leden: lid of leden van het bestuur van Tribuut. Tenzij in een artikel anders blijkt, wordt in dit reglement onder leden mede verstaan de voorzitter;

 • e.

  secretaris: de ambtelijk secretaris van het bestuur van Tribuut of diens plaatsvervanger;

 • f.

  bestuur: het bestuur van Tribuut;

 • g.

  voorstel van orde: een voorstel betreffende de orde van een vergadering;

 • h.

  wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2
 • 1.

  Naast hetgeen bij de regeling aan hem is opgedragen, is de voorzitter belast met:

  • a.

   het handhaven van de orde in de vergadering;

  • b.

   het doen naleven van dit reglement.

 • 2.

  Hij verleent het woord, formuleert de conclusies waarover zal worden gestemd en deelt de uitslag van de stemmingen mee.

Artikel 3

De secretaris kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Vergaderingen

Artikel 4
 • 1.

  De secretaris stelt, in afstemming met het bestuur, voor de aanvang van elk kalenderjaar een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen. Dit schema wordt tijdig ter kennis gebracht van de leden en plaatsvervangende leden.

 • 2.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen dag, tijdstip of plaats van de vergadering wijzigen.

 • 3.

  De vergaderingen van het bestuur zijn niet openbaar, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 9, tweede lid, van de regeling.

 • 4.

  De vergaderingen worden als regel in het kantoor van Tribuut gehouden.

Oproeping en agenda

Artikel 5
 • 1.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk dan wel op elektronische wijze tot de vergadering op.

 • 2.

  Hij doet dit – spoedeisende vergaderingen uitgezonderd – tenminste vijf dagen voor de vergadering, onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering, met bijvoeging van agenda met bijbehorende stukken.

 • 3.

  Voor zover de vergadering openbaar is, plaatst de voorzitter tegelijkertijd met de oproeping dag, tijdstip, plaats van de vergadering, het openbare deel van de agenda en de daarbij behorende openbare voorstellen op de website van Tribuut.

Artikel 6
 • 1.

  De voorzitter stelt de agenda vast, op voorstel van de secretaris.

 • 2.

  De leden kunnen schriftelijk onderwerpen indienen bij de voorzitter. De voorzitter bepaalt of hij het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende vergadering plaatst.

Artikel 7

Het lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor de aanvang van de vergadering kennis aan het aangewezen plaatsvervangend lid en aan de secretaris.

Orde van de vergadering

Artikel 8
 • 1.

  De vergadering wordt niet geopend voordat meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden of plaatsvervangers aanwezig is.

 • 2.

  Indien het ingevolge het eerste lid vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel opnieuw een vergadering. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het bestuur kan over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 9
 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat tenminste:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige en afwezige leden;

  • b.

   de dag en plaats van de vergadering;

  • c.

   de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen;

  • d.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • e.

   een formulering van de door het bestuur genomen besluiten.

 • 3.

  De stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid daarom vraagt.

 • 4.

  De secretaris zendt het concept-verslag binnen een week na de vergadering aan de leden. De leden hebben gedurende één week na verzending de gelegenheid daarop te reageren. Wordt er door de leden niet gereageerd dan is het verslag na het verstrijken van de termijn vastgesteld. Wordt er wel gereageerd door één of meer leden dan worden de voorgestelde wijzigingen door de secretaris, na overleg met de voorzitter in het concept verwerkt en wordt het aangepaste concept-verslag opnieuw toegezonden aan de leden. Indien binnen één week na toezending een meerderheid van de leden instemt, wordt het verslag geacht te zijn vastgesteld.

 • 5.

  Het vastgestelde verslag wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Tribuut.

Artikel 10
 • 1.

  De bij het bestuur ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt gelijktijdig met de overige voorstellen aan de leden toegezonden.

 • 2.

  De voorzitter vergezelt de lijst met een voorstel voor de wijze van afdoening.

Artikel 11

Het bestuur kan besluiten ambtelijke medewerkers of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde hun mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 12
 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de voorzitter terstond.

Artikel 13

Nadat de beraadslaging is gesloten en nadat een eventuele stemverklaring is uitgebracht brengt de voorzitter het voorstel tot besluitvorming.

Artikel 14
 • 1.

  Indien geen van de leden van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Indien een lid bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het tweede lid wordt toegepast.

 • 2.

  Indien een lid dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.

Slotbepalingen

Artikel 15

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het bestuur op voorstel van de voorzitter.

Artikel 16

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde bestuur van Tribuut belastingsamenwerking.

Artikel 17

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking na vaststelling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking.

Epe, 8 januari 2016

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten drs. G.A.G. Eggermont