Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tribuut belastingsamenwerking

Besluit mandaat en machtiging belastingbevoegdheden Tribuut 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTribuut belastingsamenwerking
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit mandaat en machtiging belastingbevoegdheden Tribuut 2016
CiteertitelBesluit mandaat en machtiging belastingbevoegdheden Tribuut 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking, artikelen 5 en 11
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikelen 28, 63 en 66
 3. Gemeentewet, artikelen 231 en 255
 4. Wet waardering onroerende zaken, artikel 30
 5. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201601-01-2016Nieuw besluit

08-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging belastingbevoegdheden Tribuut 2016

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking;

 

Ter zake bevoegd op grond van en gelet op de artikelen 5 en 11 van gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking (hierna ook: Tribuut), de artikelen 28, eerste lid, 63 en 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, artikel 30, zesde lid, van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

Artikel 1
 • 1.

  Aan de directeur van Tribuut wordt mandaat verleend tot het toepassen van:

  • a.

   artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclausule);

  • b.

   artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (kwijtschelding boete);

 • 2.

  Aan de directeur van Tribuut wordt mandaat verleend tot het beslissen op een beroepschrift tegen een beslissing van de invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  Ondermandaat van de in het eerste en tweede lid genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Artikel 2
 • 1.

  Aan de heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar van Tribuut wordt machtiging verleend om beroep in cassatie in te stellen in belastingprocedures over de gemeentelijke belastingen en in procedures over waardebeschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken, de in deze procedures nodige stukken te doen opmaken en te tekenen, en verder al datgene te verrichten wat hij raadzaam zal oordelen.

 • 2.

  Aan de directeur van Tribuut wordt machtiging verleend om de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet.

 • 3.

  De gemachtigde als bedoeld in het eerste lid, kiest te dezen domicilie ten kantore van Tribuut, Parkweg 5, 8161 CK te Epe.

Artikel 3
 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging belastingbevoegdheden Tribuut 2016.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking.

Epe, 8 januari 2016

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten drs. G.A.G. Eggermont